Felvidéki magyarok kinyilatkoztatása a nemzetért

„Mi magyarok, érezzük magunkban az élet szent parancsoló szavát, amely múltunkhoz mindig hű és egyenes kiállást parancsol. Érezzük és tudjuk, hogy megvan bennünk mind az a feltétel, amellyel az örök magyar élet hordozójává leszünk az elkövetkező századokra is. Adja a Teremtő, hogy minden magyar lelkében eltiporhatatlanul éljen az örök magyar erő, amely történelmi időkben történelmet van hivatva alkotni a magunk helyes, megalkuvást nem ismerő hitének igazolására és utódainak boldogabb magyar jövőjének biztosítására.”

Esterházy János

 

 

Felvidéki magyarok kinyilatkoztatása a nemzetért

Valljuk, hogy a felvidéki magyarság az egyetemes magyar nemzet része.

Hiszünk a nemzet értékmegtartó és értékgyarapító erejében, mely nem ismer sem földrajzi, sem időbeli határokat.

Ápoljuk elődeink ránk hagyományozott kulturális örökségét. Szellemi kincstárunk megőrzéséért és gazdagításáért felelősséggel viseltetünk a jövő nemzedékek előtt. E képzeletbeli szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között egyetemes nemzeti létünk alapja.

Hiszünk a szülőföldön boldogulás és maradás erkölcsi parancsában, mely iránytűként szolgál életünk kegyelemteljes és viszontagságos pillanataiban egyaránt.

Valljuk, hogy az emberi létforma csak közösségek által és közösségeken belül válik teljessé.

Támogatunk minden kezdeményezést, mely a felvidéki magyar közösség jogainak kiterjesztését és életfeltételeinek kiteljesedését szolgálja.

Hiszünk az öntudatos polgár alkotó és társadalomformáló erejében. Valljuk, hogy polgári jogkiterjesztő mozgalmaink a nemzeti öntudat erősödését is magukkal hozzák. A jövő felvidéki polgára az öntudatos, jogaival élő, szülőföldjéért felelősséget érző és vállaló magyar ember.

Tiszteletben tartjuk az emberi méltósághoz való jogot, mint minden egyéni és kollektív szabadságjog anyajogát. Elutasítjuk a kollektív bűnösség elvének érvényben tartását, a hátrányos megkülönböztetés alkalmazását, a kettős mérce gyakorlását, az őshonos polgárok életének gazdasági, jogi és kulturális ellehetetlenítését, valamint mindennemű jogfosztást.Bátran és őszintén vállaljuk a polgári küzdelmet igaztalan kollektív bűnösségünk eltörléséért, alkotmányos szinten kinyilatkoztatott társnemzetté válásunkért, anyanyelvünk hivatalos nyelvvé tételéért és önrendelkezési jogaink kiteljesedéséért.

Hiszünk a történelmi sorsközösségben a szlováksággal és a Kárpát-medence többi népével. Bízunk az ezeréves kötelékek újbóli megszilárdulásában.

Hiszünk az isteni gondviselés erejében!


Léván, 2013. június 2-án

Dr. Tamás Aladárné  Szűcs Ilona
Dolník Erzsébet
Fehér István
Kassai Gyula
Boldoghy Olivér
Gubík László

- - -

Lehet csatlakozni a világhálón is. KÖSZÖNJÜK!