Quaestor károsultak megmentéséért


Vendég

#26

2015-03-14 20:47

Szeretném vissza kapni azt a pénzt amit a Quaestor-nál tettem letétbe,mely egy élet munkája volt!Ha 2007-be Anyukámon nem megy végig a busz,és nem ilyen körülményke között hal meg,akkor még most is élne!
Lakását el kellett adnom,amiben én is felnőttem,és ezt a pénzt helyeztem el! A gyermekeimnek szántam,remélem,hogy nincs veszve az egész!
pszáf

#27

2015-03-14 20:58

A PSZÁF FH-III-1/2010. számú végzése a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt.-nél és annak ügynökénél a QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt.-nél lefolytatott fogyasztóvédelmi célvizsgálatról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., a továbbiakban: Felügyelet) által a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt.-nél (székhely: 1132, Budapest, Váci út 30., a továbbiakban: QUAESTOR Nyrt.) és annak ügynökénél a QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt.-nél (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., a továbbiakban: QUAESTOR Zrt.) lefolytatott fogyasztóvédelmi célvizsgálat során az alábbi

végzést

hozom:

1. A fogyasztók jogi és gazdasági érdekeinek védelme érdekében azonnali hatállyal megtiltom, hogy a QUAESTOR Nyrt., illetve annak ügynöke a QUAESTOR Zrt. a QUAESTOR Kötvényprogram 2009-2010. elnevezésű kötvényprogram keretében kibocsátott és a Modern Megtakarítási Formák körében forgalmazott kötvények értékesítése során a Befektető-védelmi Alap helytállására vonatkozóan a jogszabályi előírásokat megsértve tájékoztassa az ügyfeleket

és

2. elrendelem, hogy a kötvény értékesítése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő, teljes körű tájékoztatást adjon ügyfeleinek.

3. A végzés hatálya a fogyasztóvédelmi célvizsgálatot érdemben lezáró határozat meghozataláig terjedő időtartamra vonatkozik.

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

E döntés – fellebbezésre tekintet nélkül – azonnal végrehajtható.

Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A végzés elleni jogorvoslati jog a fogyasztóvédelmi célvizsgálatot érdemben lezáró határozat ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. E végzés ellen a közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője e végzés felülvizsgálatát, a fogyasztóvédelmi célvizsgálatot érdemben lezáró határozattal egyidejűleg a közléstől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Bíróságnak címezve – a Felügyeletnél kell 3 példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Indokolás

A Befektető-védelmi Alap (a továbbiakban: BEVA) 2010. február 18. napján kelt levelében, a QUAESTOR Nyrt. ügyfelei – a BEVÁ-nak tett – jelzéseire hivatkozással arról tájékoztatta a Felügyeletet, hogy a QUAESTOR Nyrt. munkatársainak a leendő ügyfelek számára adott tájékoztatása során a BEVA által védett letéti kockázat és a BEVA által nem biztosított kibocsátói kockázat összemosásával a valóságnál lényegesen szélesebb körűnek állítják be a BEVA kompenzációs kötelezettségét, mely alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

A Felügyelet a fentiekre tekintettel a QUAESTOR Nyrt.-nél a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban.  Psztv.) 48/A. és 48/K. §-ai alapján hivatalból fogyasztóvédelmi célvizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a QUAESTOR Nyrt., illetve a QUAESTOR Zrt. munkatársai a QUAESTOR Kötvényprogram 2009-2010. elnevezésű kötvényprogramja keretében kibocsátott és a Modern Megtakarítási Formák között szereplő kötvény értékesítése során betartják-e a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 40-54. §-ainak, az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseit, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseit.

A Felügyelet eljárása során megvizsgálta a hivatalból rendelkezésére álló adatokat és tényként rögzítette, hogy a QUAESTOR Nyrt. a Felügyelet a 70.068/1993. számú (1993.04.16.), a 75.024/1999. számú (1999.06.14.), valamint a III/75.024-20/2003. számú (2003.02.21.) határozatai alapján befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenységek végzésére jogosult szervezet. A QUAESTOR Nyrt.  a Felügyelet E-III/445/2008. számú (2008.05.20.) engedélye alapján jogosult árutőzsdei szolgáltatási tevékenység végzésére.

A Felügyelet tényként rögzítette, hogy a QUAESTOR Zrt. a Felügyelet 2002. január 30. napján kelt, III/42 079/2002. számú határozata alapján, az akkor hatályos Tpt. előírásai szerint a Tpt. 5. § (1) 103. pontjában meghatározott ún. a) típusú ügynöki tevékenységi engedélyt szerzett, azaz a QUAESTOR Zrt. jogosultságot szerzett ügyfélpénzek kezelésére. A QUAESTOR Nyrt. és a QUAESTOR Zrt. között 2008. július 01. napján határozatlan időre szóló, a Bszt. szerinti függő ügynöki megbízási szerződés jött létre az alábbi befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások tekintetében:

 • megbízás felvétele és továbbítása
 • befektetési tanácsadás
 • pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetés
 • letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése
 • tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás.

A Felügyelet tényként rögzítette továbbá, hogy a Felügyelet a 2009. július 23. napján kelt, EN-III/KK-9/2009. számú határozatával hagyta jóvá a QUAESTOR Financial Hrurira Kft. QUAESTOR Kötvényprogram 2009-2010. elnevezésű kötvénykibocsátási programjához készített alaptájékoztatót és hirdetmény közzétételét, mellyel a QUAESTOR Nyrt., illetve a QUAESTOR Zrt. a Modern Megtakarítási Formák között szereplő QUAESTOR kötvényeket értékesíti.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Felügyelet bizonyítási eljárás keretében tisztázta a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. Ennek során a Felügyelet munkatársai a QUAESTOR Nyrt.-nél 2010. március 10. napján a Psztv. 48/F. §-a szerint próbaügyletkötést hajtottak végre telefonon, 23 fiókban.

A telefonos próbaügyletkötések során, a QUAESTOR Nyrt.

 • miskolci (3530 Miskolc, Corvin u. 1-3.)

 • szombathelyi (9700 Szombathely Kőszegi u. 6/a.)

 • kaposvári (7400 Kaposvár, Ady Endre út 9.)

 • kecskeméti (6000 Kecskemét, Dobó krt. 13. fsz.1.)

 • veszprémi (8200 Veszprém, Budapest u. 16.)

 • soproni (9400 Sopron, Füredi sétány 9.)

 • debreceni (4024 Debrecen, Csapó u. 9.)

 • szegedi (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 40.)

 • dunaújvárosi (2400 Dunaújváros, Devecseri Gábor u. 4.)

 • pécsi (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.)

 • egri (3300 Eger, Szent János u. 11.)

fiókjában nem jogszabálynak megfelelően történt a BEVA garanciáról való tájékoztatás tekintettel arra, hogy a telefonos ügyfélszolgálat munkatársai egyértelműen téves tájékoztatást adtak a BEVA helytállásáról. A telefonos próbaügyletkötés során elhangzott ugyanis, hogy „a befektetésre kiterjed a BEVA garancia”, nem nevesítve külön a BEVA garancia pontos körülményeit és így azt a látszatot keltve, mintha a BEVA minden esetben helytállna.

A Felügyelet munkatársai ezt követően 2010. március 24. napján személyesen is próbaügyletkötést végeztek a QUAESTOR Nyrt. – szúrópróbaszerűen kiválasztott –

 • soproni (9400 Sopron, Füredi sétány 9.)

 • kecskeméti (6000 Kecskemét, Dobó krt. 13. fsz.1.)

 • szombathelyi (9700 Szombathely Kőszegi u. 6/a.)

 • budapesti – Ráday utcai (1092 Budapest, Ráday utca 7.)

az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben, melyek során a soproni, a szombathelyi és a budapesti fiókban tapasztaltak jogszabályellenes gyakorlatot. A próbaügyletkötések során felvett jegyzőkönyvek szerint – összhangban a telefonon bonyolított próbaügyletkötések során tapasztaltakkal – a QUAESTOR Nyrt. alkalmazottai a tájékoztatás során elmondták, hogy „a kötvények BEVA garantáltak mind a tőke, mind a hozam tekintetében”. Ugyanakkor a tájékoztatás során nem különült el a BEVA helytállása vonatkozásában a kibocsátói és a működési kockázat. Nem került kifejtésre az, hogy a helytállás mire terjed ki és mikor teljesít a BEVA, így a tájékoztatás megtévesztésre alkalmas.

E fenti gyakorlattal a QUAESTOR Nyrt. megsértette a Bszt. 40. § (1) bekezdésének rendelkezéseit. E bekezdés értelmében „a befektetési vállalkozás a leendő szerződő fél vagy az ügyfél tájékoztatása során, ideértve a befektetési elemzést és a reklámot is világos, egyértelmű, kiegyensúlyozott és pontos tájékoztatást ad, a leendő szerződő felet, illetőleg az ügyfelet nem téveszti meg.”

A fentiekben kifejtett intézményi gyakorlat a Bszt. rendelkezéseinek sérelme mellett az Fttv. 6. § (1) bekezdése értelmében megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül.

A Felügyelet megvizsgálta továbbá a QUAESTOR Nyrt. szóban forgó termékét hirdető honlap-tájékoztatót, az MTV televíziós csatornán, 2010. február 23. napján megjelent televíziós kereskedelmi kommunikációt, illetve a budapesti Metropol napilap 2010. január 29., 2010. február 12. és 2010. február 19. napján megjelent számaiban közzétett kereskedelmi kommunikációkat, melyek „Modern Megtakarítási Formák, a Telitalálat”  terméket – a megjelenés függvényében – 12,25-10,75% hozammal hirdetik.  

A kereskedelmi kommunikáció nem tartalmaz „BEVA biztosításra” vonatkozó tájékoztatást.

A kereskedelmi kommunikációban a kötvény hozama feltűnő módon kerül feltüntetésre, annak apró betűs részében szerepel, hogy a „Kötvényprogram Magyarországon újszerű, és a vonatkozó jogszabályok alapján eltérő kockázatú.”

¦

A kereskedelmi kommunikációban a hozam feltűnő módon jelenik meg a termék újszerűségével és eltérő kockázatosságával szemben, amely azonban a szóbeli tájékoztatás során nem kerül részletesen bemutatásra. A QUAESTOR Nyrt. munkatársai a szóbeli tájékoztatás alkalmával nem nyújtanak kiegyensúlyozott tájékoztatást a kötvény kockázatosságát illetően, valamint a BEVA garancia tekintetében megtévesztő, jogszabálynak nem megfelelő információval látják el az Nyrt. leendő ügyfeleit. A fentiek alapján e megtakarítási formát választó befektetők a kockázatokra vonatkozóan kifejezetten félrevezető információ birtokában téves befektetői döntést hozhatnak.

A Psztv. 48/G. §-ában foglaltak alapján a fogyasztók jogi és gazdasági érdekeinek védelme miatt úgy ítélem meg, hogy jelen végzés rendelkező részének 1. pontjában hozott döntésre halaszthatatlan szükség van, így azt soron kívül hoztam meg.

E végzés rendelkező részének 2. pontja szerint rendelem el, hogy QUAESTOR Nyrt. a kötvény értékesítése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő, teljes körű tájékoztatást adjon ügyfeleinek.

A döntést, a fogyasztóvédelmi célvizsgálatot érdemben lezáró határozat meghozataláig terjedő időtartamra rendelem el.

Jelen végzés rendelkező részében hozott döntés a Psztv. 48/G. §-a szerint fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

A végzés a már hivatkozott jogszabályhelyeken, továbbá a Ket. 71. §-ának (1) bekezdésén alapul.

A Felügyelet a Psztv. 4. § m) pontjában biztosított hatáskörben eljárva a Psztv. 48/A. és 48/K. §-ai alapján indított hivatalból fogyasztóvédelmi célvizsgálatot.

Budapest, 2010. április 8.

Dr. Farkas Ádám
a Felügyelet elnöke

nyunyu

#28 Re:

2015-03-14 20:59

#27: pszáf -  

 Az előző végzést én másoltam be a pszáftól. Érdemes végigolvasni. Vajon miért nem kapott nagyobb nyilvánosságot????


Vendég

#29 Re: Re:

2015-03-14 21:59

#28: nyunyu - Re:  

 Mert gondatlan volt és engedte a rablóbandát a pénzpiacon tevékenykedni. Szörnyű, de ez azt jelenti, hogy az MNB nem létezett korábban, vagy úgyis mondhatnám a tevékenységének a hatékonysága konvertál a nullához.


Vendég

#31

2015-03-14 22:00

Nem szabad hagyni, hogy kártalanítás nélkül lezárják az "ügyet", mert a tulajdonosoknak és felelősöknek van mit a tejbe aprítani, abból amit elloptak. Az MNB felelőssége pedig az, hogy mindenki megkapja a pénzét mert ő asszisztált hozzá....
penznyelo

#33 nem kéne kamuzni

2015-03-14 22:06

Értem, hogy sokaknak fáj a bukó, de azért kamuzni nem kéne!

Íme a kötvény kibocsátási tájékoztatója.

A 12. oldalon világosan le van írva, hogy se a BEVA, se az OBA nem biztosítja a kötvényt (mint semmilyen kötvényt vagy részvényt, mert ezek a számlavezetést biztosítják, nem a befektetést magát). 

Egyszerűen az emberek a magasabb kamatot nézték csak és leszarták a kockázatokat. Pont, mint a devizahitelnél. Meg kéne végre tanulni felelős döntést hozni és viselni annak következményeit (nem csak a nyerőjét, hanem a bukóét is) és nem folyotn felelősséget elhárítani, meg tartani a markot állambácsinak.

Megjegyzem: természetesen a csaló gazdasági bűnözőknek sitten a helyük (ha valóban bűncselekményt követtek el). Ettől függetlenül érvénye, amit fent írtam.

Tudom, hogy itt nem lesz népszerű, amit írok, egy focimeccsen sem népszerű, aki kimondja, hogy mi vagyunk a bénábbak, amikor vesztésre állunk. Markot tartani mindig egyszerűbb és népszerűbb, mint gondolkodni (előre).

 

penznyelo

#34 Re: nem kéne kamuzni

2015-03-14 22:09

#33: penznyelo - nem kéne kamuzni 

Nem tudom egyben elküldeni a linket.

Darabokban beírom, 12. oldal. És egy érdekesség a 15. oldalról:

"Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kötvényeknek a Kötvényprogram keretében történő forgalomba hozatala következtében a Kibocsátó hiteltartozásainak összege meghaladhatja saját tőkéjének összegét, ezért a Kötvényprogram keretében forgalomba hozandó Kötvények a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek." 

Nem véletlenül nem vettek ebből a kötvényből intézményi befektetők.

Krach

#35

2015-03-14 22:10

- Tapasztalataik szerint a témavizsgálatoknál gyakran kimegy a helyszínre a felügyelet?

- Persze, például, ha az informatikai rendszert vizsgálják, kijönnek, azt nem lehet másképp ellenőrizni. Az informatikai rendszernek egyébként ezen a piacon rendkívül nagy szerepe van. De minden vizsgálatkor kiszáll a helyszínre a felügyelet, legyen az átfogó nagy vizsgálat vagy témavizsgálat.

- Emiatt nem hihetetlen, hogy a felügyelet nem vette észre a brókercégeknél zajló csalásokat, amelyekről utólag azt találta, hogy az informatikai rendszer manipulálásával történtek?       

- De, hihetetlennek tűnik. Én sem értem, a munkatársaimmal beszélgetve látom, hogy senki nem érti. Még mindig kóválygunk a történtek után…

 

 

 

Krach

#37 Court of Justice of the European Union

2015-03-14 22:14

 Az Europai Unios Birosag egy nagyon jo kiindulopont.

penznyelo

#38 Re: nem kéne kamuzni

2015-03-14 22:18

#33: penznyelo - nem kéne kamuzni 

 "Felhívjuk a Befektetők figyelmét arra, hogy a Kötvényekre nem terjed ki az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme (vagy más hasonló biztosítás, így a Befektető-védelmi Alap védelme sem). Ennek megfelelően a Kötvényekkel kapcsolatos esetleges nem teljesítés esetén harmadik személy nem áll helyt."


Vendég

#40 Windisch es az MNB Felugyelet felelossege

2015-03-14 22:20

- Tapasztalataik szerint a témavizsgálatoknál gyakran kimegy a helyszínre a felügyelet?

- Persze, például, ha az informatikai rendszert vizsgálják, kijönnek, azt nem lehet másképp ellenőrizni. Az informatikai rendszernek egyébként ezen a piacon rendkívül nagy szerepe van. De minden vizsgálatkor kiszáll a helyszínre a felügyelet, legyen az átfogó nagy vizsgálat vagy témavizsgálat.

- Emiatt nem hihetetlen, hogy a felügyelet nem vette észre a brókercégeknél zajló csalásokat, amelyekről utólag azt találta, hogy az informatikai rendszer manipulálásával történtek?       

- De, hihetetlennek tűnik. Én sem értem, a munkatársaimmal beszélgetve látom, hogy senki nem érti. Még mindig kóválygunk a történtek után…


Vendég

#42 MNB, Windisch es a Felugyelet

2015-03-14 22:28

- Tapasztalataik szerint a témavizsgálatoknál gyakran kimegy a helyszínre a felügyelet?

- Persze, például, ha az informatikai rendszert vizsgálják, kijönnek, azt nem lehet másképp ellenőrizni. Az informatikai rendszernek egyébként ezen a piacon rendkívül nagy szerepe van. De minden vizsgálatkor kiszáll a helyszínre a felügyelet, legyen az átfogó nagy vizsgálat vagy témavizsgálat.

- Emiatt nem hihetetlen, hogy a felügyelet nem vette észre a brókercégeknél zajló csalásokat, amelyekről utólag azt találta, hogy az informatikai rendszer manipulálásával történtek?       

- De, hihetetlennek tűnik. Én sem értem, a munkatársaimmal beszélgetve látom, hogy senki nem érti. Még mindig kóválygunk a történtek után.


Vendég

#43 MNB, Windisch es a Felugyelet

2015-03-14 22:37

Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón azt mondta, a Széchenyi Bankkal indult a folyamat, majd a DRB-bankcsoport csődje következett, most a Quaestor dőlt be. Ez mind a Fidesz találmánya, az elmúlt öt évből való - tette hozzá.
    
Az ellenzéki politikus szerint az ügyfelek azért vásároltak Quaestor-kötvényt, mert ott látták a cég vezetőit a miniszterelnök mellett, és azt gondolták, hogy ez egy komoly vállalkozás. "Miután egész eddig jó barátságban voltak, innentől kezdve a kormánynak kötelessége a saját bűnözői helyett helyt állni az ilyen esetekben" - fogalmazott.
    
Közölte, ha egy párt kormányzóképes, akkor rendet csinál ezen a területen, és nem védi tovább a saját bandáját, gazembereit. Jelezte, országgyűlési határozati javaslatot nyújtanak be az ügyfelek teljes kártalanítása érdekében.
    
Gőgös Zoltán beismerésként értékelte Rogán Antal Fidesz-frakcióvezető Napi Gazdaságnak adott interjúját, amelyben szerinte a kormánypárti politikus elismerte, hogy nincs elég eszköze a Magyar Nemzeti Banknak ahhoz, hogy a felügyelet szerepét jól el tudja látni.

Ezt a hozzászólást a szerzője eltávolította (Részletek)

2015-03-14 22:41


zsiraf

#45 Re: Re: nem kéne kamuzni

2015-03-14 22:51

#38: penznyelo - Re: nem kéne kamuzni 

 Csak az nem volt benne, hogy bűncselekmény is benne van a kockázatok között. Helló! Ne keverd a szezont a fazonnal. Az, hogy 150 mrd forintnyi fikítv kötvényt adnak el, az nem volt benne a kockázatok között. Márpedig ezért dőlt be. Ha csak a 70 mrd engedélyezett kötvény lenne, most sem lenne semmi baj. A 150 mrd forintnyi fiktív kötvényt meg nem a befektetőknek kellett volna észrevenni.


Vendég

#46 Re: Re: nem kéne kamuzni

2015-03-14 22:56

#34: penznyelo - Re: nem kéne kamuzni 

 Nem is kell elküldeni, mert ezt sokan nem olvasták el. Nagymamám az irodában az ügyintézőktők tájékozódott. A tájékoztatóban sok minden le van írva, de sok mindent kifelejtettek belőle. Például, a 68 oldalas tájékoztatóban nem szerepel az, hogy 150 mrd forint értékben fiktív kötvényt fogunk kibocsátani az MNB engedélye nélkül, a hátuk mögött, és erre még ők sem fognak rájönni jó ideig. Az sem szerepel benne, hogy a pénzt is el fogjuk lopni. Vagy ez is mind benne van?


Vendég

#47 Az MNB adta ki az engedelyt, Windisch ur alairasaval.

2015-03-14 23:00

A nagy lebuktató szerepében tetszelgő Magyar Nemzeti Bank az elmúlt pár hónapban többször is kapcsolatba került a Quaestor-csoporttal, engedélyt adtak a 70 milliárdos kötvényprogramjukra, egy bank megvásárlására, ellenőrizték is a brókercégüket, mégsem gáncsolták el a most bebukott vállalkozást.

A Fidesz és a kormányzat keményen dolgozó emberei komoly erőfeszítést tettek, hogy továbbra is szocialista brókerbotránynak állítsák be az elmúlt két hét történéseit, a leleplezett ügyeskedéseket. Már annak a Quaestornak a bukását is ide sorolják, amelynek tulajdonosát-vezérét közös üzletek és régi barátok kötik a Fideszhez, fideszes politikusokhoz, illetve az Orbán-kormány alatt pozícióba került emberekhez.

 Azonban ahogy merülünk bele a részletekbe, úgy derül ki, hogy a felelősséget aligha söpörhetik le magukról.

Folyt kov.


Vendég

#48 Az MNB adta ki az engedelyt, Windisch ur alairasaval. 2. resz.

2015-03-14 23:01

Félrenéztek?

A jegybank, amely most büszkén hirdeti, hogy a Quaestornál milyen óriási összegű, 150 milliárd forintos fiktív kötvénykibocsátásra lelt, és a brókerházánál is szabálytalanságokat derített fel, 2014. novemberben maga hagyta jóvá a Quaestor Financial Hrurira Kft. 70 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramját. Pedig akkor már régóta körbejárt a piacon az a szóbeszéd, hogy a Quaestor kötvénykibocsátásaival valami nem stimmelhet. Olyan projekteket finanszíroznak belőle, amelyek megtérülése kérdéses, és viszonylag magas hozammal édesgették magukhoz a kisbefektetők pénzét, miközben az újabb és újabb kibocsátások nem sokkal előzték meg az éppen esedékes törlesztéseket. Erre utalhatott az alapkezelői piac egyik nagy szereplőjének, a Concorde Alapkezelőnek a vezére is.

Ezek a piacon teljesen elterjedt pletykák aligha állhattak meg a Magyar Nemzeti Bank kapui előtt (vagy ha elakadtak, az szintén a hatóságra nézve kínos), mégis, négy hónappal a csőd előtt a jegybank megadta az engedélyt az egyébként 2008 óta zajló kötvénykibocsátások folytatására. És nem is akárkinek, annak a Windisch Lászlónak az aláírása áll a november 20-i keltezésű dokumentumon, aki a felügyeletért felelős alelnöke az MNB-nek, és aki az elmúlt két hétben számolt be a nagy lebukásokról a pénzügyi szférában.

Idén február elején, vagyis két hónapja helyszíni vizsgálatot folytatott a jegybank a Quaestor brókercégénél (ezt a csoport kommunikációs vezetője ismerte el a hvg.hu-hoz eljuttatott levelében), ott pedig „problémát nem találtak”, fogalmaz a kommunikációs vezető.


Vendég

#49 #4 Az MNB adta ki az engedelyt, Windisch ur alairasaval. 3. resz.

2015-03-14 23:02

De legalább ilyen érdekes, hogy 2014. december 2-án a jegybank engedélyt adott arra, hogy a Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt. megvegye a Credigen Bank Zrt.-t. A határozatot újfent Windisch László írta alá. A Quaestor ezzel banki lincencekhez jutott (ez hiányzott addig az amúgy kiterjedt üzleti portfólióval rendelkező csoport étlapjáról). Egy ilyen engedély kiadását pedig egy vizsgálat előzi meg. (A Credigen banknál nem volt már hitel, mert a francia hátterű bank pár évvel korábban a jó hiteleket a Budapest Banknak adta el, a rossz hiteleit pedig az EOS faktorcégnek.)


Vendég

#50 Re: Re: Re: nem kéne kamuzni

2015-03-14 23:05

#46: - Re: Re: nem kéne kamuzni 

 A kárörvendők és a "nem kéne kamuzni" hozzászólók csak azt hajtogatják, hogy benne volt a tájékoztatóban, hogy nem biztosítja az OBA és a BEVA.

Csak azt felejtik el, hogy az nem volt benne a tájékoztatóban, hogy 150 mrd forint értékben hamis, fiktív, nemlétező kötvényt bocsátunk majd ki, és erre az MNB sem fog rájönni, és senki ebben a .....országban, mert itt ilyenek a jogszabályok,, hogy ezt lazán meg lehet tenni, mert senki nem ellenőrzi, senki nem veszi észre.

Ez aztán nem volt benne a tájékoztatóban.

Egyik kárörvendő, rosszindulatú kedves állampolgár társunk sem érti, hogy nem az engedélyezett kötvényekkel volt a baj, ha ott megállnak, akkor most nem lenne semmi!!!!!!!!!!!!!!! Semmi, de semmi baj nem lenne a kötvényekkel!!!!!!!!!!!!!!

Ne keverjük már a befektetői kockázatot a bűncselekménnyel! Könyörgöm értsék már meg a huhogók, hogy nem az engedélyezett kötvényekkel van a baj, hanem a nem engedélyezett 150 mrd -nyi fikítv kötvénnyel, ez bukott ki, ezért jelentettek öncsődöt, mert erre - jopbb későn, mint soha - rájött az MNB.

Ki az a nagyon okos állampolgár, aki előre látja, hogy fiktív kötvényeket fog kibocsátani egy cég, és mindezt az MNB ki tudja mennyi ideig nem veszi észre???

Hol van az a tájékoztatóban, a 62 oldal melyik oldalán melyik bekezdésben, hogy fiktív, nemlétező kötvényeket jogosult eladni a Quaestor Hrurira Kft.????????????????????????????????????

Facebook