Nemzetközi Büntetőbíróság Hága Hollandia Oude Waalsdorperweg 10, 2597 AK Den Haag, Hollandia

 

 

Nemzetközi Büntetőbíróság
Hága
Hollandia

Oude Waalsdorperweg 10,
2597 AK Den Haag,
Hollandia

Tisztelt Nemzetközi Büntetőbíróság!

A magyar nép nevében, akik a Európai Unióhoz szeretnének továbbra is tartozni! 
Feljelentést teszünk, Orbán Viktor miniszterelnök és a FIDESZ-KDNP kormány béke időben emberiesség ellen elkövetett népirtás bűntettében, kimutatható felelőssége miatt.

Az itt felsorolt bűnök alapján fordulunk nemzetközi jogorvoslatért a Nemzetközi Büntetőbírósághoz!

Orbán Viktor és a FIDESZ-KDNP bűnösségének megállapításáért. Megítélésünk szerint az 1998-as Római Egyezmény, a 2013-ban módosított Btk. XI. fejezete, valamint az Alkotmánybíróság 53/1993. sz. határozata és a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 142. paragrafusa alapján Orbán Viktor felelősségre vonható népirtás bűntettében.

Mivel a nemzetközi jog kimondja, hogy a népirtás lehet nagyszámú gyilkosság vagy az arra tett kísérlet, fizikai népirtás, súlyos testi vagy mentális sérülés okozása, a csoport olyan életfeltételek közé kényszerítése, ami alkalmas a csoport teljes vagy részleges fizikai megsemmisítésére. (pl. mesterséges éhínség, halálra dolgoztatás)

Véleményünk szerint Orbán Viktorra és társaira nézve megalapozott ennek a bűntettnek a gyanúja azzal, hogy megszavazta a FIDESZ-KDNP kormány a 75 év feletti rákos betegeknek nem jár a legújabb gyógykezelés, amin sok beteg élete múlik.
A hivatalos statisztika szerint 40 ezer ember halt meg kórházi fertőzésektől és olyan betegségektől, amik gyógyíthatóak lettek volna, de a szakmai figyelmeztetések ellenére nem tesz ellene érdemben semmit, Orbán Viktor és a FIDESZ-KDNP kormány.

Btk.160.§.A bűncselekmény megvalósítható gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, sőt haldokló személy sérelmére is.
Ez már nem csak emberiesség ellen elkövetett bűntett, hanem emberölés.
Az emberi élet védelme, alkotmányos alapérték, (Alaptörvény II. cikke). A társadalom számára elsődleges cél, hogy tagjainak élete védelemben részesüljön az állam részéről. Ezt a védelmet testesíti meg az emberölés büntetőjogi tényállása. A jogállamiság alapkövetelménye az emberi élet védelme, mint ahogy az Alkotmánybíróság a 23/1990 (X.31.) AB határozatában is kifejtette. Egy olyan mindent megelőző legnagyobb érték, melynek elvétele a legszigorúbb jogi szankció alá esik napjainkban.

Magyarországon megszűnt a demokrácia a gyülekezési törvényt még nem fogadták el, ez egy tervezet, de az eddigi tapasztalat szerint gyorsan el fogják fogadni.
A tervezetben foglaltak szerit 2 ember, ha beszélget az utcán, az már gyülekezésnek fog számítani, amit 1 év szabadságvesztéssel büntetnek. ugyanakkor 100000 ember kilakoltatását kezdte meg a Fidesz-KDNP kormány Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára.
Összefoglalva tehát, a deviza alapú hitel-, illetve lízingszerződések csalásra való felhasználása, valamint a jogviszonyokban a bankok által elkövetett törvénytelenségek következtében Magyarországon a lakosság jelentős része olyan élethelyzetbe került, amely a fizikai megsemmisülését okozhatja, illetve a lakosság ezen csoportjában a születéseket meggátolja. Erre figyelemmel a bankok vezetőinek és a nekik segédkező személyek cselekménye a Római Statútum 6. cikkely c. és d. pontjában ismertetett népirtás bűntetteként, illetve a 7 cikk 1/b pontjába ütköző kiirtással elkövetett emberiesség elleni bűntettként értékelhető.

Kérjük ezért a Tisztelt Nemzetközi Büntetőbíróságot, hogy az általunk szolgáltatott információk alapján szíveskedjék hivatalból nyomozást indítani a Magyarországon deviza alapú hitel, illetve lízingszerződést kötő bankok vezetői ellen. Név szerint a legnagyobb Magyarországi Bank vezetője dr. Csányi Sándor, dr. Polt Péter legfőbb ügyész, dr. Orbán Viktor jelenlegi miniszterelnök,valamint a végrehajtások foganatosításában közreműködő közjegyzők és további ismeretlen tettesek ellen.

A FIDESZ-KDNP kormány
Magyarországon a „Führer-elv” jegyében fasisztoid zsarnokságot teremtettek. Megfosztották a magyar népet az emberi méltóságtól és mindazoktól a szabadságjogoktól, amelyeket mi valamennyi emberi lény természetes és elidegeníthetetlen jogainak tartunk.

Ezen kormánytagok olyan tisztségeket töltenek be, olyan rangokat viselnek,olyan emberek ők, akik tudták, hogyan kell felhasználni alantasaikat eszközül. A tervezőket és a kiagyalókat, a bujtogatókat és a vezetőket akarjuk sújtani, akiknek ördögi szervezetei nélkül az ország nem szenvedett volna el 8 éven át tartó erőszakot és jogtalanságot!

Kérelmünk indokaként előadjuk, hogy a magyar kormány az emberiesség elleni bűntettek vonatkozásában a szabályozási kötelezettségének nem tett eleget, így a magyar jogrendszer a kiirtás törvényi tényállásának megfelelő bűncselekményt nem ismer és bűncselekményként nem szankcionál.

Tisztelettel: A magyar nép, akik a Európai Unióhoz szeretnének továbbra is tartozni

 

 

 

 

 

 

International Criminal Court
The Hague
Netherlands

Oude Waalsdorperweg 10,
2597 AK Den Haag,
Netherlands

Dear International Criminal Court,

We are sending this letter on behalf of the people of Hungary who would like to stay members of the European Union.
We are reporting a crime against humanity and genocide at peacetime committed by Mr. Viktor Orbán, Prime Minister of Hungary and the FIDESZ-KDNP government.

We are turning to the International Criminal Court for international legal redress with regards to the crimes listed below.

We are asking for the establishment of Mr. Viktor Orbán’s and the FIDESZ-KDNP culpability. In our judgment Mr. Orbán can be made responsible for the crime of genocide according to the 1998 Rome Convention, Section IX of the Penal Code (as amended in 2013), Resolution 53/1993. of the Hungarian Constitutional Court and paragraph 142 of the Law 2012/C on the Penal Code.

International law stipulates that genocide can consist either of killing a great number of people or attempting the killing of a great number of people, physical genocide, causing grievous physical or mental harm, forcing a group to live under such conditions that can annihilate the group in part or in whole (e.g. artificial starvation, working to death).

In our opinion Mr. Orbán Viktor and his companions are under reasonable suspicion of having committed the mentioned crime by voting for the denial of hospital care and the most modern medication for people with cancer above the age of 75 in the Parliament through the FIDESZ-KDNP government. This denial equates with a death sentence for those people.
According to official statistics approximately 40,000 people died because of hospital infections and of diseases which could have been cured. In spite of the warnings from professional experts Mr. Orbán and the FIDESZ-KDNP government does not care about the improvement of healthcare at all.

According to paragraph 160 of the Penal Code the crime can be committed against persons suffering in incurable diseases or persons dying.
In this case the crime is not only a crime against humanity, but murder as well.
The protection of life is a basic principle of the Constitution (Article II of the Basic Law of Hungary). The primary goal for society is the life of its members to be protected by the State. This protection is guaranteed by considering the taking of human life as a crime. A basic requirement of the rule of law is the protection of human rights, as set out by the Constitutional Court in its decision 23/1990 (X.31.) This is an antecedent and imprescriptible value, the deprivation of which falls under the strictest legal sanctions nowadays.

In Hungary democracry ceased to exist. A Bill has been submitted to restrict freedom of assembly which is expected to be promulgated into law quickly. 
According to this Bill two people talking on the street will constitute an assembly and these people can be sentenced into one year imprisonment in case they talk about politics. At the same time the Fidesz-KDNP government started the eviction of 100000 people for the suggestion of Mr. Orbán.
In summary, due to the abuse of foreign-currency based credits for fraud and the unlawful procedures of banks a significant rate of the population has come into a situation which can cause its physical destruction, preventing the increase of birth. Regarding these events the activities of bank leaders and their associates can be regarded as a crime against humanity due to facilitating genocide, as described in Articles 6(c), (d) and Article 7(1)(b) of the Rome Statute.

That is why we are asking the Honourable International Criminal Court to start official investigations on the basis of the information provided by us against the bank leaders who promoted foreign-currency-based credits and leasing contracts. These people involve dr. Sándor Csányi, owner of the biggest Hungarian Bank, Chief Attorney dr. Péter Polt, dr. Viktor Orbán Prime Minister, the public notaries cooperating in carrying enforcements into effect and other unknown perpetrators.

The FIDESZ-KDNP government has created a fascist tyranny in Hungary based on the so-called “Führer-principle”. They deprived the people from their dignity and those rights of freedom which we consider the natural and inalienable human rights of all individuals.

These members of government fill in such position and ranks which enabled them to use their sub-ordinates in order to achieve their goals. We would like to make those devisers, inciters and leaders responsible for their actions through whose evil organisations the country would not have suffered any violence and illegality for 8 years.

As a reason for our request we present that with regards to crimes against humanity the Hungarian government did not fulfill its obligations. Thus, the crime of genocide is unfamiliar for the Hungarian government and there are no sanctions in place for this crime.

Yours faithfully,

The people of Hungary who would like to stay members of the European Union

 

 


Orbán Viktor Hágában Feleljen tetteiért    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével