A MAGAS TÁMOGATÁSI SZÜKSÉGLETŰ AUTISTA FELNŐTTEK NAPPALI ELLÁTATLANSÁGA AZ ÁLLAMI ÉS EGYHÁZI SZFÉRÁBAN

A MAGAS TÁMOGATÁSI SZÜKSÉGLETŰ AUTISTA FELNŐTTEK NAPPALI ELLÁTATLANSÁGA AZ ÁLLAMI ÉS EGYHÁZI SZFÉRÁBAN

Tisztelt Döntéshozók!

Petíciónkkal szeretnénk felhívni az emberek és a döntéshozók figyelmét, mindarra az országos rendszerszintű súlyos problémákra, hiányosságokra melyek a Magas Támogatási Szükségletű Autista fiataljaink és felnőttjeink nappali ellátásának megoldatlanságát érinti.

A Magas Támogatási Szükségletű Autista felnőttjeinkre az intézmények nincsenek felkészülve, az Autizmus Specifikus ellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek nincsenek meg. Nagyon sok helyen, állami és egyházi fenntartás alatti intézményekben – nincs autizmus specifikus gyógypedagógiai fejlesztés, autizmus specifikus gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, autizmushoz értő logopédus, pszichológus, pszichiáter. Hiányuk miatt gyermekeink nem kapják meg sem a képességeik, sem állapotuknak megfelelő fejlesztést, illetve a szintentartó fejlesztéseket, foglalkozásokat sem, melyeket az autizmus szakértői bizottság (team) javasolt számukra. Ennek hiányában autista felnőttjeink ellátatlanok, ez veszélyezteti a testi, lelki és értelmi fejlődésüket!

A teljesség igénye nélkül:

 • Az egyházak, különböző szeretet szolgálatok ha fel is vállalják az autista felnőttek ellátását, gondozását, fejlesztését, erősen megválogatják, hogy kiket vesznek oda fel! Elmondható, hogy szakmai és szakemberi hiányosságokkal küzdenek, nincs autizmus specifikus fejlesztés, gyógypedagógus szakember, férfi ápoló, noha a szülők is jelezték ezen hiányosságokat az intézmény felé! Az intézmény az ott dolgozók képzéseit nem finanszírozza. Sok gondozottat zsúfolnak egy nagy terembe, melyre 2 gondozónő van. Nincs kialakítva úgynevezett nyugiszoba, ahova az ellátottak rövid időre elvonulhatnának. A túlzsúfoltság, a speciális ellátás hiánya az ellátottakból gyakorta vált ki agressziót, viselkedésváltozást, ezeket az ott dolgozók a szakmai hiányosságuk és hozzá nem értésük miatt, nem tudják szakszerűen kezelni, ennek okán az ellátottakat (jobb híján) azonnal haza vitetik a szülővel és az ellátását azonnal megszüntetik! Az intézmény akkor is így dönt ha az ellátottnak nincs másik erre kijelölt nappali intézmény.

 • Autizmusban súlyosan érintett felnőttek számára, akik nagyon nehézkes kommunikációs képességekkel, öngondozási, önellátási képességek nagymértékű hiányával, a végrehajtó mechanizmusok súlyos sérültségével küzdenek, mai kifejezéssel élve Magas Támogatási Szükségletű Autisták, - olykor veszélyeztető magatartással, akik 16 évesen a tankötelezettségi korhatárt elérve kikerülnek az oktatási rendszerből, nincs nappali ellátás! Ennek hiányában, legfeljebb a helyi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona látja el őket, ahol az ellátottak sokan és zsúfoltan vannak, az ott dolgozók szakmai és szakemberi hiányosságok mellett a tárgyi és személyi feltételek nem megoldottak, illetve autizmus specifikus ellátásra - fejlesztésekre nincsenek felkészülve, ebből kifolyólag, - jó esetben - ha felvételt is nyert, esetlegesen heti két alkalommal, 2-2 órányi időtartamra veheti igénybe az ellátást. Sajnos nincs olyan hazánkban, sem nappali ellátást nyújtó, sem bentlakási lehetőséget biztosító intézmény, mely számára megfelelő lenne és biztosítani tudná az őt –törvényileg is- megillető ellátást, fejlesztést. A bentlakásos otthonok, támogatott lakhatást biztosító otthonok ugyan - ha nyitottottak is - a Magas Támogatási Szükségletű Autisták ellátására, azonban mégis mindenhol hosszú várólisták vannak, a súlyosan érintett autistákat viszont nem vesznek fel! Felvételi tilalomra, vagy szakemberhiányra hivatkozva utasítják el az oda jelentkezőket.

Kiemelendő az, hogy ebben az országban, legtöbb intézmény egyáltalán nem alkalmas autizmussal élő emberek ellátására. A rendszerszintű hiányosságok miatt ezek a családok otthonukban, együtt kényszerülnek élni, - amely egyikőjüknek sem jó. Azonban ha a gondozó Szülőt éri valami, vagy megbetegszik, nincsenek jó megoldások arra, hogy a Magas Támogatási Szükségletű Autistáink biztonságos, emberhez méltó életet élhessenek. A 0-24 órában történő folyamatos figyelés, a váratlan helyzetekhez való alkalmazkodás hiánya, az ő élet- és bioritmusukhoz való alkalmazkodás, a hangulatingadozások az anyagi nehézségeiken túl erősen próbára teszi a Szülőket, noha hiába vannak néhol közöttünk szakmabeliek is. Vannak napok, amikor azt tudjuk elkönyvelni sikernek, hogy túléltünk egy napot... szerencsésebb esetben sérülések nélkül.

Legtöbb ellátatlanul maradt Családnak a krízishelyzetek kezelésére nincs megoldás, akár egy orvosi vizsgálat, egy vásárlás vagy gyógyszerkiváltás is komoly kihívást jelent. Folyamatos félelemben élünk, hogy “mi lesz akkor, ha mi nem leszünk”- akár csak rövid ideig is - nem tudjuk ellátni autista felnőtt gyermekeinket.

Tényleges segítség nincs!

 • Hazánkban (több) olyan egyedülálló Szülő/Édesanya is él, aki pl. két autizmussal élő gyermekét neveli fel egyedül. Többször költöztek több száz kilométert annak érdekében, hogy gyermekei megfelelő ellátást kapjanak. A nagyobbik magasan funkcionáló autista felnőtt, a kisebbik értelmileg akadályozott, társuló epilepsziával, autizmusában súlyosan érintett. 16 éves koráig egy egyházi fenntartású autizmus specifikus intézménybe járt, majd el kellett hagynia az intézményt, mivel a fenntartó csak eddig az életkorig biztosítja az ellátást. Utána egy - a lakhelyüktől több, mint 200 km-re lévő - civil fenntartású intézménybe került - fejlesztő iskolába járt 23 éves koráig, valamint lakóotthoni ellátást is kapott. Azért volt szükség a bentlakásos intézményre, mert a két autista gyermek számára az együttélés nehezített pálya volt, a nagyobbik gyermek életkilátásait jelentősen csökkentette a kisebb testvérének a jelenléte. Ha lett volna bármi segítségük, akkor valószínűleg elkerülhető lett volna az intézményi elhelyezés. Két évvel ezelőtt, új vezető jött az intézménybe, amely jelentősen megváltoztatta a helyzetüket, sok szakmai hiba következtében a gyermeke állapota jelentősen megromlott, elhanyagolták, bántalmazták ott és az Édesanya engedélye, tájékoztatása nélkül elkezdték gyógyszerezni! Ezen embertelen bánásmódok illetve az alapvető jogok súlyos megsértése adott okot arra, hogy az Édesanya véglegesen haza vitte és jelenleg is Ő gondozza, látja el.

 • Egy Édesanya, aki 3 gyereket nevelt fel egyedül, semmi támogatást nem kap. Hónap végére már sakkoznia kell azon, hogy mit vehet meg! A lakóotthonban, - ahol 8 fő autista – az intézmény nem értesítette az Édesanyát az ott történt problémás és balhés eset(ek)ről! Nem derült arra fény pl., hogy, mi módon, lett jobb oldali felkartörése(?), amivel a lakóotthonban dolgozók a sűrgősségire sem vitték be az ő autista felnőtt gyermekét! A történtek után az Édesanya haza vitte és otthon gondozza. A hosszú otthonlét után, a lakóhelyhez közeli nappali ellátót vették igénybe, ahol papírok tömkelege után az “előgondozást” kezdték el 1 órás időtartamokkal. Néhány alkalommal voltak, de már ezidő alatt is több sérelem érte az autista fiatalt. Az ott dolgozók ezen rövid idő alatt is sorozatos szakmai hibákat, vétségeket követtek el, - egyetlen óra leforgása alatt 3 felügyelő/gondozó váltotta egymást az ellátottnál. Az előre nem jelzett személycserés váltások az autista fiatalt az addig meglévő nyugodt állapotából kizökkentették és előidézték nála a meltdown-t( dühkitörés). Az ellátotton maradandó külsérelmi nyomok, - mindkét alsó lábszárán hosszú időn keresztül látható csúnya és fájdalmas kék foltok, maradandó sérülések keletkeztek. A történtekkel kapcsolatban az intézményvezető nem volt hajlandó információt/tájékoztatást adni, a Szülő kifejezett kérésére sem! Ezt követően az intézményvezető a jogszabályra hivatkozva és a módosított házirend szerint, a nappali ellátást azonnali hatállyal megszüntette! Sem az intézményvezető, sem a fenntartó(intézmény igazgató) nem törekedett az érdemibb/jobb megoldásra, illetve a probléma orvoslására sem. Az intézmény nincs felkészülve úgynevezett “B” tervre sem. Az epilepszia tüneteit, rohamokat nem ismerik fel az ott dolgozók! Nem fogadnak el más intézményből gyógypedagógus szakember nyújtotta segítséget! Az ellátott(ak) számára az egyénre szabott szakmai javaslat bevezetése, alkalmazása az intézményvezető részéről kimerül abban, hogy egy szisztematikus módszer begyakorlása sok időt vesz igénybe!

Az önkormányzati fenntartású nappali ellátók vonatkozásában, elmondható, hogy ugyan a jogszabályilag előírtan járnak el, azonban a szakmai szempontokat egyáltalán nem veszik figyelembe! A gyakorlat hiányával alkalmaznak és vesznek fel különböző más területeken dolgozott (pl. idősek otthona) dolgozókat. A munkába állást követően, a dolgozók ha kapnak is alapképzést, a gyakorlati része azonban nincs kidolgozva. Az ellátottak mellett gyakoriak az intézményben a dolgozók részéről a nagyarányú fluktuációk, a személyváltások, a helyszínek közötti személycserés váltások, - pl. 1 óra leforgása alatt 3-4 gondozó is váltja egymást egyetlen ellátottnál, ez az ellátottnak nincs előre jelezve!

Szakmailag, megalapozottan indokolt és alátámasztott az, hogy az előre bejósolható, vagy a váratlan helyzeteket, történéseket előre jelezzük az autisták számára, a minél biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá tételére. Ehhez olyan kétoldalú kommunikációra van szükség, amit ő is megért, illetve aminek lévén legalább alapvető dolgokat jelezni tud.  Az eszközök hiánya vagy a következetlen alkalmazása a helyzet rosszabbodásához vezethet. Esetlegesen előre nem várt viselkedésbeni változást vagy olykor agresszivítást válthat ki.

A határozat szerint a nappali ellátásban a jogviszony megszüntetésére a Szociális törvény 101§ (2) a) pontja alapján került sor: „az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt”.

Az intézmény sajátos eljárása, hogy a nappali ellátás szüneteltetéséhez sincsenek  meg az intézmény részéről a jogi lehetőségei, ezen túlmenően a valódi problémakezelés helyett azonnal házirendet módosítanak, a jogszabályokra hivatkoznak, melyek szerint nem látható el a fogyatékkal élők nappali intézményében, az a személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít.  A gyakorlatban az ellátásokat divattá váltan, azonnali hatállyal szüntetik meg, úgy, hogy az ellátottnak nincs kijelölve másik, vagy további intézmény, ahova mehetne.

Továbbá az intézményvezetők a Szülők vagy Hozzátartozójuk tájékoztatása nélkül, a meghatalmazásuk és beleegyezésük nélkül intézkednek, vagy veszik fel a kapcsolatot pl. az orvosokkal. Ami nem csak etikátlan de adatvédelmi szempontból is erősen aggályos.

Az országban több olyan Nappali Intézmény jött létre, melyek a Szakmai Programja alapján kifejezetten az autizmus spektrumzavarral élő fiatalok ellátására jöttek létre. Így nem tartjuk elfogadhatónak, hogy éppen az autizmus spektrumzavarukból fakadó problémák miatt szüntetik meg az intézmények a jogviszonyokat. A szakmailag megfelelő ellátás nélkül maradt autisták szociálisan még inkább beszűkülnek, az eddig elsajátított készségek leépülnek, egyre inkább hátrányba kerül minden szempontból a szolgáltatások hiányában. 

A nappali ellátók jogérvényesítéseik miatt a kirekesztett autistáink és Családjaink otthon maradásra kényszerültek. A segítségnyújtás és megoldási stratégia hiányában minden irányból ellehetetlenítették a helyzeteinket, élhetetlenné tették felnőtt autistáink és  családjaik mindennapjait, egyúttal teljes mértékben kizárták őket a társadalmi életből, a szakmai és szakemberi segítségnyújtás hiánya miatt veszélybe került az állapotuk, ami hanyatlás felé irányult. Sok Szülőnek az utolsó és egyetlen esélye volt ahhoz, hogy autista gyermekét a nappali ellátóban “biztos helyen tudva”, újra munkába állhasson, dolgozhasson! 

Hazánkban nincs egyetlen olyan intézmény, - sem nappali ellátást nyújtó, sem bentlakási lehetőséget biztosító - amely a Magas Támogatási Szükségletű Autisták számára megfelelő lenne és biztosítani tudná az őket –törvényileg is- megillető ellátást, fejlesztést.

Ezt a megállapítást tette az Alapvető Jogok Biztosa az AJB-1175/2023. számú ügyben készült jelentésében is.

Lásd: https://www.ajbh.hu/documents/10180/1da6632a-388d-cb81-663c-69dbf10561d7?fbclid=IwAR0BZXbzL8G3H5pLCtuj_E8HEYDUfu7_ZBdDqZ4cs6FNCMQVvbs5d3a5gFA

Autista felnőttjeink nem szorulnak ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátásokra. Az ellátásuk, lakhatásuk, gondozásuk a mindennapokban megoldottak. Azonban napjainkban nagyon sok hátrányos helyzetű család él, akiknek NEM részesül az autista felnőtt gyermeke az állapotának és képességeinek megfelelő fejlesztésekben. Ezek a családok nem tudják magánúton finanszírozni a magánfejlesztéseket mert nincsenek olyan gazdasági helyzetben.

Ezért, minden módon azt szeretnénk elősegíteni, hogy autista felnőttjeink egyéni szükségleteiknek kielégítéséhez, fenntartásához, a szociális készségeik fejlesztéséhez és fenntartásához és a társadalmi integrációhoz való joguk, illetve alapvető jogaik érvényesüljenek hazánkban. A nappali intézményből történő kizárásuk egy sor jogot sért, pl. az emberi méltósághoz való jogot, a társadalmi integrációhoz való jogot, a szociális biztonsághoz való jogot, a testi-lelki egészséghez való jogot, képességeik fejlesztéséhez ill. fenntartásához való jogot, stb.)

Érintett alkotmányos jogok és alapelvek:

 • A nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangja [Alaptörvény Q) cikk (2)- (3) bekezdés]: „Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját. Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. A nemzetközi jog más forrásai jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé.”;

 • Az emberi méltósághoz való jog [Alaptörvény II. cikk]: „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”

 • Az egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőség előmozdításának elve [Alaptörvény XV. cikk (1)-(2) bekezdés]: „A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. ”

 • A fogyatékossággal élő személyek kiemelt védelme [Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdés]: „Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.”

Alkalmazott jogszabályok :

 • A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény (Magyarországon kihirdette a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény; a továbbiakban: CRPD)

 • A szerződések jogáról szóló Bécsi szerződés (Magyarországon kihirdette a szerződések jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi május hó 23. napján kelt szerződés kihirdetéséről szóló 1987. évi 12. törvényerejű rendelet)

 • A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) – A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) – Az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025.) szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat (a továbbiakban: OFP) – Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről szóló 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: Intézkedési Terv)

Az Aosz elnök tájékoztatása szerint, a magas támogatási szükségletű, magára, vagy magára és másokra is veszélyeztető viselkedésű autista személyek nappali intézményi ellátása – különös tekintettel az 1/2000. SzCsM rendelet hivatkozott rendelkezésére – az alábbiakkal kell, hogy bírjon az emberi méltóságot tiszteletben tartó szolgáltatás biztosítása érdekében:

 • IRÁNYELVEK Az autizmussal élő személyek számára nyújtott szociális szolgáltatások autizmus-specifikus feltételrendszerének kialakításához” című dokumentumban foglaltak ismerete és alkalmazása.

 • Előfordulhat az autizmus és társuló intellektuális képességzavarnak olyan nagyfokú súlyossága, hogy az ellátást igénybe vevő autista személy képességeit támogató módszertan kismértékben alkalmazható, amikor a viselkedése önmagára nézve és másokra nézve egyaránt veszélyt jelent. Ezekben az esetekben kiemelt fontosságú a magas autizmus szaktudással és tapasztalattal bíró szakemberek alkalmazása, egy ellátott mellé minimum 1, de inkább 2 fő segítő egy időben történő biztosítása.

 • Az intézmény fizikai környezete olyan kialakítással rendelkezzen, hogy mind infrastrukturális, mind ergonómiai, mind gépészeti szempontból a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtsa. A gépészeti elektronikai, informatikai, villanyszerelési, bútorzati berendezések ne legyenek mozdíthatók (lehetőleg falba süllyesztett), távolról vezérelhető technikák segítségével is lehessen működtetni (például „okos otthonokban” alkalmazott módszer tegye lehetővé a távolról történő áramtalanítást szükség esetén).

 • Biztosított az ingerek kiszűrésére, mérséklése, az abból fakadó extrém viselkedések megelőzése és kezelése érdekében (az épület fekvése, árnyékolók, fűtő-hűtő berendezések).

 • Elegendő tér a szorongások mérséklésére, a fizikailag veszélyes helyzetek elkerülésére, vagy kezelésére (például speciális technikák alkalmazásával biztonságosan lehessen megfogni, megnyugtatni).

 • A munkatársak nagyon szoros együttműködése, a veszélyes viselkedés kezelésének kockázatainak vállalása. A munkatársak ezirányú felkészítése, olyan védőfelszereléssel való ellátása, amelyek megvédik őket az esetleges sérülésektől; a magasabb terheléssel és kockázattal járó feladatellátás elismerése, az elvárható munkaidő tervezése.

 • Gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi és rendvédelmi diszciplináris szakértői együttműködés megvalósulása. Az ellátást igénybe vevő személy egészségügyi problémáinak kizárása, a kockázatok felmérése, megelőzése. Az elnök szakmai véleménye szerint nem vezethet az egyén állapota rendvédelmi intézkedésekhez, felelősségre vonásokhoz sem a szolgáltatást igénybe vevő személy, sem az ellátását biztosító szakemberek tekintetében. Minden fél biztonságát, méltóságát garantálni kell. Ehhez komoly, szoros együttműködést kell kialakítani minden szereplő részvételével, amelynek az alapja az autizmus és az abból fakadó élethelyzet, valamint a módszertan pontos ismerete.

Az Aosz munkatársai nem ismernek olyan intézményt hazánkban, amely a fentiekben részletezett szakmai kritériumoknak megfelel. Az elnök leszögezte azt is, hogy az ellátáshiány miatt az érintett családok terhei nőnek, az autista személyek állapota romlik, ami krízishez vezet. A krízishelyzet egyre fiatalabb életkorban jelenik meg. A krízisben lévő autista személy ellátására pedig egyre inkább a fentiekben részletezett típusú szükséglet jelenik meg az ellátórendszerben.

Következésképpen, az Irányelvekben foglalt feltételrendszer jogszabályban és ellátórendszerben történő biztosítása nem várhat tovább. Hangsúlyozta, hogy egy jól felkészült ellátórendszerben is szükség van magasan felkészült, magas biztonsági fokozatú intézmény(ek)re, így annak létrehozására hazánkban is nagy szükség lenne. Az elnök hozzátette azt is, hogy az emberi méltóságot tiszteletben tartó, az egyén szintjén elérhető érzelmi biztonságot nyújtó személyi és tárgyi feltételeket a jogszabályi környezet nem biztosítja, finanszírozás nem kapcsolódik hozzá.

Ehhez kapcsolódóan az alábbiakat követeljük:

 • Az Belügyminisztérium Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkársága elődje több fejlesztést is elindított az állami ellátórendszerben, amelyek megvalósítását kérjük.

 • Az AOSZ bevonása a fejlesztésekbe, melyek valódi eredményekkel valósuljanak meg, illetve közreműködésével a javaslataik megvalósulása garantálva legyen.

 • A külföldi jó gyakorlatok megvizsgálását követően a magas támogatási szükségletű autista személyek ellátásában létrejött intézményeknél ezek megvalósuljanak.

 • A finanszírozás biztosítása a magasabb szakmai felkészültséghez, illetve a szakmai feltételrendszerhez, a feltételek folyamatos ellenőrzés mellett.

CRPD 1. cikke értelmében a jelen Egyezmény célja valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és
egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy számára,
és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása.

CRPD 4. cikk értelmében a részes államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják és elősegítik valamennyi alapvető emberi jog és szabadság teljes megvalósulását valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, a fogyatékosság alapján történő bármiféle hátrányos megkülönböztetés nélkül.

AUTIZMUSSAL ÉLŐ SZEMÉLYEK JOGI KARTÁJA

Az autizmussal élő embereknek ugyanazokkal a jogokkal és kiváltságokkal kell rendelkezniük, melyeket az európai népek élveznek ott, ahol vannak ilyen jogok, és úgy, hogy ezek a jogok az autizmusban szenvedő személyek érdekeit a legjobban szolgálják.

Ezeket a jogokat bővíteni, védeni és érvényesülésüket valamennyi államban szorgalmazni kell.

Az Egyesült Nemzeteknek az Értelmi Fogyatékos Személyek Emberi Jogairól (1971), valamint a Fogyatékos Személyek Jogairól (1975) szóló deklarációját, valamint az emberi jogokról szóló egyéb érvényes nyilatkozatokat figyelembe kell venni, és különösen az autista személyek esetében az alábbiakkal kell azokat kiegészíteni:

1. JOG az autista személy képességének megfelelő, teljes és önálló élethez.
2. JOG a hozzáférhető, független és pontos klinikai diagnózishoz és vizsgálathoz.
3. JOG az elérhető és megfelelő oktatáshoz.
4. Az érintettek és képviselőik JOGA az összes, jövőjüket érintő döntéshozatalban való részvételre, kívánságaik lehetőség szerinti tiszteletben tartására.
5. JOG az elérhető és megfelelő lakóhelyhez.
6. JOG a megfelelő fizikai feltételekre, segítségre és támogató szolgáltatásra, a valóban produktív, független és méltóságteljes élet biztosításához.
7. JOG olyan nagyságú jövedelemhez vagy fizetéshez, amely megfelelő élelem, ruházkodás, lakás és egyéb életszükségletek biztosítására elegendő.
8. JOG a lehetőségeikhez mért részvételre a számukra kialakított szolgáltatások megtervezésében és irányításában.
9. Megfelelő tanácsadáshoz és gondozáshoz való JOG az érintettek testi, mentális és spirituális egészségének fenntartására, beleértve a megfelelő kezelést, egészségügyi ellátást az összes szükséges óvintézkedésekkel, úgy, hogy azok az egyén érdekét legjobban szolgálják.
10. JOG a tartalmas, diszkriminatív és sztereotip megoldásoktól mentes foglalkoztatáshoz, szakmára való felkészítéshez; a tréning és szakmaválasztás az egyén képességeinek és választásának tekintetbevételével kell, hogy történjen.
11. JOG az elérhető és megfelelő közlekedéshez, szállításhoz és szabad mozgáshoz.
12. JOG a részvételre a kulturális, szórakoztató, pihenést biztosító, és sport-aktivitásokban.
13. Egyenlő JOG a közösségben folyó aktivitások, szolgáltatások és lehetőségek használatához.
14. JOG a kizsákmányolástól, kihasználástól és erőszaktól mentes, szexuális és egyéb kapcsolatokhoz, beleértve a házasságot is.
15. Az érintettek és képviselőik JOGA a törvény előtti jogi képviseletre, jogi segítségre, és jogaik teljes körű védelmére.
16. Az autista személyek JOGA, hogy életüket pszichiátriai vagy egyéb korlátozó intézménybe való indokolatlan bezárástól való félelem vagy azzal való fenyegetettség nélkül élhessék.
17. Az autista személyek JOGA, hogy fizikai bántalmazás vagy elhanyagolás áldozatává ne váljanak.
18. Az autista személyek JOGA, hogy farmakológiai abúzus vagy hibák áldozatává ne váljanak.
19. Az autista személynek és képviselőjének JOGA van minden információhoz, amelyet a vele kapcsolatos személyes, orvosi, pszichológiai, pszichiátriai és pedagógiai kartonok, feljegyzések tartalmaznak.

(4. Autism-Europe Kongresszus, Hága, 1992.05.10.)

Kérjük Önöket, hogy a törvényekben foglaltak szerint szíveskedjenek cselekedni ami az állam feladata és kötelessége ellátni a nappali ellátásban dolgozó szakemberek hiányát, a tárgyi feltételeket és a megfelelő környezetet ami segíti a szakemberek munkáját és gyermekeink fejlődését.

HA ELOLVASTAD ÉS EGYETÉRTESZ VAGY ÉRINTETT VAGY A TÉMÁBAN valamilyen formában kérjük írjátok alá minél többen hogy később ezt el tudjuk juttatni a döntéshozókhoz.

Személyesen is érintettek vagyunk a témában mivel gyermekeink Magas Támogatási Szükségletű Autisták és hazánkban sehol nincs számukra megfelelő intézmény, nappali ellátás és nem elérhetőek a szakemberek/Gyógypedagógusok ahol és akiktől az állapotuknak és képességeiknek megfelelő fejlesztéseket megkaphatnák.

Köszönjük szépen a segítséget!
MATÁSZA – Magas Támogatási Szükségletű Autisták Családjainak Csoportja

 

Magas Támogatási Szükségletű Autista felnőttek nappali ellátatlansága az ÁLLAMI ÉS EGYHÁZI SZFÉRÁBAN!


Török Ibolya (MATÁSZA - Magas Támogatási Szükségletű Autisták Családjainak Csoportja)    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Török Ibolya (MATÁSZA - Magas Támogatási Szükségletű Autisták Családjainak Csoportja) petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGYFizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...