Szociális munkások petíciója a társadalmi összetartozásért

Szociális munkások petíciója a társadalmi összetartozásért  

Nem kenyerünk a petícióírás. De most nagyon sokan úgy érezzük, hogy meg kell szólalnunk. Meg kell szólalnunk azoknak az embertársainknak a védelmében, akiknek a boldogulásáért nap mint nap dolgozunk.

Munkánk, a szociális munka a szakmán túl hivatás is. A Szociális Munka Etikai Kódexe az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozatára, az Európai Szociális Kartára, az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményére, az Emberi Jogok Európai Egyezményére, valamint a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetségének Szakmai Kódexére támaszkodik. Etikai Kódexünk kimondja:

„A szociális munka olyan gyakorlat alapú szakma és tudományág, amely elősegíti a társadalmi változást és fejlődést, a társadalmi összetartozást, valamint az emberek hatalommal való felruházását és felszabadítását. A társadalmi igazságosság, az emberi jogok, a közös felelősségvállalás és a különbözőségek tiszteletének elvei központi helyet foglalnak el a szociális munkában. … A szociális munka a humanitárius és demokratikus eszmékből nőtt ki, az emberi méltóság tiszteletben tartásán alapszik. … Az emberi jogok és a társadalmi igazságosság alapvető fontosságúak a szociális munkában.”

Valamint: „A szociális munkás tiszteletben tartja minden ember méltóságát, értékét, jogait, védelmezi testi-, lelki-, értelmi-, erkölcsi-, jól-létét. … A szociális munkás felelőssége, az Etikai Kódexet aláíró és csatlakozó szakmai szervezetek joga és kötelessége, hogy felhívják a döntéshozók, valamint a közvélemény figyelmét mindarra, amiben a nélkülözés és a szenvedés kialakulásáért a döntéshozók, a társadalom vagy egyes intézmények felelősek, illetve amivel akadályozzák ezek enyhítését. … A szociális munkás nem vállalhat el olyan feladatot, amelyben tevékenységét visszaélésre vagy emberellenes célokra használhatják.”

Etikai Kódexünk szellemében felemeljük szavunkat azért, hogy a hatóságok vessenek véget a fedél nélkül tengődő emberek kriminalizálásának! Nap mint nap találkozunk az emberi szenvedés, a testi-lelki nyomorúság, az anyagi szegénység legkülönbözőbb formáival, egyes emberi sorsokkal és az azokat kiváltó okokkal – ezért meggyőződésünk, hogy ezeket a helyzeteket rendészeti úton megoldani nem, csak súlyosbítani lehet.

Minden egyes emberi élet önálló érték és mindent meg kell tennünk egyenként is és közösen is, hogy az emberi méltósághoz való joga senkinek ne sérülhessen.

Felhívjuk a társadalom józan tagjait, hogy szolidaritásukkal védjék és óvják társadalmunk, az emberek összetartozását!

Felhívjuk a józan döntéshozókat, hogy a szociális problémákra a szociálpolitika megfelelő eszközeit alkalmazzák és dolgozzák ki, fejlesszék!

Aláírásunkkal megerősítjük, hogy munkánk során továbbra is az Etikai Kódex szellemében  támogatjuk, védjük, erősítjük a kiszolgáltatott embereket, családokat, közösségeket és erre hívjuk fel az  önkormányzati, egyházi, civil szociális szervezetekben dolgozó kollégáinkat is.