Madárhegy BEÉPÍTÉSE ELLEN! Elég a fakivágásokból!

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Polt Péter előtt a madárhegyi kiserdő sorsa!

2024-07-13 08:33:05

HATALMAS SEGÍTSEG, HA A PETÍCIÓT TOVÁBB KÜLDÖD 3 SZEMÉLYNEK!  

TÁJÉKOZTATÁS: Hosszúrét beépítésének és ezzel járóreceived_7605921292789423.jpeg környzetkárosítás ügye Polt Péterhez került! 

 

A Mi Hazánk Mozgalom nevében Novák Előd kérdéssel fordult Polt Péter legfőbb ügyészhez: 

“Iromány száma: K/8674.

Benyújtás dátuma: 2024-07-11 10:53

Parlex azonosító: 1804VL2L0001

Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Benyújtó: Novák Előd (Mi Hazánk)

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.

törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: “Miért épülhet 270 lakásos lakópark súlyos

környezetkárosodással?”

 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

 

„Újbuda megtelt!” – ezzel kampányolt öt éve a baloldal, hogy aztán ugyanúgy folytassa a

beépítéseket a Gazdagrét melletti Madárhegyen, mint korábban a Fidesz… A civilek viszont hadat

üzentek a betonlobbinak! A hosszúréti, újabb lakópark-beruházással kapcsolatosan minket is megkerestek azok a helyi civilek, akik nehezményezik a beruházást, és megelégelték a zöldterületek

csökkenését.

 

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 1. § (2) bekezdése szerint

„Az ügyészség a közérdek védelme érdekében közreműködik annak biztosításában, hogy mindenki

betartsa a törvényeket. A jogszabályok megsértése esetén – törvényben meghatározott esetekben és

módon – fellép a törvényesség érdekében. Ha törvény másként nem rendelkezik, fellépésre akkor

köteles, ha a törvénysértés megszüntetésére hivatott szerv az Alaptörvényben, valamint törvényben

és más jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott kötelezettsége

ellenére a szükséges intézkedést nem teszi meg, vagy ha a törvénysértésből eredő jogsérelem

elhárítása érdekében azonnali ügyészi intézkedésre van szükség.”

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 109. § (2) bekezdés alapján pedig „Környezeti veszélyeztetés esetén az ügyész is jogosult keresetet indítani a tevékenységtől való eltiltás, illetőleg a környezetveszélyeztető tevékenységgel okozott kár megtérítése iránt.”

 

A történeti tényállás szerint 2024. májusában többször is kivonult a rendőrség a Bp. XI. kerületi

Hosszúréti utcában található területre, ahol a Bayer Construct munkásai tereprendezési

munkálatokat végeztek. A helyi lakók szerint a növényzetet szabálytalanul irtották, azonban a

Budapesti Rendőr-főkapitányság szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel, csupán a terület tulajdonosa megbízásából végeztek munkálatokat, amelyek során fákat nem vágtak ki.

 

A Kvt. alapfogalmai szerint:

10. környezetveszélyeztetés: a környezetkárosodás bekövetkezésének közvetlen veszélye;

11. környezetveszélyeztető magatartás: környezetveszélyeztetést előidéző tevékenység vagy

mulasztás;

12. környezetkárosítás: az a tevékenység vagy mulasztás, amelynek hatására környezetkárosodás

következik be;

13. környezetkárosodás: a környezetben, illetve valamely környezeti elemben közvetlenül vagy

közvetve bekövetkező, mérhető, jelentős kedvezőtlen változás, illetve valamely környezeti elem

által szolgáltatás közvetlen vagy közvetett, mérhető, jelentős romlása;

14. környezeti elem által nyújtott szolgáltatás: környezeti elemnek más környezeti elem vagy a

társadalom (köz) érdekében ellátott funkciója;

15. környezetkárosodást megelőző intézkedés: környezetveszélyeztetés esetén a környezetkárosodás

megelőzésére vagy várható bekövetkezése előtt annak csökkentésére irányuló tevékenység, illetve

intézkedés.

 

Mindezek alapján kérem az ügyészséget, hogy az Ütv. 26. §-ban előírt közérdekvédelmi feladatai

ellátása érdekében lépjen fel ebben az ügyben, ahol a közérdekvédelmi feladatokat se a helyi

önkormányzat, se a fővárosi önkormányzat nem tudja tisztességesen ellátni, hiszen mindkét

önkormányzat érintett, sőt anyagilag érdekelt a beruházásban. Viszont ennek a zöld területnek több

olyan, a társadalom (köz) érdekében ellátott funkciója van, amelyet a Kvt. találóan a „környezeti elem által nyújtott szolgáltatás”-ként az alapfogalmai közt határoz meg.

 

Túl azon, hogy ez a kis zöld terület relaxációs lehetőséget biztosít a közvetlen szomszédságában

található lakótelepen és lakóparkokban élő többezer embernek, igazi oázis azoknak a vadon élő

állatoknak és növényeknek, amelyek közül számos védett, illetve szigorúan védett. Mert a terület

jelenlegi természetközeli állapota és elhelyezkedése olyan speciális mikroklímát biztosít, amely

valóban idevonzza nemcsak az embereket, hanem az állatokat, sőt a növényeket is. Ezáltal pedig ez

a terület egy olyan egyedi és pótolhatatlan zöld sziget a fővárosban, amely akár helyi

természetvédelmi oltalomra is méltó lenne. A helyi civilek rövid idő alatt több ezer aláírást

gyűjtöttek össze az eredeti állapot megóvása érdekében, számos tiltakozó anyag jelent meg, pl.:

https://youtu.be/DS47Kdz6RpU

A Kvt. az alábbiak szerint definiálja az eredeti állapot megóvását: „a környezetkárosodás

bekövetkezésének időpontjában a környezetnek vagy valamely elemének és az általa nyújtott

szolgáltatásoknak a rendelkezésre álló legjobb információ alapján meghatározható állapota, mely

akkor állt volna fenn, ha a károsodás nem következik be”.

 

A helyi civilek csak rendőrségi közbelépéssel tudták leállíttatni a fák kivágását. A beruházó szerint nem történt fakivágás, csak „tereprendezési munkálatokat” végeztek. Viszont a növényzetben végzett pusztítást a helyi civilek részletesen dokumentálták.

 

A tiltakozók elvárják az ügyészségtől, hogy a Kvt. 109.§ (2) bekezdés szerint indítson keresetet a

környezet veszályztetése miatt, hiszen a 270 lakásos lakóparkberuházás olyan környezetkárosodással fog járni, amely a környezetben, illetve a környezeti elemekben közvetlenül is és közvetve is bekövetkező, mérhető, jelentős, kedvezőtlen változást fog előidézni. Az ügy nem tűr halasztást, ezért az ügyészi beavatkozásra mint környezetkárosodást megelőző intézkedésre azonnal szükség van.

 

Összefoglalva beadványunkat, azt kezdeményezzük az ügyészségnél, hogy a beruházókat tiltsák el

a terület beépítésétől és minden olyan egyéb tevékenységtől is, amely a környezetet veszélyezteti.

 

Köszönettel:

Novák Előd”

 

 Suszter András lábjegyzete: 

 

“A helyi lakók szerint a növényzetet szabálytalanul irtották, azonban a

Budapesti Rendőr-főkapitányság szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel, csupán a terület

tulajdonosa megbízásából végeztek munkálatokat, amelyek során fákat nem vágtak ki.”

 

EZ AZ ÁLLÍTÁS EBBEN A FORMÁJÁBAN NEM IGAZ !!!

 

A rendőrséget 2 esetben is én magam hívtam ki, és a rendőrséget is tájékoztattam a fásszárú növények kivágásáróé szóló Újbudai rendeletről (ami nem melleséeg egész Budapesten a legszigorúbb), ami ezt engedélyhez köti. A rendőrök is erre hivatkozva rendelték el a munka leállítását. Mivel a területen védett madarak élnek, amelyek eszmei értéke 20-50.000 FT között mozog, és a kivágás időpontjában költési időszak volt, így feltételeztük, hogy a fásszárú növények kiírtásakor azok fészke és benne tojások vagy akár fiókák is áldozatul eshettek. Ha ez meghaladja a 200.000 Ft eszmei értéket az már bűncselekmény. A munkások a szerintük aljnövényzetet lácfűrészekkel irtották, és amit kivágtak azonnal faapritólóba tették, ezzel rásegítve fészekmaradványok eltüntetésére. Összegezve így azt biztosan állíthatjuk, hogy felmerült a bűncselekmény gyanúja, és ezt a rendőrségnek is e szerint kellett volna kezelnie, el kellett volna rendelni a nyomozást ismeretlen tettes ellen természetkárosítás miatt.

 

A rendőrség nem lépett be a területre, kerítésen kívül intézkedet, így azt nem is állapíthatta meg, hogy kerítésen belül történt-e bűncselekmény azaz védett madarak költési időszakának megzavarása, fészkek feldúlása, tojások vagy fiókák megemmisítése. Kerítésen kívülről még azt sem tudta megállapítani a rendőrség, hogy Újbuda rendeletét betartották-e a munkások, azaz adott átmérő feletti fásszárú növények is kivágásra kerültek-e. Ott voltam a rendőri intézkedésnél személyesen (nem egyedül) így teljes biztonsággal kijelenthetem, hogy a rendőrség nem állapíthatta meg, hogy történt-e vagy sem bűncselekmény, mert nem lépet be a területe, ahol a vitatott tevékenység folyt. Ha pedig nem törént semmi szabálytalan, akkor ugyan miért állították le 3x is a munkavégzést ? És ha itt minden jogszerű volt, akkor miért állította le a további munkálatokat, a csak aljnövényzetre vonatkozó tereprendezést a Bayer csoport az Újbudai Önkormányzattal egyeztetve ?

 

Az is rejtély jelenleg, hogy az Önkormányzat környezetvédelmi osztálya mit állapított meg, egyáltalán folytattak-e bármilyen vizsgálatot azon a területen, mivel az ott lakók folyamatosan szemmel tartják területet és nem érzékelték, hogy az incidens óta bárki belépett volna oda. Sajnos nyilvános telefonszámukon hiába keresem a hivatalt, senki nem veszi fel a telefont, így nem tudok tájékoztatást kérni. Lakossági panaszt és egyben petíciót nyújtottunk be a környezetvédelmi osztálynak, de erre 30 nap elteltével sem válaszoltak, igaz nem csak Ők hanem azok sem, akiknek szintén hivatalból benyújtottuk ezt Újbudán.

 

Fentiek alapján nem szeretném minősíteni az Önkormányzat és annak hivatalának munkáját a lakossági panaszunkkal kapcsolatban sem." 

 

https://www.peticiok.com/allitsuk_meg_madarhegy_beepiteset

 

https://www.facebook.com/share/p/RBjWET2orH3nh7Fe/


Bodainé Klotz Adrienne Diána

Írj te is Karácsony Gergelynek! Természetvédelmet Hosszúrétnek! Stop beépítés!

2024-05-22 07:21:06

Tárgy: Magánterület kisajátításának és természetvédelmi területté nyilvánításának a kérelme. 1835/12 hrsz. 1835/13 hrsz. Valamint továbbra is természetvédelmet kérünk a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő teljes, azaz hosszúrét zöldterületre.

 

 

Tisztelt Főpolgármester úr! 

 

 

Hivatkozva a A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 24. § (1) bekezdés b) pontjara kérem Önöket Újbudán Gazdagrét – Madárhegy – Hosszúrét és környékén élők nevében, hogy Hosszúrét teljes területét nyilvánítsák természetvédelmi területté, az ezen belül található az 1835/12 és 1835/13 helyrajzi számon található, jelenleg magántulajdonban lévő területeket pedig fentiek érdekében sajátítsa ki!

 

Kérésemet jelenleg már több mint 2100 helyi lakos által aláírt petíciónkkal kívánom alátámasztani, amit az alábbi oldalon tudnak visszaellenőrizni. 

 


 

 

A Petíciót nem csak online lehetett kitölteni, hanem személyesen is, ezeket kérésükre beszkennelt formában át tudjuk adni Önöknek. Jelen levelünk benyújtásával a petíció kitöltési időszaka nem zárul naponta, így a jelenlegi 2000 aláírásnál még jelentősen több fog a rendelkezésünkre állni.

 

Előterjesztésünk Okai:

 

A területen jelenleg 17 féle védett madár él és jelenleg is költési időszakuk van, de a terület flórája és faunája ezenkívül is rendkívül értékes, a terület élővilágát anno Bajomi-Nagy Bálint Mérte fel és hozta nyilvánosságra.

Hosszúrét teljes területe, fenti 2 magántulajdonon kívül jelenleg is a Főváros tulajdonában van, és a két magánterület is 2007 magaságában a Főváros által került helytelenül értékesítésre. A 1835/12 és 1835/13 hrsz számon lévő terület bár 2007-ben értékesítve lett, de azóta a terület szabadon használható volt az ott élők részére (nem volt bekerítve), és a természet a maga csodálatos módján be is népesítette ezt az erdős területet. 

 

Az elmúlt években ugyan újra és újra felreppent a hír, hogy itt a természetes környezetet kiirtva lakópark építésébe akarnak kezdeni, de többek közt egy 3 évvel ezelőtt elrendelt változtatási tilalom ( szintén lakosság általi kezdeményezés hatására. 4000 aláírás) miatt ez a folyamat nem indult el.

 

 A változtatási tilalom lejáratát követően 2023 december 21-án a két fenti terület elég „érdekes módon” (erről majd lentebb írok) átkerült tulajdonjog szempontjából a Bayern Construct cégcsoport egyik cégéhez, a Zágrábi ú 8 Ingatlanfejlesztő KFT-hez.

A cégnek ugyan jelenleg sem konkrét építési terve, sem építési engedélye nincs, ennek ellenére május 10-én a cég munkatársai kiérkeztek a területre és az eddig háborítatlan területen, védett madarak költési időszakában, fásszárú növények kivágására vonatkozó engedély megléte nélkül nekiálltak a növényzet ritkításának, kiirtásának. 

 

Budapest talán legszigorúbb rendelete Újbudának van ennek tekintetében, de a kerület jegyzője és a környezetvédelmi osztály munkatársai is megerősítették, hogy nem adtak ki engedélyt a cégnek ilyen tevékenységre. 

 

Az ott lakokerőteljes ellenállása, Közterület Felügyelet, természetvédelmi hivatal és rendőrség többszöri kiérkezése ellenére mintegy 4 napig folytatta a természetrombolást! 

 

A rendőrség végül leállíttatta az írtást  .

 

És csak ezt követően Önkormányzati segítséggel sikerült rávenni a cég vezérigazgatóját, hogy állítsa le ezt a tevékenységet, amíg Újbuda Önkormányzatának természetvédelmi osztálya kivizsgálja, hogy történt-e és milyen jellegű és mértékű szabálysértés.

A 4 nap természetromboló tevékenységnek visszafordíthatatlan károkat eredményezett, az ott lakok sajnos a helyszínen körbe-körbe repkedő, fészkeiket kereső madarak tucatjait ászlelték, így vélhetően védett madarak fészkei, tojásai vagy akár fiókái is áldozatul eshettek ennek a barbár cselekménynek. Ha ezt sikerül bebizonyítani, akkor feltételezhetően az eszmei kár meg fogja haladni a 200.000 Ft-ot, így bűncselekménnyé is válhat az ügy.

Kerületünk független hírportálja folyamatosan tájékoztatott a természetrombolásról a helyszínen illetve a lakossági petícióról is, így ebben nagyon részletes képet kaphatnak, ha az alábbi linken megtekintik az egyik utolsó cikket, amiben a többi megjelent cikkhez is ott a hivatkozás.


A Lokálpatrióta cikkén kívül rengeteg fotóval és videofelvételekkel rendelkezünk a fenti események tekintetében, amelyek a későbbiekben bizonyítékként is fognak szolgálni, ha szükséges.

Kérem továbbá, hogy nézzük meg az alább két néhány perces általunk készített videót, amiben részben láthatják a területet felülről illetve szemmagasságból is, valamint hallhatják helyi lakosok véleményét, tiltakozást az beépítés ellen és a természetvédelmi területté nyilvánítás mellett.

ide a két elkészült video linkjei:

az elsőé íme:


Végül szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a két hrsz-en található magántulajdonú terület meglátásunk szerint a Bayern Constructhoz nem legálisan került, mivel az ingatlan tulajdoni kapok bejegyzése alapján az eladó cég, az Unimo Plusz KFT (Budaörs Gyár utca 2) egy nem létező cég, mivel bejegyzési kérelmét a cégbíróság elutasította, így nem jött létre, jogim kötelezettségeket nem válhatott, ebből adódóan nem lehet sem vevő, sem eladó fenti ingatlanok tekintetében. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Unimo Plusz előtti tulajdonos az Unibau KFT időközben már megszűnt, ahogy az Őt megelőző tulajdonos H-Mott 2008 ingatlanfejlesztő cég is.

Kérjük, hogy kérelmünket mihamarább bírálják el, mert félő, hogy a vállalkozó bármikor újra elkezdheti a természetkárosítást.

Tisztelettel a 2000 Újbudai tiltakozó nevében:


Bodainé Klotz Adrienne Diána

Múltidéző 2006

2024-05-19 06:16:17

Múltidéző 2006- ból. "Molnár Gyula hangsúlyozta, hogy az újszerű konstrukcióval az önkormányzat jelentősen növelni tudja a bevételeit, ugyanakkor minden lényeges lépésben érvényesíteni tudja a helyi érdekeket, például hogy a kerületben ne zsúfolt lakóparkok, hanem jó minőségű lakóházak épüljenek, és igényes szolgáltatások is rendelkezésére álljanak egy igényes, nagy presztizsű réteg számára...." A NAGY PRESZTÍZS MOST MIT JELENT?....MIZU A ZSÚFOLT LAKÓPARKOKKAL?? MIZU A JÓMINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁSOKKAL? 


Bodainé Klotz Adrienne Diána

Madárhegy megóvása lakosaink életterének megvédése

2024-05-18 16:28:00


Bodainé Klotz Adrienne Diána

AGYONHALLGATOTT IGAZSÁG

2024-05-16 12:19:23

  1. 20240511_0824511.jpgELHALLGATOTT TÉNYEK KONTRA IGAZSÁG
2024-05-16 12:02

TÉNYEK A MADÁRHEGYI BEÉPÍTÉSI MIZÉRIÁRÓL!

MI HELYI LAKOSOK ÉS NEM A POLITIKUSOK!!!! ELÉRTÜK A RENDŐRSÉG ÁLTAL,HOGY SZÜNETELTESSÉK A TARVÁGÁST, PUSZTÍTÁST MADÁRHEGYEN, AZAZ HOSSZÚRÉTEN!!!!!

AZ MSZP, DK , MOMENTUMOS POLITIKUS KÉPVISELŐK EGYIKE SEM JÖTT KI MÁJUS 10.- 11. ÉS 13. -ÁN, HOGY MEGÁLLÍTSÁK A LÁNCFŰRÉSZEKKEL ZAJLÓ PUSZTÍTÁST!
TEGNAP EGYEDÜL EGY MSZP- KÉPVISELŐ JELENT MEG KÉSŐ DÉLUTÁN.

TOVÁBBRA SEM HAJLANDÓAK ELFOGADNI A LAKOSSÁG TILTAKOZÁSÁNAK EGYRE NAGYOBB MÉRTÉKÉT! 

 

AZ ÚJBUDA ÚJSÁG KB. AMOLYAN FACEBOOK AKCIÓNAK NEVEZI CSAK MEG , MELLÉKESEN A MÁR 1.300 ALAÍRÓT ÖSSZEFOGÓ ELLENÁLLÁST!!! SZÁMOT NEM IS EMLÍTVE!!!!

MÉG CSAK AZZAL SINCSEN TISZTÁBAN A CIKKÍRÓ , HOGY NEM FACEBOOKON INDULT EL A TILTAKOZÁS, HANEM SZEMÉLYESEN, ALÁÍRÁSI ÍVEKKEL A KEZEMBEN !!!

NA AZT MEG FŐLEG NEM EMLÍTÍ, HOGY MÁR 1300 EMBER ÁLLT BE AZ ÜGYÜNK MÖGÉ!!!!

ELHALLGATJÁK , HOGY KÖVETELÉSÜNK FŐ CÉLJA A BAYER CONSTRUCT ÉPÍTKEZESÉNEK LEÁLLÍTÁSA ES AZ 1835/12-ES ÉS AZ 1835/13-AS MAGÁNTERÜLET KISAJÁTÍTÁSA! OLYAN " TUDATOS ??? " TÁJÉKOZATLANSÁGGAL ÁLLITJÁK, HOGY MAGÁNTULAJDONT NEM LEHET KISAJÁTÍTANI, HOGY AZ MÁR SÉRTŐ MINDEN EGYES LAKOSRA NÉZVE .

MINDENKI TUDJA, HOGY A KISAJÁTÍTÁS PONT MAGÁNTERÜLETRE VONATKOZIK!......CSAK A KÉPVISELŐ/K?  NEM? 

TÉNYEK:

1. AZ ELSŐ LAKOSSÁGI FÓRUMON A BAYER CÉG ÉPÍTÉSZHÖLGYE TÉNYLEGES ÉPÍTÉSI TERV NÉLKÜL, ISTEN CSAK A TUDÓJA, KINEK A TERVÉVEL TARTOTT " TÁJÉKOZTATÁST".

2. A LAKOSSÁGI EMAILEK BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE amúgy 2024.05.06 VOLT.

A BAYER CONTRUCT:
- ÉPÍTÉSI TERV NÉLKÜL
- ENGEDÉLY NÉLKÜL
- FÉSZKELESI IDŐSZAKBAN TILALOM ALATT

LÁNCFŰRÉSZEKKEL ÉS FŰKASZÁVAL MÁR MÁJUS 10 -ÉN, AZAZ PONT A FÁK ÉS MADARAK NAPJÁN, AZONNAL NEKILÁTOTT A FÁK, CSERJÉK ES AZ EGÉSZ ZÖLDVEGETÁCIÓ PUSZTÍTÁSÁNAK.
JÓL ÁTGONDOLT MÓDON AZONNAL APRÍTÓVAL TAKARÍTVA EL NYOMAIKAT. FÉSZKESTÜL, FIÓKÁSTUL

TETTÉK MIKÖZBEN AZ ELLENZÉKI KÉPVISELŐK ÉPPEN GAZDAGRÉT 40. SZÜLINAPJÁN BULIZGATTAK ALIG PÁR MÉTERRE A GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN!

FELHÁBORÍTÓ:

- RENDŐRSÉGI FELSZÓLÍTÁST IGNORÁLTÁK, EGY ÓRA MÚLVA UJRA NEKILÁTTAK AZ ÍRTÁSNAK
- TÖBBSZÖRI RENDŐRSÉGI FELSZOLÍTÁSRA HAGYTÁK CSAK EL A TERÜLETET!

- AZ ÖNKORMÁNYZAT TOVÁBBRA SEM BESZÉL A LAKOSSÁG KÖVETELÉSEIRŐL!

- EGYMÁSRA MUTOGATÁS 3 NAPON KERESZTÜL! -A HELYI RENDÉSZET ÜGYELETE ELÉRHETETLEN HETVÉGÉN! NINCSENEK TISZTÁBAN? AZ ÚJBUDAI RENDELKEZÉSEKKEL MAGÁNTERÜLETI ILLETÉKESSÉG ALAPJÁN. MAGYARUL NEM VOLTAK KÉPESEK BETARTATNI AZT!
- FÉSZKELÉSI IDŐSZAK AKATTI TILALOMRÓL NEM IS HALLOTTAK. SŐT ITT MEG A MADÁR SEM JÁR...EGY SEM. A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETRE MUTIZNAK, MAJD A RENDŐRSÉGRE. EZ UTÓBBIAK VISSZAFELÉ...
- A FŐVÁROSI RENDÉSZET ÚJBUDÁRA MUTOGAT.

SŐT ÚGY ÁLLÍTJA BE AZ ÜGYÜNKET A HELYI MÉDIÁBAN, MINTHOGYHA AZ Ő HEURÉKA INDÍTVÁNYUK LENNE!

MINTHA DIADALMENETBEN HALADNÁNK AZ ÓKORI RÓMÁBAN, KENYERET A CSŐCSELÉKNEK FELKIÁLLTÁSSAL FÉLEREDMÉNYEKET FELVILLOGTATVA!

MI NEM AKARUNK TÁRGYALGATNI, CSAK EREDMÉNYT SZERETNÉNK:

1. KISAJÁTÍTÁST TERMÉSZETVÉDELEMMEL!!!

A GYÉRÍTES HELYÉN KÁRPÓTLÁSUL FÁSÍTÁST AKARUNK!

2. A TELJES' JELENLEG FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI ZÖLDTERÜLETEKRE IS TERMÉSZETVÉDELMET, HELYI VÉDELMET KÉRÜNK!!!
 
 
 
 
 
 
Válasz

Más felhasználók által támogatott petíciók

Orvosok a TISZTÁNLÁTÁSÉRT: Védjük meg a gyerekeket magyarországon! Elég volt az OLTÁS TERROR-ból: Tegyük választhatóvá a kötelező gyerek oltásokat!

Apa és dúla együttes jelenléte a vajúdás és a szülés alatt a Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán

A Telekom Veszprém KC számára a megfelelő szakmai stáb összeállítása

Van valami, amit meg akar változtatni?

A változást sosem azok indítják el, akik csendben maradnak. A petíció szerzője kiállt mellette és cselekedett. Ön is ugyanezt fogja tenni? Indítson egy társadalmi mozgalmat egy petíció létrehozásával.

 Kezdje el saját petícióját

További petíciók, amik érdekelhetik

A Telekom Veszprém KC számára a megfelelő szakmai stáb összeállítása

 1864  Létrehozva: 2024-05-07

Madárhegy BEÉPÍTÉSE ELLEN! Elég a fakivágásokból!

 901  Létrehozva: 2024-05-02

Petíció Somos András műsorvezető visszatéréséért

 3061  Létrehozva: 2024-02-25

Legyen verseny a magyar média- és szórakoztatóiparban!

 2084  Létrehozva: 2023-01-05

LEGYEN TIÉD A BELVÁROS, NE VESSZEN EL A SZAVAZATUNK!

 548  Létrehozva: 2024-04-29

Kaufland mobilalkalmazás elérése Magyarországról

 485  Létrehozva: 2024-05-11

A MELLRÁKSZŰRÉS ÉLETET MENTHET! PETÍCIÓ A SZENTENDREI MELLRÁKSZŰRÉS VISSZAÁLLÍTÁSÁÉRT!

 466  Létrehozva: 2024-05-04

Apa és dúla jelenléte egyszerre a szülésnél a Szent Margit Kórházban

 399  Létrehozva: 2024-04-24

Orvosok a TISZTÁNLÁTÁSÉRT: Védjük meg a gyerekeket magyarországon! Elég volt az OLTÁS TERROR-ból: Tegyük választhatóvá a kötelező gyerek oltásokat!

 389  Létrehozva: 2024-04-24

Helyezzék vissza dr. Szepesvári Szabolcsot a kiskunhalasi kórház élére

 279  Létrehozva: 2024-04-29

A budaörsi Napsugár játszótér természeti, környezeti védelme

 264  Létrehozva: 2024-04-16

Összefogás a HÉV-en zaklatott kislányt védelmező apuka ügyében

 49506  Létrehozva: 2024-02-07

Teherforgalom korlátozása a 42-es főúton Berettyóújfalu és Ártánd között

 188  Létrehozva: 2024-04-11

Az egyház a híveké és nem a politikusok játszótere: Balog Zoltánnak mennie kell.

 1137  Létrehozva: 2024-03-21

Segítsenek! Állítsuk meg a gyermekek fejlődésére káros, gyűlölet-és félelemkeltő plakátok kihelyezését!

 143  Létrehozva: 2024-04-26

FCI által regisztrált KÁJ, KAU és Kangal tenyésztők fülvágás tilalma alóli mentessége

 285  Létrehozva: 2024-03-22

Petíció Dunai Mónika országgyűlési képviselő lemondása érdekében

 134  Létrehozva: 2024-05-08

Ingyenes kötelező ivartalanítás bevezetése és sintértelepi altatás tilalma

 5550  Létrehozva: 2023-07-26

Petíció az Útőrház utcai gyalogátkelő megépítéséért

 116  Létrehozva: 2024-04-16

Élhetőbb Verőcét, mondjunk "NEM"-et a Gigaprojektre!

 190  Létrehozva: 2024-04-01

Peticiok.com

Ingyenes tárhelyet biztosítunk internetes petíciókhoz. Készítsen egy professzionális internetes petíciót a mi hathatós segítségünkkel! Petícióink minden nap szerepelnek a médiában, így egy petíció indításával könnyedén felkeltheti a közvélemény és a döntéshozók figyelmét.
 Bodainé Klotz Adrienne Diána

FIGYELEM! NER-es érdekelt? Bayer cége kivonult Madárhegyre!!!!

2024-05-10 09:59:36

FIGYELEM! BAYER CÉGE JÓL ÉRTESÜLT GYORSASÁGGAL VARÁZSÜTÉSRE KIVONULT  MADÁRHEGYREFB_IMG_17153333010391.jpg!

HA ARRA JÁRSZ, MONDJAD EL A VÉLEMÉNYED! 

Tudjuk, hogy egyedül a LAKOSSÁG érdeke az építkezés leállíttatása! 

AZ ÖNKORMÁNYZATÉ NEM, HISZEN KÁRTÉRÍTÉST KELLENE FIZETNIE, HA ENGED A LAKOSSÁG KÉRÉSÉNEK. 

DE AZÉRT KÉSZÜLGETÜNK A KAMPÁNYRA, KIMEGYÜNK A ZÖLDBE SZELFIZNI EGY TÁVOLROL BEMUTATOTT LEVÉLLEL . Megjegyzem, erről sem egyeztettek velünk.

GONDOLOM, NEM AZ EGÉSZ FŐVÁROSI TULAJDONÚ TERÜLETRE KÉRTEK VÉDELMET...vagy mégis? Kiderül. 

De legyünk ezért is már hálásak...

 

Vajon kinek nem háborog a gyomra? Önkormányzatunk és a NER érdeltségű (? ) Bayer nem szeretnének az építkezések helyszínén szelfit készíteni? 

 

 

SZOMORÚ...NEM KICSIT....

 


Bodainé Klotz Adrienne Diána

Meghívó ! Találkozzunk !

2024-05-08 15:51:09

Számítok az aláírókra! 2024.05.12.-én vasárnap a Kemenes cukrászdában, Hosszúréti út 41- 43, találkozzunk! 16.00 óra!

Beszéljük meg Madárhegy természetvédelmi területté nyílvánításának következő lépését! 

Ha meg akarjuk állítani Madárhegy, így Hosszúrét beépítését, ténylegesen össze kell fognunk!  

FB_IMG_1713088952400.jpg


Bodainé Klotz Adrienne DiánaPetíció megosztása

Segítsd ezt a petíciót, hogy több aláírást érjen el.

Hogyan lehet népszerűsíteni egy petíciót?

  • Ossza meg a petíciót a Facebook oldalán és a petíció témájához kapcsolódó csoportokban.
  • Vegye fel a kapcsolatot a barátaival.
    1. Írjon egy üzenetet, melyben részletezi, miért írta alá ezt a petíciót. Ez segít másoknak megérteni, hogy milyen fontos ez a téma, így valószínűbb, hogy ők is aláírják a petíciót.
    2. Másolja ki és illessze be a petíció webcímét az üzenetbe.
    3. Küldje el az üzenetet e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram és LinkedIn használatával.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...