Tiltakozás a kormányzati történelemhamisítás ellen


Vendég

#201

2014-02-01 22:00

x
Koppány

#202

2014-02-02 15:43

Emberek

Az aktuális hatalom (és most nem Orbánékra gondolok, hanem náluk magasabb szintre) hülyére vesz. Érdekes, a Holocaust nem volt téma, vitatéma az elmúlt 25 évben - mióta úgymond vitázni lehet, csak most. Bizonytalan adatok vannak arra, hogy hány zsidó halt meg a 2. világháborúban - de nem a szám fontos. Sajnálom őket! De
1. Ugyanúgy sajnálom azokat a szerencsétleneket, akik kortól nemtől, nemzetiségtől vallástól függetlenül meghaltak, megsérültek a háború alatt, vagy megalázták kisemmizték őket. Ugyanúgy áldozat a frontra hurcolt kiskatona és a szovjetek által megerőszakolt nő, vagy az a sváb molnár, aminek a malmát vették el - ezeket egy szinten kell kezelni, és nem kiemelni egy réteget a szenvedők közül
2. Nem érzek semmiféle bűntudatot, és nem vagyok hajlandó bocsánatot kérni senkitől a 2. világháborús borzalmak miatt. (apám született akkor, amikor a háború véget ért) Saját tetteimért felelősséget vállalok, de felmenőim esetleges bűneiért nem. Én nem bántottam soha senkit nem is fogok.

Vegyétek már észre, hogy komolyabb gazdasági társadalmi környezeti problémák vannak körülöttünk, mint az, hogy mi történt 70 éve, hogyan állítsunk bíróság elé 70 év után néhány 90 fölötti aggastyánt, akit 20 évesen esetleg magával sodort egy hamis eszme.

Azzal kellene foglalkozni, hogy milyen élete lesz a gyermekeinknek, lesz-e mit enni, ihatnak.e a forrás vizéből, milyen kemikáliákkal tömik őket, mint minket a fölösleges gyógyszerekkel, kiegészítőkkel, E-vitaminokkal, kozmetikumokkal. Tönkre tesszük-e a környezetet felelőtlenségünkkel túlfogyasztásunkal, önzésünkkel, harácsolásunkkal, mesterségesen keltett "igényekkel" (reklám fogyasztói társadalom, 2 évente cserélendő műszaki cikkek). Ki hogy nyűlja le azt, amit a polgár becsületes munkával megtermel?
Ki mehetnek-e a gyermekeink az utcára, biztonságban alhatnak otthon nagyanyáink?

Azt hiszitek a jelen politikai erőknek számítanak a zsidó áldozatok? Az egész arról szól, hogy a másként gondolkodó embereket összeugrasszák és eltereljék a figyelemet a valós problémákról

Gratulálok - sikerült

Vendég

#203 Re:

2014-02-02 16:10

#78: -

 

Numerus Clausus törvény, meg ami arról tudható…

1920. szeptember 26-án jelent meg a Numerus Clausus törvény, melyet 1945 után félévszázadig „zsidó” törvényként tituláltak, s akiknek ez érdekük, teszik ma is. Teszik, kihasználva, hogy az 1920: XXV. Törvénycikk szövegét, annak rövidsége ellenére a társadalom nem ismeri, s előbb-utóbb készpénznek veszi, amit gyakran ismételnek. Pedig a tények mást mutatnak.

A „Nagy háború”, ahogy az első világháborút sokáig nevezték, erősen felborította a közép-európai térség vallási és etnikai viszonyait. Így, bár meglepő, de a Huszadik Század című folyóirat 1917-ben feltett körkérdésére a polgári zsidó családból származó Jászi (Jakubovics) Oszkár válaszában felvetette valamifajta numerus clausus háború utáni bevezetésének szükségességét (Lásd: Litván György Jászi Oszkárról írt könyvét, és Pelle János ahhoz írt recenzióját – Magyar Szemle, 2004. június). Így az első Teleki-kormány idején bevezetett Numerus Clausus törvény az akkori viszonyok ismeretében szükségszerűnek látszott, s bármily furcsa nem mondott ki negatív diszkriminációt. A törvény ugyanis sem a zsidóságot, sem más valláshoz, vagy etnikumhoz való tartozást nem nevez meg, s nem mond ki korlátozást.

Ez utóbbi alátámasztására érdemes idézni a mindössze egy oldalnyi terjedelmű, négy §-t felölelő törvény lényegi, 3. §-ának harmadik bekezdését, mely az egyetemi karokra való beiratkozás rendjét szabályozza:

„Az engedély megadásánál a nemzethűség és az erkölcsi megbízhatóság követelményei mellett egyfelől a felvételt kérők szellemi képességeire, más­felől arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók közt lehetőleg elérje az illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát, de legalább kitegye annak kilenctizedrészét.”

Mindenkinek ajánlom, mielőtt „zsidótörvénynek” titulálja a Telekinek felrótt Numerus Clausus törvényt, figyelmesen olvassa el a fenti bekezdést, vagy akár a teljes törvényt, s keresse ki a diszkrimináló passzusokat.

Nem fog találni! Amit az is alátámaszt, hogy 1938-ban, a valóban már „zsidótörvénynek” minősülő 1938. évi XV. törvény bevezetése előtt a hivatalos magyar statisztikák a következő adatokat mutatták (1930. évi népszámlálás, ügyvédek vonatkozásában):

Országosan:

Római katolikus

1685

Görög katolikus

31

Református

774

Ágostai evangélikus

233

Görög keleti

6

Zsidó

2693

Egyéb

51

A táblázatból látszik, hogy országos viszonylatban összesen 5473 ügyvédből 2693 volt zsidó, azaz az ügyvédek 49,3%-a.

Budapesten:

Római katolikus

778

Református

275

Ágostai evangélikus

112

Zsidó

1523

Egyéb

42


A táblázatból látszik, hogy Budapesten összesen 2730 ügyvédből 1523 volt zsidó, azaz az ügyvédek 55,8%-a.

(Adatok forrása: Vértes Róbert: Magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1938-1945. Polgár Kiadó kft. 1997)

A fenti adatok alapján bizton állíthatjuk, hogy a „zsidóellenes” törvénynek mondott Numerus Clausus hatása nem érvényesült, talán nem is alkalmazták.

De az aggályoskodó nem fog találni zsidóellenességet a Numerus Clausus törvény 1928, évi módosításában sem, mely módosítás eltörölte a népcsoporthoz tartozás alapján történő támogató válogatást és a fent idézett 3. § harmadik bekezdését az alábbi módon – igen bölcsen – változtatta meg (1928. évi XIV. törvény):

„A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról szóló 1920. évi XXV. törvénycikk 3. §-ának harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép: Az engedély megadásánál a nemzethűség és az erkölcsi megbízhatóság követelményei mellett egyfelől a felvételt kérő megelőző tanulmányi eredményeire, illetve szellemi képességeire, másfelől arra is figyelemmel kell lenni, hogy elsősorban a hadiárvák és a harctéri szolgálatot teljesítettek és a közalkalmazottak gyermekei, továbbá a különféle foglalkozási ágakhoz (mezőgazdasághoz, iparhoz, kereskedelemhez, szabad foglalkozásokhoz stb.) tartozóknak gyermekei az ezen foglalkozásokhoz tartozók számának és jelentőségének megfelelő arányban jussanak a főiskolákra és a fölvettek száma az egyes törvényhatóságok között is igazságosan osztassék fel. A vallás- és közoktatásügyi miniszter felügyel arra, hogy ezek a szabályok megfelelően alkalmaztassanak.”

A ma oly gyűlölt kirekesztést ebben a szövegben sem lehet találni, s ha belegondolunk, hogy a foglalkozási ágak közül a kétkezi munkás, legyen az mezőgazdasági, vagy ipari munkás alkotta az akkori Magyarország társadalmának zömét, úgy nyugodtan megállapíthatjuk, hogy az „úri Magyarország” törvényhozása a szegényebb rétegeket igyekezett, mai szóval: helyzetbe hozni.

Nagyon sajnálatos, hogy az ügyben leginkább érintettek mindezt másként látják, vagy érdekeik ezt másként mondatják velük, és aszerint cselekszenek.

Dobai Miklós


Vendég

#204

2014-02-02 19:13

NYILATKOZAT

A Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezete örömmel veszi fel a kapcsolatot a „Polgári Mozgalmunk az Igazságért ’Horthy genocídiuma 1941-1944’ Koordinációs Bizottságával”! (Köszönjük a „Polgári Demokratikus Ellenzék” közvetítő munkáját.)

Csatlakozunk a szerbiai, vajdasági, bácskai, bánáti antifasiszták „Polgári nyilatkozat a vajdasági Bácska területén 1941-1944-es népirtás elítéléséről, amely népirtás által a horthysta Magyarország több, mint százezer ártatlan bácskai lakost likvidált” című nyilatkozatához.

Történelmi tényekről, részletekről mindig helye van tudományos egyeztetésnek, vitának, de alapvetően egyetértünk a második világháborúban Horthy-Magyarország megszálló hatóságai és fegyveres erői részéről elkövetett háborús és emberiség elleni bűncselekmények elítélésével.

Ugyancsak egyetértünk azzal, hogy erőteljesen tiltakoznak az Orbán-rezsim által részben kezdeményezett, részben bátorított, részben megtűrt Horthy-mosdató, Horthy-kultuszt építő szellemi, kulturális, ideológiai irányzat ellen.

A NIT Budapesti Szervezete úgy értékeli a Jugoszláviát hitszegő módon megtámadó, majd a megszállt területeken önkényeskedő magyar állam tevékenységét, hogy szörnyű történelmi hibák vezettek a Bácskában elkövetett bűncselekmény sorozathoz. A Trianon után irredenta stratégiát követő Horthy-Magyarország a szomszédai elleni áskálódásra, gyűlölködésre nevelt egész nemzedékeket. Folyamatosan elhallgatták azokat a tényeket, hogy a trianoni békeszerződés által a Magyar Királyságtól elvett területek igen nagy részén már régóta nem volt magyar többség, és hogy a velünk együtt élő népek nem véletlenül akartak önálló államot alapítva megszabadulni a magyar uralomtól.

Az évtizedeken át hazugságokkal hergelt, illúziókban ringatott magyarok hadserege és a horthysta közigazgatás vezetői azt képzelték, hogy a lakosság Bácskában felszabadítóként üdvözli a bevonulókat. Sokkolóan hatott ezek után, hogy rendkívül erős és a magyar uralom megszüntetéséig, mindvégig kitartó partizán ellenállásba ütköztek.

A magyar katonai-csendőri erők és a hatóságok könyörtelen partizánháborúba sodródtak. A lehető legrosszabb eszközöket választva, a polgári lakosság terrorizálásával igyekeztek megtörni a velük szembeszállókat. A magyar hatalmi szerveket átitatta a hazug „Kárpát-medencei kultúrfölény”-tudat, és emellett az egész Horthy-rezsimet megrohasztó antiszemita gyűlölködés. Ez hozzájárult ahhoz, hogy Bácska szerb és – nagyrészt magyar identitástudatú – zsidó lakossága számára rémálommá változott a horthysta hatalom berendezkedése.

Tökéletesen érthetőnek tartjuk és helyeseljük ezek után, hogy a szerbiai antifasiszták is kompromisszumok nélkül elutasítják Horthy és rezsimje bármiféle magyarországi mentegetését, rehabilitálási kísérletét.

2014. január 30.

A Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezete
Vendég

#208 Re: Re: Re:

2014-02-03 11:12

Putyin szerint Amerika elfordult a keresztény értékektől és egy istentelen nemzetté vált

http://endtimeinfo.com/wp-content/uploads/2014/01/Putin_Kirill_new1.jpg...

Forrás: washingtontimes.com

A hidegháború csúcsán az amerikai konzervatívok gyakran nevezték az egykori Szovjetuniót „istentelen nemzetnek”.

Több mint két évtizeddel később a történelem egy szakasza lezárult és ma a Kreml, valamint az orosz ortodox egyházban lévő szövetségeseik vágják ezeket a vádakat a nyugat fejéhez.

„Számos euroatlanti ország eltávolodott gyökereitől és a keresztény értékektől,” mondta Putyin a Kremlben mondott beszédében. „Olyan szabályokat vezetnek be, amik egyenrangúvá teszik a többgyerekes családokat az azonos nemű párokkal, az Istenben való hitet a Sátánban való hittel. Ez az út a romlásba visz.”

A nemzethez intézett decemberi beszédében Putyin kihangsúlyozta, hogy Oroszország a „hagyományos értékek” védelmezője marad az erkölcstelen nyugattal szemben. A volt KGB ügynök kitart álláspontja mellett, hogy a társadalmi és vallásos konzervativizmus az egyetlen módja annak, hogy a világot megmentsék a „kaotikus sötétségtől”.

A „keresztény értékek” védelmében hozott intézkedések részeként Oroszország olyan törvényeket hozott, amik tiltják a „homoszexuális propaganda” terjesztését valamint büntethetővé teszik mások vallásos érzékenységének „megsértését”.

A vallásos érzékenység megsértését büntető törvény a hírhedt punk együttes körüli botrány kapcsán született, akik az ellen tüntettek, hogy az ortodox egyház Putyint támogatja. Az állami tévé híradása szerint a csoport „démoni” tiltakozását „bizonyos amerikaiak” finanszírozták.

Kirill pátriárka, az ortodox egyház feje azzal vádolta a nyugati országokat, hogy saját népük „lelki lefegyverzését” tűzték célul. Több európai országot is említett, ahol az új törvények megtiltják vallásos szimbólumok, mint például a kereszt megjelenítését a munkahelyeken.

„A [nyugati politikai] elit általános politikai irányvonala kétséget kizáróan keresztény és vallás ellenes,” mondta a pátriárka.

„Mi az ateizmus egy egész korszakát tudhatjuk magunk mögött, így jól tudjuk milyen Isten nélkül élni,” mondta Kirill. „Szét akarjuk kürtölni a világnak, hogy „Álljanak meg!””

Vszevolod Chaplin, az orosz ortodox egyház egyik vezetője pedig azt mondta, hogy a modern nyugat semmivel sem jobb, mint az egykori Szovjetunió. Egy 1995-ben az elnök megbízásából készült bizottsági jelentés szerint 1917 és 1937 között a szovjet hatóságok körülbelül 200.000 hívőt és papot végeztek ki, több ezer templomot romboltak le, a megmaradtakat pedig raktárakká, parkolókká vagy az ateizmust éltető múzeumokká alakították.

„Ez a folyamat most csak a nyugatra jellemző és mind politikailag mind pedig erkölcsileg el fogja pusztítani.”

http://internetfigyelo.files.wordpress.com/2013/05/hc3a1borc3ba-a-nemzet-ellen_o...


Vendég

#209 Re:

2014-02-03 11:14

Megtiltották a kereszt viselését a norvég műsorvezetőnek

http://endtimeinfo.com/wp-content/uploads/2013/11/crossNRK-370x208.jpg...

Úgy tűnik, a norvég állami televízió hírbemondói mostantól nem viselhetnek keresztet adás közben.

Az NRK csatorna öltözködési kódexe, amely nem ajánlja „vallásos vagy politikai jelentést közvetítő” ékszerek viselését, azután került a figyelem középpontjába, hogy néhány néző panaszt tett Siv Kristin Saellmann, a csatorna egyik népszerű műsorvezetője ellen, mert egy fekete kövekkel kirakott arany keresztet viselt a nyakában.

A nézői reakció eredményeként Anders Sarheim, a csatorna területi szerkesztője felkérte a műsorvezetőt, hogy többet ne viselje az ékszert.

Siv Kristin Saellmann egy helyi lapnak adott interjúban a következőket mondta:

„Nem tetszik, hogy bárki betelefonálhat és közölheti a főnökömmel, hogy mit viselhetek és mit nem.”

Mrs. Saellmann keresztény, de a keresztet, amit a férjétől kapott ajándékba, divatcikk-ként, nem pedig vallási meggyőződésből hordja.

„Nem a provokáció volt a célom. Keresztény vagyok, de az ékszert azért hordtam, mert tetszik, eszembe sem jutott, hogy bárki így reagálhat rá.”

A műsorvezető elmondta, hogy bár főnöke nem közölte vele, hogy pontosan kik tettek panaszt, úgy érzi, nem muzulmánok, hanem humanista csoportok tagjai lehettek.

Anders Sarheim egyértelműen fogalmazott a Vart Land nevű lapnak a csatorna öltözködési szabályzatát illetően, azonban az intézkedést nagyon sokan túlzónak találták és elítélték a többségében keresztény Norvégiában. Sven Egil Omdal, ismert norvég médiaszemélység szerint ismét „ágyúval lőttek verébre”, amikor megtiltották a kereszt viselését.

2006-ban a brit BBC-nél történt hasonlóan ellentmondásos eset, amikor a csatorna vezetői megtiltották Fiona Bruce műsorvezetőnek a kereszt viselését a hírek adása alatt. Később a döntést megváltoztatták és a műsorvezető ismét hordhatta a szimbólumot.

Az esettel a Kossuth rádió is foglalkozott, az angol nyelvű hírekkel ellentétben azonban a muzulmán-keresztény ellentétre helyezve a hangsúlyt:

„Muzulmán vallási vezetők azonban az esetek többségében az ilyen hírekre úgy reagálnak: szamárság – ezt Surján László néppárti EP-képviselő mondta a Kossuth Rádiónak.

“Ők soha nem lépnek fel a keresztény jelképek viselése ellen, és nem szeretik, ha belekeverik őket ezekbe a számukra érthetetlen vitákba. A muzulmánok komolyan veszik saját jelképeiket, és elfogadják, ha mások is így vannak ezzel” – hangsúlyozta.

A politikus szerint alapvető emberi jogot sért a norvég televízió vezetése, amikor a “hitvallásként viselt keresztet leparancsolja” a műsorvezetőről. “Ettől válik semlegessé egy televízió?” – tette fel a kérdést Surján László.”


Vendég

#210

2014-02-03 14:25Az itteni zsidóságnál szemtelenebb, gátlástalanabb, pofátlanabb banda nincs még egy a világon !!Ezeket nem ajnározni, hanem kizavarni kell az országból !!Keresztapám a gettó levente parancsnoka volt jó ideig, kirándulni, lövészetre, táborozni vitte a századát, ilyenkor emelt fejadaggal és remek ellátmánnyal üdültek az" agyon sanyargatott" zsidó ifjoncok !! Ilyen  zsidó lélek, mert most meg veri magát, követel, hazudozik !

http://www.youtube.com/watch?v=9UxprNWTKPw

 

A Magyar Justitia Bizottság nyílt levele

Lázár János államtitkár úrnak, a Miniszterelnöki Hivatal vezetőjének

Tisztelt Államtitkár Úr!

A Magyar Justitia Bizottság, valamint számos választópolgár  nevében (saját személyemet is beleértve) – rendhagyó módon – fordulok Önhöz a holokauszt tárgykörében kifejtett  állásfoglalásának átgondolását és  módosítását kérve, mert véleményünk szerint az Ön  ominózus nyilatkozata részben hamis történelmi alapokra épül, részben pedig ellent mond a jog és az igazság nemzetközileg is elfogadott kritériumainak.

El kell utasítanunk  az Ön által hangoztatott tételt, miszerint a magyarok a bocsánatkérést tekintve adósai a magyar zsidóságnak. Igazolható, hogy semmilyen adósságunk nincsen, az egykori szélsőséges bűnözök elítélése maradéktalanul megtörtént, a többieknek pedig pontosan annyi köze volt a nácik által beindított és erőltetett deportálásokhoz, mint az ország  zsidó származású magyar állampolgárainak. Többek között azoknak, akiket a hazánkat „felszabadító”  Vörös Hadsereg kiengedett a gettóból, és akik  hálásak lehetnek Horthynak a gettóba zárásukért, mert a németek által megszállt európai államok zsidósága nem részesülhetett  hasonló „kegyben”, mivel elsöprő százalékukat likvidálták  Hitler, Himmler  és  Eichmann pribékjei, nem elfelejtkezve Sztálin  kitelepítési és likvidálási akcióiról.

A kollektív bűnösségnek elvi, valamint gyakorlati mesterei a nácik és a bolsevikok voltak (bár Benes Eduard is prófétájuk lehetne), és sajnálatos hogy Lázár úr is (közvetlen vagy közvetett módon) ennek az elvnek a híve, sőt törvényerőre kívánja emeltetni.

Tisztelt Lázár Úr!  2014 nem lehet a holokauszt emlékéve, legfeljebb papíron és szólamokban, mint ahogyan nem lehet (és értelmetlen) az Ön által említett felejtés tilalmát törvényerőre emelni, valamint a bocsánatkérést a nemzeti identitás részévé tenni, mert ha az identitás a kulturális értékek azonossága, (támaszkodva a közös nyelvre és történelemre) akkor  a bocsánatkérés csak úgy lehet ennek a része, mint a parlamentnek a vidámpark.

Ami pedig a szembenézés és  felejtés tilalmát illeti, az nem más, mint egy időben, tartalmában és aktualitásában is olyan ellenőrizhetetlen, végrehajthatatlan, valamint illékony törvény lenne, amely csak az ostoba és használhatatlan törvények számát szaporítaná.

Feldmájer úr  is fatális tévedésben van, amikor a nemzeti szembenézésről értekezik, mivel kis országunk többet tett a zsidóságért, mint bármelyik európai állam,  vagy más kontinensek államai. Talán a deportáltak közül ide jöttek vissza legtöbben a második világháború után, itt találták meg a számításukat, itt részesültek a  legtöbb jóvátételben és  egyetlenegy sem  került a hajléktalanok táborába!

A Mazsihisz ügyesen elhallgatja azokat a személyeket, akik  életük kockázatásával segítették a gettóban lévőket, és azokról sem emlékeznek meg, akik fegyverrel léptek fel a németek és a nyilaskeresztes legények ellen. Még csak válaszra sem méltatták a hasonló tárgyban készült  leveleimet. Arról már nem is beszélve, hogy  zsidó honfitársaink egy szóval sem ítélték el a magyar állampolgárok „málenkij robotra” történt deportálását vagy a Tito által levezényelt  magyar ajkú polgárok  tömeges, mintegy 40 ezer fő  kivégzését. (Annak ellenére, hogy  sokukat összedrótozva, élve égették el a felgyújtott szalmakazlak lángtengerében, amely a németek által alkalmazott gázosítási módszerhez viszonyítva a holokauszt legborzalmasabb  változatának minősült! )

Mi ezt sem felejtjük el,  ezért az Ön  vagy a Mazsihisz által  tervbe vett  2014-es holokauszt emlékévvé való nyilvánítását  – a tartalma miatt –, kifejezetten a diszkrimináció és  az elfogultság  tipikus  példájának tartjuk! Ez vonatkozik a bocsánatkérésre is, mert egy nemzet nem kérhet bocsánatot, mivel az a kollektív bűnösség elismerését és alkalmazását jelentené.  Az egykori  kivégzett bűnösök  eleve nem is kérhetnek bocsánatot, a többieknek pedig  nincs miért! Ugyanakkor azt sem felejtettük el, hogy  Kun (Kohn) Béla, Rákosi (Rosenfeld), Kádár  bandája sem kért bocsánatot pedig az ő számlájukat is  kivégzettek, megkínzottak és kitaszítottak sokasága terheli.

Biszku elvtárs például még büszke is a tettére, szép nyugdíjjal éli a világát, de nem hallani arról, hogy a Mazsihisz szorgalmazná a felelősségre vonását vagy a bocsánatkérését, többek között  a zsidó honfitársaink  kivégzése miatt.

Mi  kategorikusan elutasítjuk Lázár úr  és a Mazsihisz tervezett lépését,  kikérjük magunknak, hogy a magyar nemzetet ismét megbélyegezzék és megalázzák, ezzel is továbbszítva az ellentéteket a történelmet nem ismerők, valamint az igazságot képviselők között.  Meggyőződésünk, hogy minden  magyar állampolgár (faji vagy nemzetiségi hovatartozásától függetlenül) önérzetét sértenék ezek a semmire sem vezető,  semmilyen pozitív  előjelű eredményt nem hozó,  egyes elfogult  személyek által kiizzadt elképzelések valóra váltása.

Befejezésként: mi nem differenciáljuk a történelmi tényeket, az áldozatok és a  hóhérok  hovatartozását.  Minden ártatlan áldozat  megérdemli, hogy emlékét megőrizzék, és minden hóhér, hogy elnyerje méltó büntetését! Ennek szellemében ellenezzük  a   Lázár úr  nyilatkozatában foglaltak realizálását, és nyomatékosan kérjük,  hogy ezt a kérdéscsomagot ugyanúgy felejtsék el, mint a kommunista bűnösök felelősségre vonására vonatkozó választási  ígéretüket.

Tisztelettel, az MJB nevében: Prof. Dr. Bokor Imre

Egy eretnek kérdéscsomag: Vajon kitől kért bocsánatot Zoltai Gusztáv úr, egykori munkásőr, MDP és MSZMP tag, Landeszmann egyik támogató munkatársa, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója, a Zsidó Világkongresszus  magyarországi elnöke, a Mazsök (Magyarországi  Zsidó Örökség Közalapítvány) társelnöke, a Magyar Köztársasági Érdemrend  csillagokkal ékesített  középkereszt, valamint  a Pro Fidelia  érdemrend tulajdonosa és Budapest díszpolgára,   vagyis a bocsánatkérésre felszólítandó magyarság  (kiemelten) oszlopos tagja? Önmagától? A Mazsihisztől? A magyaroktól? Senkitől.

A fenti anyag körlevélben történő megköröztetése után,  egyes  vállaszolók  még szalonképesebb válaszlevele:

"takarodj ki a levelezésemből te mocskos fasszopó náci, mert megkereslek, leviszlek a Duna-partra és belelőlek te kis szarházi tetű"

-az iménti csúszómászó újabb  levele: "tudod mit, már így is megkereslek!!!!"


Vendég

#211 Re:

2014-02-03 19:11

TÖRTÉNELMI TANANYAG

A NÉHAI VÖRÖS KOMISSZÁROK UTÓDAI SZÁMÁRA.


Akik még 2013-ban is azt hiszik,hogy a magyar népre rátudják kényszeríteni a marxista-cionista-kommunisták, 1948-ban

történt hatalomátvétele után kitalált , történelmi hazugságait egy erkölcsileg is kimagasló jellemű, kiváló magyar emberről

vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyarország kormányzójáról,

azok hatalmasat tévednek.

Horthy volt az az államfő, akit a II. világháború után a szövetséges és győztes hatalmak, köztük a Szovjetunió, Anglia és az Egyesült Államok vezetői

nem állítottak törvényszék elé, mert ők tökéletesen ismerték a történelmi valóságot.

Azok, akik ilyen általános érvényű és támadhatatlan nemzetközi döntés és a magyar kormányzót hitelesítő értékítélet után

Horthy Miklós emléke ellen még ma is uszítanak,

azok a mai és az egyetemes magyarság elleni gyűlölet szításában élenjáró idegen erők zsoldjába szegődtek. Tömören: árulók!

Az ilyen idegenszívű ,gyűlölködő csoportoknak erkölcsileg nincs helye Szent István Országában. Le is út,meg fel is út!

Álljon itt ennek felülhitelesítő bizonyítékául

A hálás zsidóság koszorúja

a kenderesi kriptában.

http://api.ning.com/files/Cr*mNN-mhgbjT5ULcQh6Is4g80ADxIBBpjhB42bWBYAD4TdNRHH0IL... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottó:

Ha már ők is hálásak; akkor mi legyünk bátran büszkék a Kormányzónkra!


Vendég

#212

2014-02-03 19:27

Tiltakozom, tiltakozom, tiltakozom minden erőmmel, ami maradt, tiltakozom!
Tiltakozom Apámért, nagyapámért, nagybátyáimért, gyerekkori hét és kilencéves játszópajtásaimért, mindenkiért akiknek elvették az életét, a meggyilkolt hatszázezerért, tiltakozom a gonosz ferdítés ellen!

Vendég

#214

2014-02-03 19:44

Jól mutatja az egészet, hogy ez nem szerepelt a korábban elfogadott programba.
Jól fog mutatni a Horthy szoborral szemben - már persze csak akkor, ha hagyjuk!

Vendég

#215 Re:

2014-02-03 20:18

#214: -

Majd kérdezd meg azokat a lengyel és francia zsidókat is, akik a Duna TV -ben sugárzott élő műsorban, és egy dokumentum filmben  modtak hálás köszönetet Horthynak és Horthysta csendőr századosoknak, mert több ezrük és családjuk életét megmentették a nyilasok és a németek elöl.


Vendég

#216

2014-02-03 21:34


Az akác legyen hungarikum!

A fehér akác (Robinia pseudoacacia) méze és a fájából készült erdészeti termékek legyenek hungarikumok!

A cél 100.000 elektronikus aláírás. Egyáltalán nem lehetetlen. Ugye van Magyarországon ill. a Kárpát-medencében, vagy akár az egész világon ennyi ember, akinek érték az akác? Ön is küldje tovább a petíció linkjét azoknak, akikről úgy gondolja, hogy egyetértenek ezzel a céllal.

Itt lehet aláirni:

http://www.peticiok.com/akac_hungarikum

Szulikó
Vendég

#217

2014-02-03 21:43

Sajnálatos, hogy egy valamikori demokrata (O.V.) ilyen fordulatot képes venni! Az általa mély undorral elítélt diktátorok bőrébe bújik, és nem különb náluk! A hazánkban élő emberek életének minősége, emberi jogai, a szólás szabadsága, összességében az alapvető emberi jogokkal sem törődve "uralkodik" lakájaival rajtunk! Ez így már nem mehet tovább, változtassunk ezen az állapoton!


Vendég

#218

2014-02-03 23:04

A kormányzatot természetesen a legkisebb mértékben sem izgatja ez a tiltakozás (sem). Az emlékmű természetesen fel fog épülni. Mi, akik aláírtuk, mit fogunk csinálni?
Soproni András

Vendég

#219

2014-02-04 07:10

Felháboritónak tartom ezt a történelem hamisitást, de most még sokan élünk, akik tudják hogy volt ténylegesen. De mi lesz, ha már kihalunk, és jönnek az uj generációk, és a hazugságaikat el fogják hinni. Ezért kell a tények folyamatos rögzitése irásban, képekkel, hogy a bizonyitékok ne vesszenek el. Az utódaink is tudják meg, hogy milyen disznóságok történtek hazánkban, a dicső politikusaink hogy vitték bele az országot a vesztes háborukba, stb. És ez a szerecsenmosdatás ne folytatódhasson, a háborus bünösök ne válhassanak szentekké. Néha sak csodálkozo, hogy hová jutott ez az ország 20 évvel a rendszerváltás után??
Angyal44

#220 Re: Re:

2014-02-04 07:21

#215: - Re:

Akik megmenekültek valóban örülhetnek. De mi van azzal a több százezer emberrel akiket megöltek, elpusztitottak. A családom idős tagjai is sokat meséltek arról, hogy vagonirozták be az osztálytársaikat, szomszédaikat a nyilasok. Apám vizet akart vinni az egyik vagonban lévő idős néninek, de a felügyelő nyilas lekevert neki egy pofont és elzavarta azzal a

megjegyzéssel, hogy ót is bezsuppolhatja ha nem takarodik el azonnal!!!Többet nem látták azokat akik a vonaton voltak.

Szégyelje magát mindenki aki a háburu alatti magyarok által elkövetett  disznóságokat mentegetik és ugy akarják feltüntetni mintha meg sem történtek volna.

 


Vendég

#222 Re: Re: Re:

2014-02-04 09:19

#220: Angyal44 - Re: Re:

A második világháborúnak 73 millió halálos áldozata volt, a felelőség viszont azoké akik a világháború feltételeit és körülményeit megterenték. Éppen ezért egyes a bolsevik hazugságok által sikeresen kilugozott agyú birkának, nem kellene a felelöléget az akkori magyarok leszármazotainak a nyakába varni.

http://nemzetihirhalo.hu/joo/index.php/hirlevelek-egyben/2014-februar/feb-4-2?honnan=Nemzeti_Hirhalo


Vendég

#223

2014-02-04 10:45

Szeretném, ha ezt az emlékművet majd a születendő unokáim megnézhetnék a Szoborparkban.

Vendég

#224

2014-02-04 18:48

NYILATKOZAT

A Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezete örömmel veszi fel a kapcsolatot a „Polgári Mozgalmunk az Igazságért ’Horthy genocídiuma 1941-1944’ Koordinációs Bizottságával”! (Köszönjük a „Polgári Demokratikus Ellenzék” közvetítő munkáját.)

Csatlakozunk a szerbiai, vajdasági, bácskai, bánáti antifasiszták „Polgári nyilatkozat a vajdasági Bácskaterületén 1941-1944-es népirtás elítéléséről, amely népirtás által a horthysta Magyarorszg több, mint százezer ártatlan bácskai lakost likvidált” című nyilatkozatához.

Történelmi tényekről, részletekről mindig helye van tudományos egyeztetésnek, vitának, de alapvetően egyetértünk a második világháborúban Horthy-Magyarország megszálló hatóságai és fegyveres erői részéről elkövetett háborús és emberiség elleni bűncselekmények elítélésével.

Ugyancsak egyetértünk azzal, hogy erőteljesen tiltakoznak az Orbán-rezsim által részben kezdeményezett, részben bátorított, részben megtűrt Horthy-mosdató, Horthy-kultuszt építő szellemi, kulturális, ideológiai irányzat ellen.

A NIT Budapesti Szervezete úgy értékeli a Jugoszláviát hitszegő módon megtámadó, majd a megszállt területeken önkényeskedő magyar állam tevékenységét, hogy szörnyű történelmi hibák vezettek a Bácskában elkövetett bűncselekménysorozathoz. A Trianon után irredenta stratégiát követő Horthy-Magyarország a szomszédai elleni áskálódásra, gyűlölködésre nevelt egész nemzedékeket. Folyamatosan elhallgatták azokat a tényeket, hogy a trianoni békeszerződés által a Magyar Királyságtól elvett területek igen nagy részén már régóta nem volt magyar többség, és hogy a velünk együtt élő népek nem véletlenül akartak önálló államot alapítva megszabadulni a magyar uralomtól.

Az évtizedeken át hazugságokkal hergelt, illúziókban ringatott magyarok hadserege és a horthysta közigazgatás vezetői azt képzelték, hogy a lakosság Bácskában felszabadítóként üdvözli a bevonulókat. Sokkolóan hatott ezek után, hogy rendkívül erős és a magyar uralom megszüntetéséig, mindvégig kitartó partizán ellenállásba ütköztek.

A magyar katonai-csendőri erők és a hatóságok könyörtelen partizánháborúba sodródtak. A lehető legrosszabb eszközöket választva, a polgári lakosság terrorizálásával igyekeztek megtörni a velük szembeszállókat. A magyar hatalmi szerveket átitatta a hazug „Kárpát-medencei kultúrfölény”-tudat, és emellett az egész Horthy-rezsimet megrohasztó antiszemita gyűlölködés. Ez hozzájárult ahhoz, hogy Bácska szerb és – nagyrészt magyar identitástudatú – zsidó lakossága számára rémálommá változott a horthysta hatalom berendezkedése.

Tökéletesen érthetőnek tartjuk és helyeseljük ezek után, hogy a szerbiai antifasiszták is kompromisszumok nélkül elutasítják Horthy és rezsimje bármiféle magyarországi mentegetését, rehabilitálási kísérletét.

2014. január 30.

A Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezete
69

#225 tiltakozás

2014-02-04 19:13

Egyetértek, és tiltakozom a Horthy korszak tisztára mosdatási kisérletei ellen is!Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...