A Nashville-i nyilatkozat aláírása

A Nashville-i nyilatkozat az emberi szexualitással és a nemi szerepekkel kapcsolatos modern hitvallás. Itt szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy keresztény felekezetektől függetlenül a magyar nyelven beszélők is megvallhassák keresztény hitüket ebben a ma aktuális témában, és aláírva a nyilatkozatot kifejezzék az evangéliumi hitben való összetartozásukat.

----

A Nashville-i nyilatkozat
Szövetség a biblikus szexualitásért

„Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk!” – Zsolt 100,3

Preambulum

Az evangelikál keresztyének a 21. század hajnalán történelmi átmenet időszakában élnek. Az egyre inkább poszt-keresztyénné váló nyugati kultúra erőteljesen felülvizsgálta az utóbbi időszakban azt, hogy mit is jelent embernek lenni. Ez legfőképp abban nyilvánult meg, hogy a korszellem az emberi életre vonatkozó isteni terv szépségében már nem gyönyörködik, vagy nem is ismeri azt. Sokan tagadják, hogy Isten teremtette az embert Önnön dicsőségére, és hogy jó szándéka magában foglalná férfiként és nőként való személyes és fizikai felépítettségünket. Általános elgondolás, hogy az ember férfi és női identitása nem része Isten gyönyörűséges tervének, hanem sokkal inkább az egyén autonóm preferenciáinak kifejeződése. Istennek teremtményeit érintő jóságos elgondolását, mint a teljes és tartós öröm útját helyettesítik az olyan rövidlátó alternatív utak, amelyek előbb-utóbb megrontják az emberi életet, és megsértik az Istent.

Korunk világi szelleme nagy kihívást jelent a keresztyén egyház számára. Vajon az Úr Jézus Krisztus egyháza elveszítheti bibliai meggyőződését, tisztaságát és bátorságát, és belesimul a korszellembe? Vagy képes szilárdan kitartani az élet igéje mellett, és bátorságot merítve Jézustól, szégyenkezés nélkül hirdetni az Ő útját, az egyedül életre vezető utat? Vajon meg tudja őrizni világos, a jelenkori kultúrával ellentétes tanúságtételét egy olyan világgal szemben, amely úgy tűnik, pusztulásra van ítélve?

Meg vagyunk róla győződve, hogy a mi generációnk számára hűségesnek lenni azt jelenti, hogy újra deklaráljuk a világ valódi és igaz történetét, és abban a mi helyünket – különösképpen úgy, mint férfiak és nők. A keresztyén Szentírás azt tanítja, hogy csak egy Isten van, aki mindenek egyedüli Teremtője és Ura. Minden ember egyedül neki tartozik szeretetteljes hálaadással, szívből jövő, őszinte dicsérettel és teljes engedelmességgel. Ez az út nem csak az Isten dicsőítését foglalja magába, hanem önismeretünket is. Ha megfeledkezünk a Teremtőnkről, úgy elfelejtjük azt is, hogy kik vagyunk, és hogy önmaga számára teremtett minket. Nem ismerhetjük meg magunkat igazán anélkül, hogy ne ismernénk igazán azt, aki teremtett minket. Nem mi teremtettük magunkat. Nem vagyunk a magunkéi. Valódi identitásunkat – férfi és a női identitásunkat – Istentől kaptuk. Nem csak hogy ostoba, de reménytelen próbálkozás is mássá változtatni magunkat, mint amivé Isten teremtett bennünket.

Hisszük, hogy Istennek teremtésével kapcsolatos szándéka és az üdvösség általa felkínált útja arra szolgál, hogy a legnagyobb dicsőséget jelentse számára és a legnagyobb jóban részesítsen bennünket. Isten jóságos terve biztosítja számunkra a legteljesebb szabadságot. Jézus azt mondta, hogy azért jött, hogy életünk legyen, mégpedig túláradó módon. Ő mellettünk van, és nem ellenünk. Ennélfogva – abban a reményben, hogy Krisztus egyházát szolgáljuk és Istennek az emberi szexualitásra vonatkozó jóságos szándékáról teszünk tanúságot, amelyet a Szentírásban nyilatkoztatott ki számunkra -, a következő megvallásokat és tagadásokat nyilvánítjuk ki.

1. cikkely

MEGVALLJUK, hogy a házasságot Isten egy férfi és egy nő szövetségi, nemi, gyümölcsöző és élethosszig tartó egységeként tervezte, mint férj és feleség számára, aminek célja, hogy kiábrázolja Krisztus és az ő menyasszonya, az egyház közötti szövetségi szeretetet.

TAGADJUK, hogy Isten a házasságot homoszexuális, poligám, vagy „többszerelmű” kapcsolatként tervezte. Azt is TAGADJUK, hogy a házasság csupán emberi szerződés, és nem egy Isten előtt megkötött szövetség.

2. cikkely

MEGVALLJUK, hogy Isten minden embernek kinyilatkoztatja akaratát a házasságon kívüli tiszta életre és a házasságon belüli hűségre vonatkozóan.

TAGADJUK, hogy akármilyen szeretet, vágy vagy kötődés bármikor is igazolhatná akár a házasság előtti, vagy a házasságon kívüli szexuális kapcsolatot, valamint azt is, hogy igazolhatna bármilyen szexuális erkölcstelenséget.

3. cikkely

MEGVALLJUK, hogy Isten Ádámot és Évát, az első emberi lényeket saját képére, Isten előtti egyenlő személyekként, külön férfinak és nőnek teremtette.

TAGADJUK, hogy a férfiak és a nők közötti, isteni teremtettségükből fakadó különbség azt jelentené, hogy értékükben és méltóságukban különböznének.

4. cikkely

MEGVALLJUK, hogy a férfiak és nők közötti, Isten által rendelt különbségek Isten eredeti teremtési tervét tükrözik, és az ember javát és kiteljesedését szolgálják.

TAGADJUK, hogy ezek a különbségek a bűnbeesés, vagy egy olyan tragikus esemény következményei volnának, amely helyreállítást igényel.

5. cikkely

MEGVALLJUK, hogy a nők és a férfiak közötti különbségekből fakadó reprodukciós struktúrák szerves részét képezik Isten azon tervének, hogy férfiként és nőként tekinthetünk magunkra.

TAGADJUK, hogy fizikai elváltozások vagy pszichológiai körülmények érvénytelenítenék az Isten által létrehozott kapcsolatot a biológiai nem, és a férfi vagy női önmeghatározás között.

6. cikkely

MEGVALLJUK, hogy azok, akik a nemi fejlődést akadályozó fizikai rendellenességgel teremtettek Isten képére, méltóságukban és értékükben nem különböznek Isten többi képmásától. Jézus Urunk így beszél róluk: „Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik anyjuk méhétől így születtek.” Mint ahogy mások is, ők is örömmel meghívást kapnak Jézus Krisztus követésére, és amennyiben ismert, biológiai nemük szerint kell élniük.

TAGADJUK, hogy ha egy személy biológiai neme bizonytalan, akkor képtelen lenne gyümölcsöző életet élni Krisztusban való örömteli engedelmességgel.

7. cikkely

MEGVALLJUK, hogy férfiként és nőként való önmeghatározásunknak Istennek a teremtettségben és a megváltásban megnyilvánuló szent céljait kell szolgálnia, ahogy azt a Szentírásban is kinyilatkoztatta.

TAGADJUK, hogy a homoszexuális vagy transznemű önmeghatározás összhangban állna Istennek a teremtettségben és a megváltásban kinyilatkoztatott szent céljaival.

8. cikkely

MEGVALLJUK, hogy azok az emberek, akik vonzalmat éreznek saját nemük tagjai iránt, ugyanúgy gazdag, gyümölcsöző, Istennek tetsző életet élhetnek a Jézus Krisztusba vetett hitük által, amennyiben – ahogy minden keresztyén, – tisztaságban élik az életüket.

TAGADJUK, hogy az azonos nem iránt érzett szexuális vonzalom Isten eredeti teremtésének természetes része lenne, de azt is, hogy ez a vonzalom bárkit is elszakíthatna az evangélium reményétől.

9. cikkely

MEGVALLJUK, hogy a bűn torzítja a szexuális vágyakat azáltal, hogy elvonja azt a házasság szövetségéből a szexuális erkölcstelenség felé. Ez a torzulás egyaránt vonatkozik heteroszexuális és homoszexuális erkölcstelenségre is.

TAGADJUK, hogy a szexuális erkölcstelenségre irányuló tartós vágy igazolná az erkölcstelen szexuális viselkedést.

10. cikkely

MEGVALLJUK, hogy bűnös dolog a homoszexuális erkölcstelenséget vagy a transzgender jelenséget jóvá hagyni, és hogy egy ilyesfajta jóváhagyás a keresztyén hűségtől és tanúságtételtől való lényegi eltérést eredményez.

TAGADJUK, hogy a homoszexuális vagy transzgender erkölcstelenség olyan erkölcsileg semleges téma, amely felől hívő keresztyének tetszés szerint dönthetnének, hogy elfogadják azt, vagy helytelenítik.

11. cikkely

MEGVALLJUK, hogy a mi feladatunk az igazságot szeretetben közölni minden időben, akkor is, mikor egymásról, mint férfiakról és nőkről beszélünk.

TAGADUNK minden olyasfajta kötelezettséget, amely során méltatlanul beszélünk Isten tervéről a férfit és a nőt illetően, akik Isten képmásainak a hordozói.

12. cikkely

MEGVALLJUK, hogy Isten Krisztusban való kegyelme könyörületes bocsánatot és átformáló erőt is nyújt, és hogy ez a megbocsátás és erő teszi képessé Jézus követőjét, hogy megöldökölje bűnös vágyait, és Istenhez méltó módon éljen.

TAGADJUK, hogy Isten Krisztusban való kegyelme elégtelen lenne bármilyen szexuális bűn megbocsájtására, vagy hogy ne adhatna erőt minden szexuális bűnbe keveredett hívőnek ahhoz, hogy szent életet folytasson.

13. cikkely

MEGVALLJUK, hogy Istennek Krisztusban való kegyelme elegendő a bűnösöknek arra, hogy elhagyják transznemű önmeghatározásukat, és isteni türelemmel képesek legyenek elfogadni az Isten által rendelt kapcsolatot az adott személy biológiai neme, és férfiként vagy nőként való önmeghatározása között.

TAGADJUK, hogy Isten Krisztusban való kegyelme szentesíthetne olyan önképet, amely nem felel meg Isten kinyilatkoztatott akaratának.

14. cikkely

MEGVALLJUK, hogy Jézus Krisztus a bűnösök megmentéséért jött a világba, ezért Krisztus halála és feltámadása bocsánatot ad minden bűnre és örök életet jelent mindenki számára, aki megbánja bűneit és Krisztusban úgy bízik, mint aki egyedüli Megváltó, Úr, és a legnagyobb kincs.

TAGADJUK, hogy Isten karja túl rövid lenne ahhoz, hogy mindenkit megmentsen, vagy hogy lenne olyan bűnös, akit ne tudna elérni.

---

Aláírásommal megerősítem a Nashville-i nyilatkozatot kifejezve a Szentíráshoz való hűségemet ebben a kérdésben is.

---


Budapesti Kortárs Keresztény Intézet    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével