A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása a gyermekek védelme érdekében

Tisztelt Támogatók!

Ismét megtörtént, nem először, nem utoljára!

2020.február 7-én egy szülő ismét gyermekei életét elvette, majd sajátját is. Megtörtént és meg is fog, amennyiben a magyar Országgyűlés nem tesz azonnal lépéseket, a jogalkalmazók pedig nem változtatnak az ítélkezési gyakorlatban. Varga Judit igazságügyi miniszter, konzultációt indított az állampolgárok véleményét meghallgatva!

Nem ígéretek szeretnék továbbra is, hanem konkrét lépéseket! A családon belüli erőszak az elsődleges kiváltó forrás szinte minden tragédia esetében, kiváltképp a nők ellen elkövetett bűncselekmények. Civil szervezetek, nőjogi aktivisták évek óta ostromolják a kormányt a változást remélve, hiába hallattják hangjukat, süket fülekre találnak. A nők ellen elkövetett erőszak nem választható el a gyermek jólététől. Ha egy anyát bántanak, idő kérdése és a gyermek is sorra kerül.

 

Elég volt! Sokkal szigorúbb jogi szabályozást szeretnénk a szülői felügyeleti jog gyakorlás vonatkozásában. Az a szülő, aki gyermeke másik szülőjét bántalmazza, nem lehet jogosult kapcsolattartásra sem, nem vehet részt a gyermek nevelésében. E cél eléréséhez a hatályos Be. törvény módosítására van szükség, a következőképpen;

 

                             2020. évi … törvény
A  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénynek a gyermekek biztonsága érdekében szükséges módosításáról

1. §
✅A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 572. §-a helyébe a következőrendelkezés lép.
✅572. § (1) A bíróság a Polgári Törvénykönyvről szóló törvénynek a szülői felügyeleti jog megszüntetésére vonatkozó rendelkezései alapján az ügyészség indítványára megszüntetheti a vádlott szülői felügyeleti jogát, ha a vádlottat hozzátartozója vagy volt hozzátartozója sérelmére
elkövetett szándékos bűncselekményben bűnösnek mondja ki.❗❗
✅A bíróság a vádlott szülői felügyeleti
jogát megszünteti, ha a vádlottat a másik szülő sérelmére elkövetett személy elleni erőszakos bűncselekményben bűnösnek mondja ki. Ez esetben nem lehet attól eltérni, hogy a szülőnek nincs joga a gyermekkel való kapcsolattartásra❗
✅(2) Azonnali intézkedést igénylő esetben, az (1) bekezdésben foglaltak megalapozott gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőeljárás időtartamára a bíróság a kapcsolattartási jog korlátozását, a felügyelt kapcsolattartást, a kapcsolattartás szüneteltetését vagy megvonását rendeli el.
✅(3) A bíróság az (1) és (2) bekezdésben foglaltak megállapítása során minden esetben mérlegeli a terhelt hozzátartozója, volt hozzátartozója, illetve a másik szülő sérelmére elkövetett bármely korábbi erőszakos cselekményét, valamint a komoly fizikai vagy lelki szenvedést okozó, elszigetelő
vagy súlyosan megalázó, az érintett akarata ellenére gazdaságilag függő helyzetbe hozó vagy ellehetetlenítő, illetve kizsákmányoló magatartását.
✅(4) A szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti indítvány előterjesztését a vádlott hozzátartozója, volt hozzátartozója, illetve a másik szülő az eljáró ügyészségnél kezdeményezheti. A másik szülő
sérelmére elkövetett személy elleni erőszakos bűncselekményben kimondott bűnösség esetén az ügyészség a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti indítványt köteles előterjeszteni. Egyéb esetben ha az ügyészség a kezdeményezéssel nem ért egyet, a kezdeményezést haladéktalanul
megküldi a gyámhatóságnak a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per indításának a megfontolása érdekében, és erről a kezdeményezőt, valamint az eljáró bíróságot tájékoztatja. A
bíróság kivételesen indokolt esetben a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
✅(5) A bíróság a (2) bekezdésben foglaltak mérlegelését követően a szülői felügyeleti jog
megszüntetése iránti igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja, ha az indítvány elbírálása a büntetőeljárás befejezését jelentősen késleltetné, vagy az indítványnak a büntetőeljárásban való érdemi elbírálását más körülmény kizárja.

2. §
✅A Be. 802. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A pótmagánvádló a bírósági eljárásban – ha e törvény másképp nem rendelkezik – a sértett jogain kívül az ügyészség jogait gyakorolja, és az ügyészség feladatait látja el, ideértve a vádlott személyi szabadságát érintő kényszerintézkedés elrendelésének, továbbá az elfogatóparancs kibocsátásának
indítványozását. A pótmagánvádló a vádat nem terjesztheti ki.

3. §
✅Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                 RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz ;
A javaslat a gyermekek biztonsága érdekében kibővíti a szülői felügyeleti jog megszüntetésének esetkörét. A módosítással a vádlott szülői felügyeleti joga nemcsak a gyermeke, hanem bármely hozzátartozója, illetve volt hozzátartozója sérelmére elkövetett bűncselekmény elkövetése miatt kimondott bűnösség esetében is megszüntethetővé válik❗ Emellett a javaslat alapján mérlegelés
nélkül meg kell szüntetni a szülői felügyeleti jogot, amennyiben a vádlottat a másik szülő sérelmére elkövetett személy elleni erőszakos bűncselekményben mondja ki bűnösnek a bíróság. Ez esetben nincs helye mérlegelésnek a kapcsolattartás jogát illetően se.
Bizonyos esetekben mindazonáltal korábbi beavatkozásra van szükség a jogalkalmazók részéről.
Így azonnali intézkedést igénylő esetekben biztosítani szükséges, hogy a fenti cselekmények megalapozott gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőeljárás időtartamára a bíróság a kapcsolattartási jog korlátozását, a felügyelt kapcsolattartást, a kapcsolattartás szüneteltetését vagy megvonását rendelje el.
A perbeli legitimáció kötött rendelkezésére tekintettel a perindításra jogosultak köre nem tágul, ugyanakkor a másik szülő sérelmére elkövetett személy elleni erőszakos bűncselekményben kimondott bűnösség esetén az ügyészség a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti indítványt
köteles előterjeszteni, illetve a bíróság a gyermekek biztonsága érdekében a kapcsolattartást illetően a fenti ideiglenes intézkedéseket alkalmazhatja.
Szükséges továbbá azon szempontoknak is a törvényi megjelenítése is, amelyeket a bíróságnak a fenti döntések meghozatala során mérlegelnie kell. Ennek minden esetben ki kell terjednie a hozzátartozó, volt hozzátartozó, illetve a másik szülő sérelmére elkövetett bármely korábbi
erőszakos cselekményre, valamint a komoly fizikai vagy lelki szenvedést okozó, elszigetelő vagy súlyosan megalázó, az érintett akarata ellenére gazdaságilag függő helyzetbe hozó vagy ellehetetlenítő, illetve kizsákmányoló magatartásra, tekintet nélkül annak elkövetési időpontjára, illetve büntetőjogi megítélésére.

A módosítás emellett arról is rendelkezik, hogy a bíróság csak akkor utalhassa a szülői felügyelettel kapcsolatos döntést egyéb törvényes útra, ha megvizsgálta annak szükségességét, hogy a kapcsolattartási jog korlátozása, a felügyelt kapcsolattartás, a kapcsolattartás szüneteltetése vagy
megvonása ideiglenes jelleggel nem szükséges-e a gyermk biztonsága érdekében.

A 2. §-hoz
✅A gyakorlatban felmerült problémák tükrében szükséges, hogy a pótmagánvádló az ügyész jogait a szülői felügyelet megszüntetését illetően is gyakorolhassa, jelenleg ugyanis miután pótmagánvádban bebizonyosodott valakinek a bűnössége, neki kell futni a polgári pernek is, ami indokolatlan terhet ró az érintettekre. A módosítás törli ezért a hatályos szabályozás azon részét, mely szerint a pótmagánvádló nem indítványozhatja a vádlott szülői felügyeleti jogának megszüntetését.

A 3. §-hoz
✅Hatálybaléptető rendelkezés.

 

A szülői felügyelet és a kapcsolattartás megvonása/ korlátozása teljesen nyilvánvaló, hogy hatékony lépés lenne a tragédiák megállításában, hiszen a bántalmazóval fizikailag nem/ felügyelten képes kapcsolatot létesíteni a gyermek. 

 

Kérem, ha egyetért, támogassa petíciómat, amelyet Varga Judithoz fogok szintén eljuttatni!

Köszönöm!

 

Petíció aláírása

Az aláírással engedélyezem dr. Nagy Zsolt Ádám, hogy az aláírásomat átadja azoknak, akik ebben a kérdésben hatáskörrel rendelkeznek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...