Petíció a Mohácsi Kórház Szülészeti- Nőgyógyászati és Újszülött osztályának újbóli teljeskörű megnyitása, működésének helyreállítása érdekében

A Mohácsi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya csaknem egy évszázados múltra tekint vissza, működését 1927-ben kezdte meg. 1936-tól már 20 ággyal rendelkezett, 1940-ben a születések száma már elérte a 322-t. 1934-től dr. Csúcs László lett az osztályvezető főorvos, akinek nevét ­-munkásságára emlékezve- később, 2013-ban fel is vette a mohácsi szülészet. Csúcs László doktor úr úttörő volt a szakmájában, ő végzett Magyarországon először egyrétegű császármetszést. Mélyen vallásos emberként és elhivatott orvosként pályája során soha nem vett részt művi terhességmegszakítás elvégzésében.

2012-ben a Mohácsi Kórházban az országban az elsők között adtak át alternatív szülőszobát, amely kényelmes, komfortos környezetet biztosított a szülő nők és a születendő gyermekek számára, egyben lehetőséget teremtett arra, hogy az édesapák is jelen lehessenek, a gyermek születésének teljes folyamatában aktív segítők, résztvevők lehessenek. 2018. márciusában a Szülészeti Osztály Családháló díjban részesült, melyet 2013-ban alapítottak és „olyan személyeket és intézményeket tüntettek ki vele, akik a gyermekekért végzett munkájuk során különösen sokat, vagy kiemelkedőt tettek a családokért.

Az osztály a közelmúltig 15 aktív és 5 krónikus ággyal működött és a 2010-es évek derekától évente átlagosan 500-nál is több gyermek született a mohácsi intézményben.

A mohácsi szülészeti osztályt tehát mind régmúltja, mind közelmúltja arra predesztinálná, hogy tovább működhessen és további úttörő megoldásokkal a honi szülészetek élvonalába kerüljön. Ehhez képest már 2019-ben felröppent a hír, hogy bezárhat a mohácsi szülészet, amit akkor dr Csizmadia Csaba, az intézmény főigazgató főorvosa határozottan cáfolt, sőt újabb fejlesztéseket jelentett be az osztály kapcsán, elismerve, hogy az orvosi személyzet létszámhiányának megoldása fontos feladata az intézmény vezetésének.

Ezt követően pályázati forrásból valóban sor került a szülészet további fejlesztésére és szintén pályázati forrásból az osztály dolgozóinak továbbképzésére is forrásokat nyert el az intézmény.

Mindezek után a közvéleményt váratlanul érhette, hogy a főigazgató úr által 2022.05.31- i dátummal kiadott lakossági tájékoztatóban az alábbiakat adta a Mohácsi Kórház ellátási körzetébe tartozó állampolgárok tudtára:

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mohácsi Kórház területi ellátási kötelezettségébe tartozó szülészeti eseteket szakmaspecifikus koncentráció keretében 2022. június 1. napjától a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika látja el.”

Ekkor még senki nem gondolt arra, hogy ez egy tartósan fennmaradó állapot lesz, hiszen a korábban említett szűkös személyzeti feltételek okán korábban is előfordult, hogy egyszer-egyszer rövidebb időre fel kellett függeszteni az osztályon a szülések levezetését, ám eddig a rend mindig néhány héten belül helyreállt.

2022. június 1-ét követően azonban a mohácsi és környékbeli polgárok hiába várták az újabb híreket a szülészeti osztállyal kapcsolatosan. Az osztály működésének felfüggesztését követő 8 hónapban semmilyen új hírt nem kapott a lakosság ezügyben és – a korábbi, választási kampányidőszakokkal szemben ­- a politikai diskurzusban sem kapott teret a szülészeti osztály helyzete.

Köztudott, hogy a Mohácsi Kórház fejlesztése az elmúlt évtizedben is mintegy 1.5 milliárd forintos értékben valósult meg, az 1998-óta számított időszakban pedig már több milliárd forintnyi közpénz, pályázati forrás került befektetésre a Mohács környéki települések ellátását ellátni hivatott intézménybe, ezen belül pedig a Szülészeti Osztály többszöri felújításába, eszközfejlesztésébe és képzésekbe is.

Mind a városnak, mind az intézménynek közfeladatellátási kötelezettségi körébe tartozik a kórház által nyújtott egészségügyi ellátások fenntartása és fejlesztése (akkor is, ha a kórház Alapító Okiratából és SZMSZ-éből kiderül, hogy már egy ideje nem Mohács városa a fenntartója, hanem az OKFŐ alá rendelten működik és megyei irányító szerve a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Elnöki Hivatala).

Ezen közfeladatok ellátásának biztonsága és minősége, továbbá a szülő nők szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének joga és komfortja is sérül, illetve csökken akkor, amikor a lakóhelyük szerinti ellátást nyújtani hívatott mohácsi szülészet helyett a Mohácstól 49 km-re levő pécsi szülészeti intézménybe kell menniük, hogy gyermeküket megszülhessék.

Itt jegyzendő meg, hogy a jelenlegi helyzet sok esetben nem csupán nehezíti, hanem, például az intézményen kívüli szülések egy jelentős része tekintetében el is lehetetleníti a választott ellátáshoz való hozzáférést, ugyanis törvény rendelkezik arról, hogy az ilyen szülés lebonyolításához 20 percen belül elérhető háttérkórháznak kell rendelkezésre állnia, azaz a Mohácsi Kórház szülészetének kiesése számos településen, így Mohácson is ellehetetleníti az intézményen kívüli szülést.

Azt is fontos megemlíteni, hogy míg a háttérkórház tekintetében az intézményen kívüli szülés esetében törvény rendelkezik arról, hogy a háttérkórháznak a születés tervezett helyéhez képest 20 percen belül elérhetőnek kell lennie, úgy látszik ez a biztonsági protokoll nem szempont akkor, amikor a mohácsi és környékbeli várandós nőket a közel 50 kilométernyire és 45-60 percnyi autóútra eső pécsi szülészetre irányítják.

Mivel 8 hónapja nem történt a tartós megoldáshoz vezető, a mohácsi szülészet működését biztosítani hivatott fejlemény, továbbá sem a szakmai, sem a politikai vezetői oldalról nem érkezik semmilyen információ a lakosság irányába az ügyben, ezért a jelen petícióban nyilvánítjuk ki az alábbiakat:

- Mind a szakmai, mind a politikai vezetőktől elvárjuk, hogy a lehető legrövidebb időn belül rendezzék megnyugtató módon a kialakult helyzetet, azaz gondoskodjanak arról , hogy a Mohácsi Kórház többszörösen felújított, bababarát Szülészeti Osztálya újra működhessen.

- Felkérjük Polgármester Urat és a mohácsi képviselőtestület minden választott képviselőjét, hogy a tőlünk, a mohácsi választópolgároktól kapott felhatalmazásukkal és pozíciójukból eredő érdekérvényesítőképességükkel élve, párthovatartozástól függetlenül minden képességüket vessék latba a mohácsi Szülészeti Osztály helyzetének normalizálása érdekében.

- Kérjük a kialakult helyzet azonnali, akár rendkívüli képviselőtestületi ülés keretében történő tisztázását, a kórház vezetésének és a fenntartó képviselőjének meghallgatását, az okok felderítését és nyilvánosságra hozatalát, a helyzet megoldásához vezető feladatok kijelölését, felelősök delegálását, határidők feladatelvégzéshez történő hozzárendelését és a szülészet mielőbbi újranyitása céldátumának meghatározását a lehető legrövidebb időtávban, ezzel a kialakult, a betegek jogait és szolgáltatáshoz történő biztonságos hozzáférését csorbító jelenlegi állapotok feloldását.

- Kimondjuk, hogy nem hagyjuk a mohácsi kórházi ellátás színvonalának további csorbítását, a szemészeti, fül-orr- gégészeti osztályos ellátás megszűnése után a szülészeti ellátás megszüntetését!

- Kijelentjük, hogy a Mohácsi Kórház szülészeti osztályának megmentése minden mohácsi és környékbeli polgár közös ügye, a jelen petíció polgári kezdeményezés a helyzet megoldására. Visszautasítjuk, hogy a jelenlegi helyzetet bármelyik politikai oldal, bármilyen politikai csatározás felvonulási terepeként próbálja értelmezni, vagy ilyen irányba próbálja eltéríteni, de elvárjuk minden politikai szereplőtől, hogy mindent tegyen meg a helyzet rendezése érdekében.

Mind Magyarország, mind szűkebb pátriánk, Mohács jövője tekintetében fontosnak tartjuk a demográfiai helyzet javítását, ezért támogatjuk a gyermekvállalás segítésére irányuló intézkedéseket. A jelenleg Mohácson az intézményi szülések kapcsán kialakult helyzet ezen törekvések ellen hat.

Mégegyszer nyomatékosan felkérjük tehát az érintett feleket, hogy  a jelenlegi helyzet megoldását transzparens módon, a polgárok folyamatos, nyílt és hiteles tájékoztatása mellett megoldani szíveskedjenek, ha szükséges, akár plusz források bevonásával is!

Továbbá kérjük, hogy az alternatív szülési lehetőségeket kínáló mohácsi szülészetnek ne csupán újranyitásáról, de működésének újragondolásáról is gondoskodjanak, melyben hangsúlyosan jelenjen meg az intézményi szülések kapcsán a természetes születés segítésére és az indokolatlan császármetszések elkerülésére, valamint az intézményen kívüli szülési modellekkel való együttműködésre való igény és a bábákkal való partneri viszony kialakítására való nyitottság is. Mindez teljes mértékben újrapozícionálná az intézményt, számos, akár messzebbről érkező várandós édesanya számára vonzó alternatívává tenné mind a Mohácsi Kórházat, mind városunkat és lehetőséget teremtene egyfajta várandósság-alapú turizmus kialakítására, illetve alternatív szülőházak létesítésére is a városban, járulékosan pedig segíthetne a kiadó lakáspiac fellendítésében is.

Zárszóként szeretnénk figyelmeztetni arra, hogy egy település addig tekinthető városnak igazán, amíg van iskolája és kórháza, kulturális és vallási közösségei. S valahol mindezek össze is függnek, egyik léte segíti a másik megmaradását, felvirágzását, de egyik hiánya, lerontja a másik jövőképét, megmaradásásnak esélyeit is! Már csak ezért sem engedhetjük meg felelős mohácsiakként és környékbeliekként, hogy a Mohácsi Kórház elsorvadjon, osztályai megszűnjenek, feladatai kiszervezésre kerüljenek. S különösen is igaz ez a folyton megújuló mohácsi élet egyik letéteményesére a helyben lévő és megmaradó szülészeti osztályra!

Kérjük a városi és kórházi elöljárókat, hogy ennek szellemében tevékenykedjenek és találják meg az azonnali megoldás kulcsát!

Nincs újabb nyolc hónapjuk, nincs újabb nyolc hónapunk!

Fentieket aláírásunkkal támogatjuk! Kelt: Mohács,2023.02.12.

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy András Grain láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...