Petíció a Beneš-dekrétumok és más rendeletek tárgyában

Petíció

a Beneš-dekrétumok és más rendeletek tárgyában

a Szlovák Köztársaság illetékes intézményeinek, Pozsonyba

és

az Európai Unió Parlamentjéhez, Brüsszelbe

 

A második világháború után a Csehszlovák Köztársaságban kiadott Edvard Beneš dekrétumai és a Szlovák Nemzeti Tanács rendeletei sértik

- a Csehszlovák Köztársaság Alkotmánylevelét,

- az Emberi Jogok Európai Egyezményét,

- az Európai Unió alapító Szerződéseit és az Európai Unió Alapjogi Chartáját és

- a Szlovák Köztársaság Alkotmányát.

Ezért mi, alulírott uniós polgárok, a 2014. szeptember 6-án, Érsekújváron, a „Szlovákiai magyarok időszerű kérdései az Európai Unióban“ alcímmel megtartott IV. Közép-európai Emberi Jogi Konferencia eredményei alapján az alábbi

p e t í c i ó v a l

fordulunk:

 

I.

A Szlovák Köztársaság intézményeihez

a petíciós jogról szóló 1990. évi 85. sz. törvény 1. § (1) bek. szerint.

 

1.1. A dekrétumok és rendeletek összeegyeztethetetlensége érdekében k é r j ü k

- a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanács legalább egy ötödének a képviselőjét,

- a Szlovák Köztársaság elnökét,

- a Szlovák Köztársaság kormányát,

- a Szlovák Köztársaság főügyészét és

- a Szlovák Köztársaság ombudsmanját,

hogy élve a Szlovák Köztársaság Alkotmánya 130. cikkének (1) bek. a) – c), e) és f) pontjaiban rájuk ruházott jogköreivel nyújtsanak be kérelmet a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságához, hogy a Szlovák Köztársaság Alkotmánya 125. cikkének (1) bek. a) pontja szerint indítson eljárást

Edvard Beneš a német és a magyar nemzetiségű személyek csehszlovák állampolgárságának rendezéséről 1945. évi 33. sz. dekrétuma 1. § (1) és (2) bekezdésének,

Edvard Beneš a csehszlovák állampolgárságukat elveszített személyek munkakötelezettségéről szóló 1945. évi 71. sz. dekrétuma 1. § (1) bekezdésének,

Edvard Beneš az általános munkakötelezettségről szóló 1945. évi 88. sz. dekrétuma 1. §-ának és 6. § (2) bek. a) pontjának,

- a Szlovák Nemzeti Tanács Elnökségének a németek, magyarok, valamint az árulók és a szlovák nemzet ellenségei mezőgazdasági vagyontárgyainak  elkobzásáról és haladéktalan szétosztásáról szóló 1945. évi 4. sz. rendelete 1. § (1) bek. a), b), és c) pontjainak és 1. § (5) bekezdésének,

Szlovák Nemzeti Tanács a fasiszta bűnösök, megszállók, az árulók és kollaboránsok megbüntetéséről és a népbíróságok létesítéséről 1945. évi 33. sz. (ú. n. retribúciós) rendelete 1. § a) és b) pontjának,

- a Szlovák Nemzeti Tanács az állami- és közalkalmazottak szolgálati viszonyának rendezéséről szóló 1945. évi 44. sz. rendelete 2. § (1) és (2) bekezdésének,

- a Szlovák Nemzeti Tanács a vagyon nemzeti gondnokság alá helyezéséről szóló 1945. évi 50. sz. rendelete 1., 4. és 6. §-ának,

- a Szlovák Nemzeti Tanács az egyesületek feloszlatásáról és alapításáról szóló 1945. évi 51. sz. rendelete 1. §-ának,

a Szlovák Nemzeti Tanács az állami szempontból megbízhatatlan személyek magánalkalmazotti jogviszonyból való elbocsátásáról szóló 1945. évi 69. sz. rendelete 1. és 2. §-ának,

- a Szlovák Nemzeti Tanács a németek, magyarok, árulók és a szlovák nemzet ellenségeinek vagyonelkobzásáról, mezőgazdasági vagyontárgyai haladéktalan elosztásáról szóló 1945. évi 104. sz. rendelete 1. § a), b), c), d) és e) pontjainak és 1. § (4) bekezdésének,

- a Szlovák Nemzeti Tanács a munkatáborok létrehozásáról szóló 1945. évi 105. sz. rendelete 2. § a) pontjának és 5. § (1) bekezdésének,

Szlovák Nemzeti Tanács a németek, magyarok, valamint a szlovák nemzet árulói és ellenségei mezőgazdasági vagyonának elkobzásáról és haladéktalan szétosztásáról szóló 1945. évi 104. sz. rendeletének 1946. évi 64. sz. módosító rendelete (1) bek. b) pontjának,

a Szlovák Nemzeti Tanács a németek, magyarok, valamint a szlovák nemzet árulói és ellenségei mezőgazdasági vagyonának elkobzásáról és haladéktalan elosztásáról szóló 1945. évi 104. sz. rendeletét módosító 1947. évi 89. sz. rendelete I. és II. cikkének és

- a Szlovák Nemzeti Tanács Megbízottak Testületének a magyar nemzetiségű személyek mezőgazdasági vagyonának az elkobzás alóli mentesítéséről szóló 1948. évi 26. sz. rendelet 1. § (2) bekezdésének és 2. § (1) bek. a) pontjának

(továbbiakban csak mint „dekrétumok és rendeletek“) az   ö s s z e e g y e z t e t h e t e t l e n s é g é r ő l   az alkotmánnyal, alkotmánytörvényekkel és nemzetközi szerződésekkel, amelyekhez a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa beleegyezését adta, és amelyeket megerősítettek és a törvényben előírt módon kihirdettek, amennyiben ezeket a dekrétumokat és rendeleteket külön törvény már korábban formálisan nem szüntette meg.

A dekrétumok és rendeletek összeegyeztethetetlensége az indoklás 3. 1. és 3. 2. pontjaiban van részletezve.

 

1.2. A dekrétumok és rendeletek orvoslására való törvényjavaslatok érdekében   k é r j ü k

- a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának valamennyi bizottságát, jelesül az alkotmányjogi bizottságot,

- a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának valamennyi képviselőjét és

- a Szlovák Köztársaság kormányát,

hogy élve a Szlovák Köztársaság Alkotmánya 87. cikkének (1) bekezdésében rájuk ruházott jogköreivel   t ö r v é n y j a v a s l a t o t   nyújtsanak be a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának

a) az 1938 október 6. és 1945. május 5. között elkövetett cselekmények ügyében a Szlovák Nemzeti Tanács a fasiszta bűnösök, megszállók, az árulók és kollaboránsok megbüntetéséről és a népbíróságok létesítéséről szóló 1945. évi 33. sz. rendelete alapján kihirdetett jogerős elmarasztaló ítéletek, valamint minden ugyan abban az ügyben tartalmilag velük kapcsolatban lévő határozat megszűnéséről attól a naptól fogva, amelyen ki lettek hirdetve,

b) az egyes tulajdonjogi és egyéb sérelmek mérsékelésére, amelyek az 1938. október 6. és 1948. február 25. között megtett polgári és munkaügyi ügyletek és közigazgatási aktusok következtében keletkeztek egy demokratikus köztársaság alapelveivel ellentétben, tiszteletben tartva az Egyesült Nemzetek Alapokmányában, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és a polgárok hozzájuk fűződő polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális nemzetközi paktumokban kifejezett jogait,

c) a szerzetesrendek és kongregációk, valamint az egyházak, egyházközösségek és hitközségeknek valamennyi, főleg a dekrétumok vagy rendeletek alapján elkobzott, illetve államosított ingó és ingatlan vagyonának azok tulajdonává nyilvánításáról a törvény hatálybalépésének napjával; ennek érdekében a törvényhozó részletes jegyzéket állítson össze úgy, ahogy azt a szerzetesrendek és kongregációk, valamint az olmüci érsekség egyes vagyonjogi viszonyainak rendezéséről szóló 1990. évi 298. sz. törvény esetében tette,

d) a tulajdonjog visszaadásáról valamennyi személynek, állampolgárságukra vagy állandó tartózkodási helyükre való tekintet nélkül, valamint jogvesztő határidő nélkül, akinek a földje

- a Szlovák Nemzeti Tanács Elnökségének a németek, magyarok, valamint az árulók és a szlovák nemzet ellenségei mezőgazdasági vagyontárgyainak elkobzásáról és haladéktalan szétosztásáról szóló 1945. évi 4. sz. rendelete, illetve

- a Szlovák Nemzeti Tanács a németek, magyarok, árulók és a szlovák nemzet ellenségeinek vagyonelkobzásáról, mezőgazdasági vagyontárgyai haladéktalan elosztásáról szóló 1945. évi 104. sz. rendelete

alapján 1945. március 1. és 1948. február 25. között hárultak át az államra vagy más jogi személyre.

K é r j ü k ,   hogy a jelen petíciót aláíró személyeket vonják be a törvényjavaslat kidolgozási folyamatába tanácsadói és véleménynyilvánítási hatáskörrel.

 

1.3. Törvényjavaslatok elfogadása érdekében k é r j ü k   

a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsát, annak valamennyi képviselőjét, hogy a jelen petíció I. 2. pontjában felsorolt törvényjavaslatokat azok megtárgyalása után a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa tanácskozási rendjéről szóló 1996. évi 350. sz. törvény tízedik része, azaz a 67 - 97. §-i szerint   f o g a d j a   e l   a Szlovák Köztársaság Alkotmánya 152. cikke (1) bek. második mondata szerint.

 

1.4. A jogtalan vagyonszerzés felülvizsgálata érdekében k é r j ü k   

a Szlovák Köztársaság Ügyészségét, annak valamennyi ügyészét, hogy azonnali hatállyal   i n d í t s a n a k   v i z s g á l a t o t   annak megállapítására, hogy

a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának az ingatlanokhoz való egyes jogviszonyok szabályozásáról szóló 1992. évi 293. sz. törvényének 2 – 9. §-i szerint és

a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a földhöz való tulajdonjog szabályozására irányuló egyes intézkedésekről szóló 1995. évi 180. sz. törvényének 15. § és a 23. § (3), (5) bek. és (6) bek. b) pontja szerint,

ameddig ezek a rendelkezések a törvény hatályba lépésének napjától a Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága által történt felfüggesztésüknek, ill. azok törvénybe iktatásának napja között eltelt időszakban, nevezetesen

- az első esetben 1992. június 11. és 2000. december 1. között (azaz 18 éven át),

- a második esetben 1995. szeptember 1. és 2005. május 28. között (azaz 10 éven át)

hatályban voltak, nem áll-e fenn bűncselekmény elkövetésének a gyanúja az ingatlanok jogosulatlan személyek általi megszerzésével, és ha igen - amennyiben a cselekmények büntethetősége nem évült el - indítsanak büntetőeljárást az elkövetők megbüntetésére és a sértetteknek (azaz az eredeti tulajdonosok örököseinek) való elégtétel szolgáltatása céljából.

 

1.5. A dekrétumok és rendeletek alkalmazásától való eltekintés érdekében k é r j ü k   

a Szlovák Köztársaság Ügyészségét, annak valamennyi ügyészét, hogy azonnali hatállyal   t e k i n t s e n e k   e l   a dekrétumok és rendeletek alkalmazásáról az állam javára és az eredeti tulajdonosok, illetve azok örököseinek a sérelmére a Szlovák Nemzeti Tanács ügyészségről szóló 2001. évi 153. sz. törvénye, valamint a kapcsolódó külön törvények szerint, és ha már alkalmazták, tegyenek meg megfelelő intézkedéseket a korábbi intézkedéseik hatályon kívül helyezésére és az okozott sérelmek orvoslására.

 

II.

Az Európai Parlamenthez

a szubszidiaritás elve alapján és

- az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 20. cikkének (2) bek. d) pontjában, 24. és 227. cikkében,

- az Európai Unió Alapjogi Chartája 44. cikkében

biztosított petíciós jog alapján.

 

2.1. A petíció elfogadása érdekében   k é r j ü k   

az Európai Parlamentet, a Szlovák Köztársaság kisebbségnek tekintett magyar lakosait érintő Edvard Beneš dekrétumai és a Szlovák Nemzeti Tanács rendeletei ügyében benyújtott jelen petíciót   n y i l v á n í t s a   e l f o g a d h a t ó n a k   és tűzze napirendre.

 

2.2. Hatékony szankciók alkalmazása érdekében   k é r j ü k   

a Tanácsot, hogy az Európai Unióról szóló Szerződés 7. cikkének (1) bekezdése szerint:

a) az idézett rendelkezés (1) bekezdésében rögzített eljárás lefolytatása után állapítsa meg, hogy fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy a Szlovák Köztársaság az I. 2. pontban felsorolt dekrétumok és rendeletek

1. alkotmányellenessé nyilvánításának elmulasztásával a Szlovák Köztársaság Alkotmánya 152. cikkének (1) bekezdése értelmében, alkalmazva az alkotmány 125. cikkében rögzített eljárást és a Szlovák Köztársaság intézményeinek az alkotmány 130. cikkének (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit,

2. közelítésének (harmonizációjának) az elmulasztásával az Európai Unióba való csatlakozási folyamata során az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében foglalt értékekhez az Európai Közösségek és azok tagállamai között egyrészről, valamint a Szlovák Köztársaság között másrésről társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodás (kihirdetve az 1997. évi 158. sz. törvényben) 69. cikkének értelmében,

3. a Szlovák Köztársaság az Európai Unióhoz 2004. május 1-én történt csatlakozása után történő alkalmazásával s ú l y o s a n   m e g s é r t e t t e , illetve továbbra is megsérti a 2. cikkben említett értékeket, nevezetesen a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartását, ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait,

b) rendszeresen ellenőrizze, hogy azok az okok, amelyek alapján ilyen megállapítást tett, továbbra is fennállnak-e,

c) a 7. cikk (2) bek. leírt eljárás lefolytatását követően az Európai Tanács, miután a Szlovák Köztársaságot felkérte észrevételei benyújtására, egyhangúan állapítsa meg, hogy a Szlovák Köztársaság súlyosan és tartósan megsérti a 2. cikkben említett értékeket,

d) amennyiben a Tanács az előzőek szerinti megállapításra jutott, minősített többséggel úgy határozzon, hogy a Szlovák Köztársaságnak a Szerződések alkalmazásából származó egyes jogait - beleértve a Szlovák Köztársaság kormánya képviselőjének a Tanácsban megillető szavazati jogait - felfüggeszti.

 

III.

I n d o k l á s

A petíció teljes szövege a Nobilitas Carpathiae civil szervezetnél rendelhető meg az alábbi címen. A kiadvány ára 4,- euró + postaköltség.

Nobilitas Carpathiae

Bočná 26

940 71 Nové Zámky

Szlovákia

nobilitas@nobilitas.sk

 


Dr. Práznovszky Miklós    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével