A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ELLÁTATLANSÁGA AZ ÁLLAMI SZFÉRÁBAN!

Tisztelt Döntéshozók! 

  Azért írom ezt a petíciót, hogy felhívjam az emberek és a döntéshozók figyelmét, milyen nagy problémák vannak a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával a közoktatási intézményekben az integrált oktatás keretein belül. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, fejlesztésének tárgyi és személyi feltételei nem valósulnak meg. Nagyon sok helyen a tankerületek által fenntartott iskolákban nincs gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, logopédus,  szomatopedagógus konduktor, mozgásfejlesztő illetve pszichológus! Hiányuk miatt gyermekeink nem kapják meg a megfelelő fejlesztést a megfelelő óraszámban, amit a szakértői bizottság előírt számukra. Ezáltal ezek a gyermekek ellátatlanok, ez veszélyezteti a testi, lelki és értelmi fejlődésüket. A rendszerben maradt szakemberek pedig túl vannak terhelve, a tanulókat nagyobb létszámú csoportokban fejlesztik, mint ahogy az a fejlesztési céloknak megfelelő lenne. Az államnak a hatályos törvények alapján meg kell oldania az ellátást: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről *  2. § (1) *  Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, valamint ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, a szakgimnáziumi, illetve a szakiskolai nevelés-oktatásban az Szkt. 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak szerint, a készségfejlesztő iskola tekintetében pedig az utolsó gyakorlati évfolyam befejezéséig az állam közszolgálati feladata. Ingyenes az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló részére. 3. § (6) A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. 15/A. § *  (1) Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladata a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban történő óvodai nevelését, tanuló iskolai nevelés-oktatását végző nevelési-oktatási intézmények számára a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember biztosítása, amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a 47. §-ában meghatározottak szerint alkalmazandó gyógypedagógus, konduktor szakképzettségű szakemberrel nem rendelkezik.

28. Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. (4) *  A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következő feltételek szükségesek: b) *  egyéni előrehaladású neveléshez és oktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök, 

 

Napjainkban nagyon sok a hátrányos helyzetű család és az egyedülálló szülők, akiknek NEM részesül gyermekük az állapotának megfelelő fejlesztésekben. Ezek a családok nem tudnak magánúton finanszírozni az előirt óraszámban a fejlesztéseket mert nincsennek olyan gazdasági helyzetben, ezért gyermekük teljesen ellátatlan a rendszerben. Ezért szeretnénk, ha minden sajátos nevelési igényű gyermek hozzájutna a kiírt fejlesztésekhez.     

                                                                                                                            Kérjük Önöket, hogy a törvényekben foglaltak szerint szíveskedjenek cselekedni ami az állam feladata és kötelessége ellátni a közoktatásban dolgozó szakemberek hiányát, a tárgyi feltételeket és a megfelelő környezetet ami segíti a szakemberek munkáját és gyermekeink fejlődését.                                                                                           

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy DEZSŐ HENRIETTA LILLA láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...