Budajenő Belterület (Hrsz.: 1723) Adótorony Építésének Leállítása

Tárgy:

Panaszbejelentés és Felszólítás a mobiltelefon átjátszó torony telepítésére és
annak elhelyezésére kijelölt helyszín kiválasztására hozott testületi döntés visszavonására, valamint a folyamatba tett döntések azonnali felfüggesztésére.

 

 

Tisztelt Önkormányzat!

Hivatkozással Budajenő Község Önkormányzata Képviselő Testületének a mobiltelefon
lefedettség javasításról szóló 13/2020 (III.26.) számú határozatára – a mellékelt aláíró ív
csatolásával, illetve a budajenői lakosok támogatásával - az alábbi felszólítással élünk.


Az egészséges környezethez való jog feltételezhető megsértésére történő hivatkozással határozattan felszólítjuk az Önkormányzatot, hogy a Budajenő, belterület 1723 helyrajzi számú ingatlanon tervezett adótorony tervezésével és építésével kapcsolatos előkészítő tevékenységet, tárgyalásokat, szerződéskötéseket haladéktalanul állítsák le és a leállítással kapcsolatos szükséges döntéseket azonnal hozzák meg!


Erre figyelemmel felhívjuk az Önkormányzatot, hogy


1. A Budajenő 1723 hrsz.-ú ingatlanon az átjátszó torony építési engedélyezésével
kapcsolatosan tegye meg a szükséges intézkedéseket a tárgyalások és az esetleges
engedélyezés leállítása kapcsán.


2. A jövőben Budajenő területén bármely átjátszó torony építése kapcsán vegye
figyelembe Magyarország Alaptörvényét az egészséges környezethez való jog
érvényesülése okán, illetve az irányadó európai normákat figyelembe véve hozzon
felelős döntést Budajenő területi képének és örökségének megőrzése érdekében.


3. Legyen tekintettel arra, hogy az átjátszó torony építése az ingatlanok értékének
csökkenésével jár, amely – akár a falu költségvetését is megterhelő - kártalanítási
kötelezettséggel jár.

Álláspontunk szerint a 40 m magas átjátszó torony megépítése lakott területen - annak
megvalósulása esetén - az alábbiak alapján jogsértő:


4. Az érintettek megfelelő tájékoztatásának hiánya (1)
Az épített környezet alakítására irányadó jogszabályok előírják, hogy a közérdekű
intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során az érdekelt
természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek megfelelő
tájékoztatásában részesüljenek, és lehetőséget kell adni részükre véleménynyilvánításra és javaslattételre. Figyelemmel arra, hogy az átjátszó toronnyal kapcsolatos döntésről az

_______________________________________________

1 1997. évi LXXVIII. törvény 3(2) *  Az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítani kell a nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott módon. Gondoskodni kell az érdekelt természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek megfelelő tájékoztatásáról, és lehetőséget kell adni részükre véleménynyilvánításra és javaslattételre.

________________________________________________

érintettek tájékoztatása nem történt meg, vélemény nyilvánítására lehetőség nem nyílt,
így az eljárás jogszabályba ütközik.
Ekörben jegyezzük meg azt is, hogy nem került sor lakossági tájékoztatásra a lejátszó torony környezeti hatásait érintően sem: a lakosság nincs birtokában sem hatástanulmánynak, sem környezettanulmánynak.


5. Az épített környezet alakítása, védelme során a területek közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel kell szervezni (2)


Az épített környezet alakítására irányadó jogszabályok azt is előírják, hogy a területek
közérdeknek megfelelő felhasználása a jogos magánérdekekre figyelemmel kell történjen, a (…) családok igényeire, az egészséges lakókörülményekre, a tájvédelmi szempontokra, a természetkímélő fejlesztésekre tekintettel. Figyelemmel arra, hogy a döntés mellőzi a jogszabályban meghatározott szempontokat, így álláspontunk szerint az jogsértő.


6. Az alkotmányos alapjogok megsértése: a gyermekek megfelelő fejlődéshez való joga, jog a testi és lelki egészséghez, illetve az egészséges környezethez való jog megsértése


Figyelemmel a tárgykörben irányadó egyezményekre (3) , jogszabályokra és a kialakult bírósági joggyakorlatra az átjátszó torony lakott területen történő építése indokolatlan és szükségtelen.
Az építéssel érintett ingatlan közvetlen szomszédságában lakóingatlanok találhatóak,
kisgyermekes családokkal. Álláspontunk szerint rendkívül felelőtlen az a döntés, amely a
gyermekek fejlődésének szempontját háttérbe szorítja és ehelyett gazdasági érdekeket tart szem előtt.


Ennek okán az átjátszó torony lakott területen történő telepítése sérti az egészséges
környezethez és az egészséghez fűződő alkotmányos jogokat (XVI., XX. és XXI cikkek)
Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra is: (4)

_________________________________________
(2)1997. évi LXXVIII. törvény 7§
A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek során figyelembe kell venni (…)b) *  a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek, a fogyatékos személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és az üdülés, valamint a civil szervezetek, az egyházi jogi személyek működési feltételeinek lehetőségeire,
g) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános követelményeit,
i) a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait,
j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a
levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére,
p) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását.


(3) Emberi Jogok Európai Egyezményének első kiegészítő jegyzőkönyve Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. cikk (1) bekezdése »Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogszerűen szerzett tulajdonát birtokolja, használja, azzal rendelkezzen, és
azt örökül hagyja. Tulajdonától senkit sem lehet megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből, a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel, valamint az ezáltal elszenvedett veszteségekért kellő időben fizetett méltányos összegű kártalanítás mellett történik. A tulajdon használatát, az általános érdek által szükségessé tett
mértékben, törvénnyel lehet szabályozni.«” (Indokolás [13])


(4) Forrás: https://civilhetes.net/osszefogtak-a-kesztolciek-a-nyaraloovezetbe-tervezett-telenor-mobil-adotorony-ellen

_______________________________________________

 •  az átjátszó tornyok egészségre gyakorolt negatív hatását kutatások bizonyították,
  amelyeket az Európai Unió számos országa figyelembe vesz és ennek okán a
  telepítésre megfelelő gyakorlatot alakított ki. Itt utalnánk arra, hogy „Salzburg
  tartományban és Salzburg városában az emberi egészséget és az elővigyázatosság
  elvét figyelembe véve nagyon szigorú, de a mobil szolgáltatók által betartható térerő
  (energiasűrűségi) határértékeket vezettek be 2002-ben.
  Határ- és irányadó értékek [µW / m²]
  Salzburg 2002 (Összeg GSM kültér) 10
  Salzburg 2002 (Összeg GSM beltér)„
  Ami ennél is fontosabb, hogy lakott területtől csak 1,5 km-en kívül lehet elhelyezni
  mobil tornyot.
 • „A WHO a 2B (potenciálisan rákkeltő) kategóriába sorolta az elektromágneses
  sugárzást.
 •  Az Európai Tanács 1999.07.12-én ajánlást tett közzé a WHO és az ENSZ
  Sugárvédelmi Bizottsága által megadott határértékekre, melyet néhány tagállam,
  köztük Magyarország is elfogadott.
 •  Az adótorony működési zaja állandó zajforrás, ideértve az időjárási körülmények
  gerjesztette zajt, valamint az adótorony áramellátását és működését biztosító
  berendezéseket.
 •  A tartósan fennálló zajártalom terheli az agyat, és kimutatták, hogy a tartósan
  zajszennyezett környezetben élőknél nő az infarktus és az idegrendszer károsodásának
  veszélye.”

7. Az alkotmányos alapjogok megsértése: a tulajdon szabadsága


Egyértelmű továbbá, hogy a fentiek mellett az építéssel közvetlenül érintett ingatlanok
forgalmi értékének csökkenése várható. Figyelemmel a 13/2014. számú polgári elvi döntésre az értékvesztett ingatlanok kapcsán felmerül a kártalanítás kötelezettsége.

8. A tájkép védelme


A fentiek mellett nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a budajenői lakosok
többek között a gyönyörű természetes környezet, illetve a természetes környezetet
támogató szabályozási programja alapján választották Budajenőt lakóhelyül.

Felhívjuk ennek okán a figyelmet a Budajenő Község Településfejlesztési Koncepcióját
tartalmazó 86/2017.(X.26.) sz. képviselő-testületi határozatra.

A Koncepció tartalmazza, hogy


a) „Budajenő területét számos nemzetközi és országos jelentőségű védett természeti
terület érinti. A település területén Natura 2000 különleges természetmegőrzési
terület (SCI) a Budaihegység, tehát a közigazgatási terület északkeleti részén
fekvő erdőterületek. Ezen területek részét képezik továbbá a Budai Tájvédelmi
Körzetnek, valamint az országos ökológiai hálózat magterületének. Az országos
ökológiai hálózat ökológiai folyosó és pufferterület övezete szintén érinti a települést,
előbbibe a Budajenő-patak, annak mellékágai és az azzal határos területek tartoznak, utóbbiba pedig a település északkeleti részén fekvő erdőterületek nyugati része tartozik. Budajenőt érinti továbbá az OTrT tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete, amibe beletartozik a település közigazgatási
területének keleti fele: az erdőterületek teljes területe, a mezőgazdasági területek
keleti része, valamint a belterület kelet része. A település rendelkezik továbbá
helyi jelentőségű természetvédelmi területekkel, értékekkel is.”


b) „E kedvező folyamat a beköltözők folyamatosan növekvő számának tudható be,
akik között a vonzó természeti környezetet és nyugalmat kereső, Budapestre
ingázó kisgyermekes családok képviselik a legnagyobb arányt. Ennek köszönhető,
hogy a település korszerkezete nem mutat öregedést: a 15 év alattiak és a 60 év
felettiek aránya csaknem megegyezik.”


c) „A település célja megteremteni lakóinak a minőségi egészségügyi, oktatási,
kulturális élet lehetőségeit és feltételeit, valamint a meglévő természeti és épített
örökségét, táji környezetét az igényes, „szelid” turizmus, a vallási zarándoklat iránt
érdeklődők számára bemutatni, használhatóvá tenni.”

Álláspontunk szerint a tervezett torony magával a képviselő-testület döntésével is ellentétes módon olyan tájképrombolást eredményez, amely súlyosan veszélyezteti a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célt, a meglévő természeti és épített örökséget, a táji környezetet.

Nem mellékes szempont az sem, hogy a technika mai állása szerint a szolgáltatók általában 12 m-nél magasabb mobil átjátszó tornyot már nem építenek. Ez esetben tehát az ekkora méretű torony építését kizárólag az indokolná, ha nem Budajenőt, hanem az egész Zsámbéki – medence ellátását akarnák megoldani.


9. Összegzés


Tekintettel arra, hogy


     a) az átjátszó torony telepítése a jogszabályoknak való meg nem felelés okán több
szempontból aggályos,


     b) a telepítése helyének kiválasztását szűk körű érdek kivételével valószínűsíthetően semmi sem indokolja és nem is támogatja, 

     c) a fenti okán a döntés rendkívüli módon diszkriminatív,

     d) Budajenő hosszú távú jövőjét a telepítés semmiképpen sem szolgálja, illetve

     e) utoljára, de nem utolsó sorban a lakók egészségét a telepítés mindenképpen veszélyezteti

ennek okán felszólítjuk a tisztelt Önkormányzatot, hogy a telepítéssel kapcsolatosan tárgyalást semmi esetre ne kezdeményezzen, a már megkezdett tárgyalásokat haladéktalanul állítsa le!


Továbbá felszólítjuk a tisztelt Önkormányzatot arra is, hogy amennyiben az
intézkedések felfüggesztését megfelelő lakossági fórumokon (facebook, Kisbíró, honlap) 7 napon belül nem igazolja, úgy törvényességi felügyeleti eljárást fogunk kezdeményezni és kártérítési igényünket is érvényesíteni fogjuk. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a hatályos joggyakorlat alapján a kártérítés mértéke az ingatlan értékének 20%-hoz is igazodhat, amely ingatlanonként 2-24 millió forint kártérítést is jelenthet. Az érintett ingatlanok száma alapján ez az Önkormányzat költségvetését több száz millió forinttal is megterhelheti.
A fentiek alapvetően a meg nem kérdezett, ugyanakkor a döntéssel egyértelműen hátrányos helyzetbe hozott lakosok álláspontunk szerint méltányolható felháborodását fejezi ki. Ugyanakkor, természetesen nem célunk a mobil átjátszó tornyot esetlegesen támogatók jogos érdekének semmibe vétele. Szeretnénk ugyanakkor, ha Budajenő Önkormányzata minden érintett bevonásával és az érintettek megfelelő időben történő megalapozott tájékoztatásával külterületen találna megfelelő helyet a projekt megvalósításához.

Budajenő, 2020. május 25.
Tisztelettel,

Petíció aláírása

Az aláírással engedélyezem Budajenő Lakossága, hogy az aláírásomat átadja azoknak, akik ebben a kérdésben hatáskörrel rendelkeznek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...