TILTAKOZÁS A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS NÉLKÜLI VÉGREHAJTÁS ELLEN!

TILTAKOZUNK A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS NÉLKÜLI VÉGREHAJTÁS ELLEN!

 

Egy bank felmondása esetén, a banki nyilvántartások alapján, az abban szereplő követeléseket /valójában adatokat/ tényként kezelő és arról tanúsítványt kiadó közjegyző jogellenes tevékenységet végez, amikor szakértő alkalmazása helyett, pusztán formai szempontok figyelembe vételével, a tartalmi kérdések vizsgálata nélkül jár el.

 

Így jogellenes tevékenység az olyan közjegyzői okiratnak végrehajtási záradékkal való ellátása is, melyről a jelen állapotokra vonatkozóan semmilyen következtetést nem lehet levonni, elsősorban azt nem lehet megállapítani, hogy – tartós jogviszonyt feltételezve, részletfizetéseket teljesítve – mennyi is a végrehajtandó összeg.

 

A közjegyző köteles megtagadni a közreműködését, ha az nem egyeztethető össze a kötelességeivel. Ilyen eset lehet például, ha jogszabályba ütköző, jogszabály megkerülésére irányuló, illetőleg tiltott vagy tisztességtelen célú jogügylethez kérik a közreműködését. Ha a közjegyző az eljárása során aggályos körülményt észlel, de a közreműködés megtagadására nincs ok, köteles e körülményre felhívni a fél figyelmét és ezt az iratban feltüntetni. Ha a fél ez ellen tiltakozik, a közjegyző megtagadja a közreműködését. (Aggályos körülménynek kell tekinteni különösen, ha a fél a közjegyzői okiratba olyan rendelkezés felvételét kéri, amely jogvita keletkezéséhez vezethet, vagy amelynek nincs joghatása.)

 

Nem állítható ki közjegyzői tanúsítvány olyan tényről, amelyet a közjegyző észlelni nem képes, vagy az észleléshez speciális szakértelem szükséges. Ez esetben szakértő alkalmazása a megoldás.

Könyvvizsgálat nélkül nem adható ki a követelésről/tartozásról ténytanúsítvány, ebből következően végrehajtási záradékkal sem látható el az egyébként nem statikus, általában több évvel ezelőtti állapotot rögzítő tartozáselismerő okirat.

 

A bírósági eljárást kihagyó végrehajthatósághoz az adós közjegyző előtti tartozáselismerő nyilatkozata szükséges. Amennyiben a törlesztő részlet vagy a szerződés egyéb kikötése érdemben módosult, úgy a közvetlen végrehajthatósághoz új közjegyzői okiratot kell készíteni. Annak hiányában a végrehajtási záradékolást kérvényező csak magánokirattal fog rendelkezni az új, érvényben lévő szerződés/módosítás/ról, így a közvetlen végrehajthatóság csak arra a kötelezettségre fog vonatkozni, amelyet az adós korábban már elismert. Ebből következően a kérelmező nem rendelkezik illetve nem rendelkezhet a pontos adattal követelésének összegszerűségéről, mert a követelések egy részének jogossága közjegyző előtt nem került elismerésre. /Adós ráutaló magatartása, tiltakozásának hiánya, bankszámláról való leemelés tűrése nem azonos a kifejezett és közhitelű kötelezettségvállalással illetve tartozás elismeréssel/.


Így a fennálló, aktuális tartozás összegszerűségének meghatározása közjegyző által nem lehetséges, az ilyen jellegű, mindössze magánokiraton alapuló követelést a bank csak bíróságon tudja érvényesíteni.

 

SENKIT NEM LEHET MEGFOSZTANI TÖRVÉNYES JOGAITÓL!!!!!

 

A KORMÁNY HOZZON RENDELETET A TÁRGYALÁS NÉLKÜLI VÉGREHAJTÁSOK BESZÜNTETÉSÉRŐL!!