Felhívás a párhuzamos társadalom felépítésére

Felhívás a párhuzamos társadalom felépítésére

2022 őszére a világban mindenki számára érzékelhetően és gyorsuló ütemben szaporodnak a kaotikus, irracionális jelenségek. Magyarország egy megrendezett globális válság által egy világháború peremére sodródott. Ezt a folyamatot meg kell állítanunk és vissza kell fordítanunk. Ehhez mindenekelőtt az események áttekintésére, majd ezek után minden jóakaratú ember összefogásáravan szükség, mert ez a válság az emberiséget is ketté akarja hasítani.

Három teendőnk van:

1.      A hazugságok leleplezése

2.      A Magyarországra, Közép-Európára és az egész világra vonatkozó igazság kimondása

3.      Az előttünk álló teendők megnevezése       

Először: Zavarkeltés a globális média hazugságai által

„Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon.”                                                                                         Szabad Kossuth Rádió, 1956

A jelenlegi világfolyamatokban két erő áll szemben egymással: egy önjelölt globalista elit és az irányításuk alá vont tömeg az egyik, az emberiség ébredező része a másik oldalon. Az immár önmagával is meghasonlott elit évtizedekkel ezelőtt kezdte el megtervezni a jelen eseményeit, majd 2020 januárjában elérkezettnek látta az időt arra, hogy egy járványhisztéria keltésével egy minden életszférát érintő káoszba taszítsa az emberiséget:

-  energiaválság, élelmiszer-válság, Covid-krízis, valutaválság, klímaválság, háború.

A válságtényezők mindegyikét azok kirobbantása előtt szimulációs gyakorlatokkal elpróbálták. Módszerük - az irányított káosz – nem új. Célja az, hogy a krízis mélypontján előálljanak saját megoldási javaslatukkal, amit a nyomorba taszított tömegek megváltásként fognak üdvözölni. Tervük 2020 júliusa óta ismert, bár részletei csak lassan bontakoznak ki. Ekkor adta ki a Világgazdasági Fórum alapítója a „Covid 19 – A nagy újraindítás” című könyvét. Ebben felvázolja terveiket, amit a mesterségesen gerjesztett járványt kihasználva be akarnak vezetni. E terv a következő elemekből épül fel:

-          Egy totális ellenőrzésen alapuló világkormány beiktatása,

-          A klímapánikra hivatkozva egy karbonkredit-rendszer bevezetése, mellyel meg akarják adóztatni mindenkinek a személyes széndioxid-kibocsátását:

-   kötelezés az épületek energiahatékonyságának fokozására, ami az általuk diktált tempóban a többség számára lehetetlen lesz,

-   az utazás és a szabad mozgás korlátozása,

-   a hús betiltása és az emberiség átszoktatása a szintetikus és génmódosított élelmiszerekre

-          Általános oltási kötelezettség bevezetése a járványpánik fenntartásával,

-          A transzhumanizmus eszméje mentén a gazdaság és a társadalom teljes digitalizálása, létünk alapja, azaz minden emberi munka felszámolása a robotizáció által, a munka világából kihulló, „feleslegesnek” tekintett emberek számára az alapjövedelemnek nevezett létminimum folyósítása. Ennek előszele a távoktatás, távgyógyászat, a home-office bevezetése.

-          A „Nem lesz tulajdonod, de boldog leszel!” jelszava alatt bevezetik a tulajdon nélküli bérlők társadalmát, a Share Economy-t. A krízisek által eladósított embereknek mentőcsomagot kínálnak: az adósság eltörléséért cserébe kérik a tulajdont – autót, lakást, földet, vállalkozást -, amik felett a továbbiakban a világkormány rendelkezik. Aki eddig tulajdonos volt, bérlővé válik.

-          Valutaválság kirobbantásával hiperinflációt gerjesztenek, majd ennek mélypontján bevezetik a globális digitális valutát, a CBDC-t. Ez felszámolja a készpénzt, megszabja, mit és hol vásárolhatunk, és ha az ellenőrző-rendszer nem megfelelőnek ítéli viselkedésünket, a pénzcsapot elzárják. Hatalmi törekvéseik eléréséhez nekik semmi sem drága, még egy atomháború kirobbantása sem.

Biztató jel, hogy látván az emberek ébredését, a fősodratú médiában világszerte – így Magyarországon is – a korábbi globális véleménydiktatúra mellett, politikai oldaltól függetlenül megjelentek a leleplező írások, megkezdődött a covid-hisztéria felelőseinek felderítése és felelősségre vonása, az energiaár-emelés irracionális árszabályozó rendszerének leleplezése, és az Északi áramlat gázvezeték-szabotázs felelőseinek megnevezése. A dominó-elv működik, de nem szabad erre hagyatkoznunk, mert ellenfeleink maguktól sohasem fogják abbahagyni. ·       

Másodszor: A gondoskodó állam ideje lejárt. Az emberiség felnőttkorba lépett, alulról szervezi újra a társadalom egészét.

"Melyik a legjobb kormány? Az, amelyik megtanít minket saját magunkat kormányozni."                                                                                                              J. W. Goethe A háború Európa ellen folyik. A nemzeti kormányok zsarolás alatt állnak, feladatuk a globális agenda végrehajtása. Ezt csak a népakarat tudja megállítani. Nem kormányváltásra, de még csak nem is rendszerváltásra van szükség. A rendszer egészét kell megváltoztatnunk. A paradigmaváltás már megkezdődött. Világszerte felelősen gondolkodó egyének és önszerveződő csoportjaik kezdenek kiszabadulni a globális bolsevizmus szorítása alól.

2022 nyarán többek mondták ki, egymástól távol, a Föld különböző pontjain és nyelvein: fel kell építenünk a párhuzamos társadalmat, mely egyszerre válasz a globális elit ránk erőltetni kívánt diktatúrájára, és egyszerre alapjaiban formálja át eddigi életünket a növekvő kontrol alól felszabaduló emberiség számára, egy emberhez méltó, élhető világ, az önigazgató társadalom felé. Az új társadalom sejtjei nem egy vezérlő ideológia alapján, hanem spontán születnek, a vészt érzékelő és cselekvő emberek által. Mi mindannyian saját kezünkbe akarjuk venni életünket, kiszabadulni a minket kiskorúsító, sőt rabosító államszervezet gondoskodása alól. ·       

Harmadszor: A meglévő szövetségi rendszerek a gyógyulás akadályaivá váltak. A változás elkezdődött. Nincs szükség véres forradalomra, se háborúra. Magyarország ma különleges helyzetben van: egyenlő távolságra a Nyugattól és a Kelettől. Ez soha vissza nem térő, történelmi esélyt ad, hogy egyszerre kiszálljunk a háború örvényéből és megteremtsünk Kelet és Nyugat közt egy saját, harmadik utat. Ehhez azonban először le kell rázzuk a Nyugat béklyóját!

Azonnal ki kell lépnünk a NATO-ból!

Hogy mi következik akkor, ha ezt elmulasztjuk, ma már jól látható. Az EU-csatlakozás idején még szuverén államok szabad együttműködéséről volt szó. Nem ezt kaptuk. Ma már világos: alapítói az Uniót egy szuperállamnak szánták, mely csak egy közbenső lépcsőfok az ENSZ átalakításával létrejövő Világkormányhoz.

„Természetesen nem állítjuk, hogy az Egyesült Európa végleges és teljes megoldást kínál a nemzetközi kapcsolatok minden problémájára. Egy tekintélyes, mindenható világrend megteremtése a végső cél, amely felé törekednünk kell. Hacsak nem sikerül felállítani és gyorsan működésbe hozni egy hatékony világ-szuperkormányt, a béke és az emberi fejlődés kilátásai sötétek és kétségesek maradnak. De ne tévesszük szem elől a fő kérdést. Egy Egyesült Európa nélkül nincs biztos kilátás a világkormányra. Ez az eszmény megvalósítása felé vezető sürgető és nélkülözhetetlen lépés. Az első világháború után a Népszövetség megpróbált az USA segítsége nélkül egy nemzetközi rendet építeni egy gyenge, megosztott Európára. Ennek a kudarcáért nagy árat fizettünk.”                                                                                    Winston S. Churchill 1947. május 14., Royal Albert Hall, London, in: Winston S. Churchill, His Complete Speeches, VII. kötet, New York 1974.

Mi, magyarok, erre csak nemet mondhatunk. A látszólagos előnyök ma nyomorba döntő hátrányokká váltak. 1989-ben az ország 1956 örökségét akarta követni. De csapdába csaltak. Elfelejtettük, hogy 1956-ban Magyarország kilépett a Varsói Szerződésből és semlegességet deklarált. 1989 után, ahelyett, hogy az okafogyottá vált NATO-t felszámoltuk volna, beléptünk. Nem követtük azon európai államok – a semleges Ausztria, Svájc, Svédország, Finnország, a társult tag Norvégia - útját, akik eddig megúszták ezt, de talán épp most lépnek majd ugyanebbe a csapdába. Ez a ballépésünk most egy olyan háború küszöbére sodort minket, amihez semmi közünk. A tagadás azonban még nem megoldás. A britek EU-ból való kilépése után nem dőlt össze a világ, sok magyar jár ki dolgozni most is oda.

A központosított EU helyett kezdeményezzük egy konföderatív Európai Ház megalakítását, központosító törekvések és irányítás nélkül, szuverén államok szabad gazdasági és jogi együttműködése céljával. Ez járhat a gazdasági határok teljes átjárhatóságával. A szellemi élet szuverenitását, a kulturális autonómiát meg kell őrizni. Ez utat nyit a szomszéd népek közti megértéshez és a Kárpát-medence szerves egységének önkéntes helyreállításához.

Az új alapokra helyezett Európának ki kell válnia a katonai tömbökből és a semleges Svájc mintájára szuverén honvédségek önvédelmi szövetségévé kell alakuljon, mely megakadályozza a geostratégiai játszmákba való belesodródást.

A világkormányra aspiráló ENSZ és a WHO globális higiéniai diktatúrájától is meg kell szabadulnunk. Egy szabad társuláson alapuló globális együttműködésre valóban szükség van, de ennek sem egy az angolszász világhatalom által alapított és uralt szervezet, sem a Biztonsági Tanácsban a nagyhatalmak által leszavazott kicsik rendszere a megfelelő formája. A többségi demokráciát globális szinten is fel kell váltania a közvetlen, konszenzuson alapuló demokráciának.

A NATO-kilépéssel egycsapásra felszámolhatóvá válik a krízis. Az energiaárak legalább a felére esnek vissza, megszabadulunk az USA-vazallus EU szuperállamának öngyilkos szankciós politikájától és megszabadulhatunk az államadósságtól is.

Egy válságtényező marad, ami a jelenlegi globális elit bitorló hatalmának alapja - a pénz. A II. világháború után a banki szabályok lazításával szabadon engedték a tőzsdei spekulációt, mely mára egy globális pénzügyi összeomlás küszöbére sodorta a világot. A válság megoldása a pénz egy évszázada halogatott reformja, melyet a pénzvilág nem fog magától megtenni, hiszen hatalma ezen alapul. Ha kiléptünk a NATO-ból, még mindig magával ránthat minket a startgomb megnyomása előtt álló valutaválság.

Erre egyetlen megoldás van:

Magyarországnak ki kell lépni a Nyugat pénzügyi rendszeréből és egy pénzreformmal együtt új, saját valutát teremteni, mégpedig olyat, melyet nem tud az örvény magával rántani. Az új pénz lehetővé teszi a spekuláció kizárását, a pénzügyeket kivéve a bankok kezéből és átadva az önigazgató társadalom helyi közösségeinek, a fogyasztók és termelők társulásainak, a multi áruházláncokat felváltó kosárközösségeknek, az energiafüggőséget felszámoló, autonóm, közösségi tulajdonban lévő helyi energiarendszereknek, a működésképtelen egészségügyet felváltó gyógyító közösségeknek, az önigazgató iskoláknak és a szaporodó új kezdeményezéseknek.

Az első és legsürgetőbb lépés:

Népszavazás AZONNALI kiírása a NATO-tagság megszüntetéséről.

Ezt a jelenlegi jogrend szerint a kormány kezdeményezheti. De az akaratot nekünk kell kinyilvánítani. Ennek meg kell történnie még 2022-ben, mielőtt egy újabb provokációval bele nem sodornak minket a háborúba. Ennek sikeréhez mindenkire szükség van. Meg kell győznünk honfitársainkat, politikai nézettől függetlenül, hogy ma ez az egyetlen lehetséges menekülési út a nyomortól és a háborútól.  Nélkülük nem fog menni. A magyar kormány csak akkor tudja ezt a lépést megtenni, ha mögötte áll a népakarat, amit a nemzetközi jog elismer. Egy kormányt kívülről és belülről meg lehet buktatni, de a népet nem lehet leváltani. Ki kell nyilvánítanunk a népakaratot és akkor a kormány ezt végre fogja hajtani.

„Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz, Soha többé nem lesz ébredésed…”                                                                                                         Petőfi Sándor                Ha sikerült megszabadulnunk, folytatni kell a párhuzamos társadalom felépítését. Ez egy új világ kezdete. Fokozatosan meg kell szabadulnunk a rendszerváltáskor ránk erőltetett nyugati sablontól, a pártok által irányított államtól. Át kell lépjünk a közvetlen demokráciába. Szuverén országként már el tudjuk törölni az államadósságot és a devizahitel-adósságokat. Az ország egy ballasztjait kidobó léghajóhoz hasonlatosan megkezdheti az alulról építkező, együttműködő gazdaság, az állami és a gazdasági érdek befolyása alól felszabaduló szellemi-kulturális élet és a konszenzuson alapuló közvetlen demokrácia felépítését.

Az alapok lerakásához az aktív egyének és csoportok által a valós társadalmi párbeszéd új fórumaira, kerekasztalok összehívására van szükség, mely majd elvezet egy alkotmányozó nemzetgyűléshez; a központosított hatalmi struktúrák lebontásához, a kiváltságok megszüntetéséhez, a kapitalizmus és a kommunizmus zsákutcái után egy harmadik útra.

Ehhez e csoportoknak meg kell találniuk egymást, és hálózattá kell szerveződniük. Ehhez a platformok készen állnak. 33 év telt el a rendszerváltás óta, amibe egy új világ felépítésének reményével léptünk, és lassan rá kellett jönnünk, hogy egy előre felállított csapdába sétáltunk. 33 év krisztusi kor. Útelágazáshoz érkeztünk. Nem sétálhatunk be újra egy csapdába, amit ugyanazok állítottak nekünk. Kereszthalálban pedig már volt részünk, nem egyszer.

Most megkezdődhet Magyarország feltámadása. A munka már elindult.  

A kezdeményezők a Párhuzamos Társadalom Mozgalom alapítói:  

Balogh Péter, gazdálkodó, geográfus, Vízmegtartók

Ertsey Attila, építész

Károvits János, gyógyszerész, molekuláris biológus

Kondor Katalin, újságíró

dr. Pócs Alfréd, traumatológus

Szakács Árpád újságíró, könyvkiadó

Szilágyi Erzsébet, nyelvtanár

Tallián Hedvig, újságíró

dr. Tamasi József, belgyógyász   

Budapest, 2022. október 23.  

Csatlakozni lehet a https://parhuzamostarsadalom.blog.hu/2022/10/22/felhivas_a_parhuzamos_tarsadalom_felepitesere 

alatt, illetve az alábbi e-mailcímen: parhuzamostarsadalom@protonmail.com    


Párhuzamos Társadalom Mozgalom    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy Párhuzamos Társadalom Mozgalom láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...