Nyílt levél a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának

Tisztelt kollégáink, oktató és nem-oktató munkatársaink a Budapesti Corvinus Egyetemen!

Kérjük, támogassák aláírásukkal Rektor Úrhoz intézett, de a szélesebb nyilvánosság tájékoztatására is szolgáló alábbi, a BCE FDSZ és a BCE Oktatói Hálózat közös állásfoglalása alapján született nyílt levelünket!

Más egyetemeken és főiskolákon dolgozó kollégáinkat is kérjük, hogy aláírásukkal fejezzék ki szolidaritásukat!

 

Budapest, 2013. január 31.

 

Tisztelt Rektor Úr!

 

Felelős egyetemi polgárként szólunk hozzá a Gazdasági Főigazgató úrnak az Egyetemi Szenátus, majd a Rektori Kabinet 2013. február 4-i ülésére készített, az egyetemi nyilvánosságnak szánt előterjesztéséhez.  Eszerint a Budapesti Corvinus Egyetem arra kényszerül, hogy csoportos létszámleépítést jelentsen be, a személyi kiadások 29%-os arányos és egységes megtakarítási arányával számolva.  Az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételének tervezett határideje 2013. február 1.  Ez a dátum valószínűleg nem is tartható, hiszen a csoportos létszámleépítésnek komoly törvényi előírásai és korlátai vannak.

Nem vitatjuk azt, hogy tisztán költségvetési szempontból a főigazgatói előterjesztés racionális.  Megvalósítása azonban az Egyetem akadémiai szuverenitásának olyan mértékű csorbításával járna, amit elfogadhatatlannak tartunk.  Veszélybe kerülnek akkreditált képzési programok és az oktatási tevékenység egyetemünktől elvárható minőségének zuhanása következhet be.  Munkatársaink sora olyan helyzetbe kerülhet, hogy szerződéses oktatási-kutatási kötelezettségvállalásait a megváltozott körülmények folytán nem tudja betartani.

Ezért azt kívánjuk, hogy az Egyetemi Szenátus csak olyan előterjesztést támogasson,

- amelyet alátámaszt az egyetemi képzési struktúra és tudományos kapacitás fenntarthatóságára irányuló elemzés;

- amelyet hatástanulmány kísér;

- amely a célzott intézkedések megvalósítására alternatív megoldásokat tartalmaz;

- amely összehangolható az az Egyetem rövid– és középtávú fejlesztési koncepciójával.

Kérjük a tisztelt Rektor Urat, hogy az Egyetem nyilvánossága előtt, akár dolgozói fórum összehívásával válaszoljon felvetéseinkre.  Egyben felajánljuk segítségünket, szolidaritást vállalva az Egyetemre szakadt drámai nehézségekkel és segítve az egyetemépítést a tőlünk telhető szakértői munkával is.

A főigazgatói előterjesztés szerint az Egyetem kifizetetlen számlaállománya 2013 januárjában közel egy milliárd forint, ami együtt az állami költségvetési források további drasztikus csökkentésével az éves egyetemi költségvetés mintegy 30%-os szűkítését vetíti előre.  Az akut költségvetési problémákat orvoslandó, a Rektor Úr kezdeményezte három egyetemi bizottság felállítását a likviditási kérdésekre, a szervezeti átalakításokra és a káderügyekre. Azt kívánjuk, hogy az Egyetem hozzon létre akadémiai bizottságot is, amelyik megvizsgálja azt, hogy a tervezett gazdasági intézkedések mellett fenntartható-e az Egyetem alkotmányban garantált akadémiai (képzési és kutatási) autonómiája.  A Szenátus csak olyan főigazgatói előterjesztést tárgyaljon, amely a négy bizottság által feltárt tényeket és valószínűsített következményeket tartalmazó jelentések birtokában és azokkal összhangban készül el.

Az akadémiai-szakmai szempontokra tekintettel ellenezzük azt, hogy a költségvetés szűkítése arányosan történjék.  Hiszünk abban, hogy a felelős egyetemi polgárokkal megvitatva olyan döntések hozhatók, amelyek révén biztosítható az Egyetem akadémiai potenciáljának legalább a szinten tartása, amihez az Egyetem szükség szerint igényelje pótlólagos állami források bevonását (megemelt fenntartói hozzájárulással, de különösen a képzési és kutatási normatívák azonnali revíziója révén).  Kérjük azt is, hogy az Egyetem vizsgálja felül a kormányintézkedésekkel összefüggésben a nyugdíjas és nyugdíjhoz közeli munkatársakkal szemben hozott, nem egy esetben az Egyetemhez méltatlan intézkedéseket.

Azt kívánjuk, a Rektor Úr tegyen sürgős lépéseket a kormányzat, a Magyar Rektori Konferencia és a felsőoktatás ügyében érintett minden más szereplő irányában annak érdekében, hogy

- a Kormány haladéktalanul kezdjen érdemi, tervszerű és átfogó egyeztetést az egyetemi polgárok közösségével időszerű felsőoktatás-politikai kérdésekben;

- a Kormány teremtse meg a hallgatók előzetesen meghatározott, nyilvános, pontos és átlátható felvételi rendjét, beleértve a szakok és a hallgatói minimális pontszám diszkriminációmentes meghatározását is;

- az állam állítsa le a forráskivonást és kompenzálja a megelőző három év elvonásait; elérendő minimális cél a 2009-es mérce: az állam a felsőoktatás támogatására legalább a GDP 1%-át fordítsa;

- minden körülmények között legyen tiszteletben tartható az egyetemi autonómia, amely össztársadalmi érdek;

- feltétlenül biztosítható legyen a szociális mobilitás érvényesülése a felsőoktatásban.

 

Mit kíván az egyetemi polgár?

- Szubszidiaritást és autonómiát!

- Független értékelést!

- Kiszámítható és átlátható irányítást!

- Stabil, kiszámítható és minőség-orientált finanszírozást!

- Méltányosságot a szociálisan rászorulóknak és az esélykülönbségek intézményes csökkentését!

 

Tisztelettel:

 

Az FDSz egyetemi szervezete képviseletében Juhász Zsuzsanna egyetemi docens, SzB titkár

Az Oktatói Hálózat képviseletében Deák Dániel egyetemi tanár