HA KERESZTÉNY VAGY, MONDJ NEMET A POGÁNY NEMZETI HITVALLÁSRA!

N Y I L A T K O Z A T

AZ ALAPTÖRVÉNYBE FOGLALT, ÉS MINDEN MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRRA KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ, BÁLVÁNYIMÁDÓ-, POGÁNY NEMZETI HITVALLÁS  ELUTASÍTÁSA!

( EGYBEN FELHÍVÁS  A  HITVALLÓ  KERESZTÉNYEKHEZ! )

Mi aláírók, mint magyar állampolgárságú keresztények, alapvetően tisztelve a földi hatalmasságokat, és törvényeket,  - Isten és emberek előtti felelősségünk tudatában, - Jézus Krisztusba vetett személyes hitünket nyíltan felvállalva, kénytelenek vagyunk ELUTASÍTANI AZ ALAPTÖRVÉNY NEMZETI HITVALLÁSÁT, A BIBLIAI ZSIDÓ-KERESZTÉNY HIT ALAPJAIVAL ÖSSZEEGYEZTETHETETLEN, ÉS ANNAK POGÁNY-, BÁLVÁNYIMÁDÓ KULTUSZT HORDOZÓ TARTALMA MIATT !

Indoklás :

1./ A „Szent Korona” tiszteletének Alaptörvénybe foglalása minden magyar állampolgár számára kötelezővé tette egy, a bibliai hit-, és Isten ellenes pogány vallási kultusz tiszteletét. A magyar állampolgárságú hitvalló keresztények így – tudtukon kívül, és megkérdezésük nélkül, – a bibliai Tízparancsolat megszegésére, és bibliai egy Isten hitükkel való megalkuvásra lettek kényszerítve. Ez nyilvános állásfoglalásra kényszeríti a hithű keresztényeket. Ezért aláírásunkkal nyilvánosan utasítjuk el Magyarország új Alaptörvényének Nemzeti Hitvallását!

Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallásának a bibliai keresztény hittel ellentétes szakasza a következő: "Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét."

Idézet a Wikipédia szabad enciklopédiából:

"A Szent Korona-tan Magyarország történelmi, íratlan alkotmányának alapját képező hagyomány, melyen a magyar állam eszméje alapult, és amely máig ható befolyást gyakorol az alkotmányos közgondolkodásra."

A Szent Korona-tan összefoglalása:
- Őfelsége a Szent Korona jogi személy,
- A Szent Korona a magyar állameszme megtestesítője,
- A Szent Korona teste az ország teste, vagyis az ország földje, (van birtokjoga, tehát személy,)

- A Szent Korona tagjai a korona országainak polgárai, ( tagjai élő személyek, tehát a korona is személy,)

- A Szent Korona minden hatalom és jog forrása, a legfőbb felség (eszerint nem Isten a legfőbb felség,)

- A Szent Korona a mindenkori uralkodó fölött áll, az uralkodó a Korona nevében kormányoz"

(Tehát a korona megszemélyesedik, hiszen a király fölött álló tekintélye van. Szellemi tekintéllyel rendelkezik. Werbőczitől 1944-ig MINDEN bírósági ítélet így kezdődik: "A Magyar Szent korona nevében" Minden bírósági ítéletet így hoztak. Akár büntető ítélet, vagy peres ítélet így kezdődik, még a zsidók elleni törvények is. Ennek a jogi alapját veti meg az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása.)

Mindez kimeríti a FETISIZMUS fogalmát, amelynek jelentése:egyes tárgyaknak titokzatos, természetfeletti erővel való felruházása, babonás tisztelete. (Ld.: Wikipédia) – ami bibliai értelemben BÁLVÁNYIMÁDÁS!

2./ Ellentétben a történelmi alkotmány ( más néven Szent Korona-tan,) állításával, a „Szent Koronát” nem tartjuk szentnek, sem Isteni eredetűnek, sem Őfelségének, sem jogi személynek, sem a hatalom legfőbb forrásának, sem legfőbb felségnek! Ilyen értelemben a koronát NEM TISZTELJÜK, csupán egy történelmi emléktárgynak tekintjük. Elutasítjuk a „Szent Korona” tiszteletébe öltöztetett fetisizmust, ami bibliai értelemben bálványimádás!

3./ A hitvalló keresztények számára az Istentől származó Tízparancsolat (Isten szeretetének a parancsa) magasabb rangú erkölcsi-, szellemi tekintélyt képvisel, mint emberek által alkotott bármely törvény, vagy Alaptörvény. Ha egy emberi törvény ellentétes Isten törvényével, vagy közvetlenül bűnre kötelez, (mint ebben az esetben, az Alaptörvény egy bálvány tiszteletére kötelez,) akkor – hitünk szerint – inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint az emberi rendelésnek!

4./ A Teremtő- és Örökkévaló Isten iránti hűség-, egyenesség és szeretet arra kötelez minden hithű keresztényt, hogy – a bibliai 3 férfiú példáját követve - nyíltan felvállalja az Alaptörvényben kötelezővé tett „Szent Korona” tisztelete  – mint bálványimádás –  ELUTASÍTÁSÁT !

5./ Az Alaptörvénybe foglalt „történelmi alkotmányunk vívmánya” (más néven Szent Korona-tan, ld.Wikipédia) által képviselt pogány bálvány kultusz tiszteletének törvényerőre emelése egyértelműen bizonyítja, hogy Magyarország hivatalosan is elfordult az ideológiailag semleges Alkotmánytól, továbbá szembe fordult a keresztény hit alapértékeivel-, a bibliai kereszténységgel is, és visszatért a magyar „balsors” átkának forrásához, egy pogány bálvány isten kultuszhoz, a történelmi alkotmánynak nevezett Szent Korona-tanhoz.  Ez a Krisztust valló keresztények számára elfogadhatatlan!

Jelen nyilatkozat aláírói személyesen és együttesen is kinyilvánítják bűnbánatukat Isten és emberek előtt, a bálványimádás törvénybe iktatott, égbe kiáltó-, és átkot hozó nemzeti bűne miatt, és kérik Isten kegyelmét, szabadítását az egész ország-, és nemzet számára!

 

Kelt:  Budapest,  2013. Február 2.

 

Magyar állampolgárságú

Hitvalló Keresztények Hálózata

___________________________________________________________________________________________________

(Aláírásnál a keresztnév és vezetéknév sorrendje megcserélendő!)


Hitvalló Keresztények Hálózata    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével