A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ELLÁTATLANSÁGA AZ ÁLLAMI SZFÉRÁBAN!

Tisztelt Döntéshozók! 

  Azért írom ezt a petíciót, hogy felhívjam az emberek és a döntéshozók figyelmét, milyen nagy problémák vannak a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával a közoktatási intézményekben az integrált oktatás keretein belül. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, fejlesztésének tárgyi és személyi feltételei nem valósulnak meg. Nagyon sok helyen a tankerületek által fenntartott iskolákban nincs gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, logopédus, illetve pszichológus! Hiányuk miatt gyermekeink nem kapják meg a megfelelő fejlesztést a megfelelő óraszámban, amit a szakértői bizottság előírt számukra. Ezáltal ezek a gyermekek ellátatlanok, ez veszélyezteti a testi, lelki és értelmi fejlődésüket. A rendszerben maradt szakemberek pedig túl vannak terhelve, a tanulókat nagyobb létszámú csoportokban fejlesztik, mint ahogy az a fejlesztési céloknak megfelelő lenne. Az államnak a hatályos törvények alapján meg kell oldania az ellátást: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről *  2. § (1) *  Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, valamint ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, a szakgimnáziumi, illetve a szakiskolai nevelés-oktatásban az Szkt. 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak szerint, a készségfejlesztő iskola tekintetében pedig az utolsó gyakorlati évfolyam befejezéséig az állam közszolgálati feladata. Ingyenes az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló részére. 3. § (6) A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. 15/A. § *  (1) Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladata a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban történő óvodai nevelését, tanuló iskolai nevelés-oktatását végző nevelési-oktatási intézmények számára a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember biztosítása, amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a 47. §-ában meghatározottak szerint alkalmazandó gyógypedagógus, konduktor szakképzettségű szakemberrel nem rendelkezik.

28. Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. (4) *  A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következő feltételek szükségesek: b) *  egyéni előrehaladású neveléshez és oktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök, 

 

Napjainkban nagyon sok a hátrányos helyzetű család és az egyedülálló szülők, akiknek NEM részesül gyermekük az állapotának megfelelő fejlesztésekben. Ezek a családok nem tudnak magánúton finanszírozni az előirt óraszámban a fejlesztéseket mert nincsennek olyan gazdasági helyzetben, ezért gyermekük teljesen ellátatlan a rendszerben. Ezért szeretnénk, ha minden sajátos nevelési igényű gyermek hozzájutna a kiírt fejlesztésekhez.     

                                                                                                                            Kérjük Önöket, hogy a törvényekben foglaltak szerint szíveskedjenek cselekedni ami az állam feladata és kötelessége ellátni a közoktatásban dolgozó szakemberek hiányát, a tárgyi feltételeket és a megfelelő környezetet ami segíti a szakemberek munkáját és gyermekeink fejlődését.                                                                                           

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom DEZSŐ HENRIETTA LILLA petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGYFizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...