Uniós jogok és ítéletek betartatása a magyar bankoknál

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Kérelem kiegészítés

2012-06-19 00:32:59
Junius 10-én már közöltem azt az iratomat, mellyel az Európai Bizottsága Alelnökéhez fordultam segítségért.
Tekintettel arra, hogy időközben hozzájutottam a PSZÁF szóvívőjének mellékletben olvasható közleménye jóvoltából a Magyar Állam és annak valamennyi Hivatala feltételezett állásfoglalásáról az Európa Bíróságnak itéletével kapcsolatosan, Vivien Reding EU biztosnak címezve korábbi kérelmemet az alábbiak szerint kiegészítettem.
Korábbi levelem után több irányból is segítséget kaptam, így ezen iratom végére másolva az EU biztoshoz írt első levelem angol fordítása egy csodálatos kislány segítségével olvasható, valamint két irányból is megkezdődött a petíció gyűjtés az alábbi címeken:

http://www.peticiok.com/unios_jogok_es_iteletek_betartatasa_a_magyar_bankoknal

Ezekkel a célja segítőimnek és nekem is az, hogy Vivien Reding felé küldött kérelmeimet az aláírások nagy számával erősítve az Európa Bizottság ténylegesen vizsgálja.
Természetesen kérem én is azt, hogy lehetőség szerint minél többen támogassanak aláírásukkal, és az esetben, amennyiben érdekli Önöket kötetlen beszélgetésben is tájékoztatásom a bankok tisztességtelen szerződési feltételével kapcsolatosan, akkor tekintsék meg a következő videót:
Léhmann György
--------------------------------------

 

DR. LÉHMANN GYÖRGY ügyvéd (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176  és 06-20/49-39-85l)  e-mail: lehmann@invitel.hu   ==========================================================================

 

Európai Bizottság

Rue de la Loi / Wetstraat 200
BE-1049 Bruxelles/Brussel,
Belgique/België

Tel: +32 2 299 11 11

 

Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásában

C-472/10.számú ügyben hozott ítélet szerinti uniós jognak a magyar nemzeti kormány általi alkalmazásának elmulasztása miatti kérelem.

-------------------------------

 

Viviane REDING

 

Európai Bizottság alelnöke, a jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős biztosa részére

 

részére

 

B r ü s s z e l

-------------------------------

 

Tisztelt Professzor Asszony!

 

Június 10-éna fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 93/13. EU Irányelvnek egységes értelmezésére vonatkozó C-472/10. számú Európa Bíróság által hozott ítélet megállapításainak semmibevételére utaló hamis tényadatokat tartalmazó félrevezető, országos médiában eddig elhangzott egyetlen riportra utalva a következők szerint kértem intézkedését:

 

„Amennyiben ez a riport válasz volt a velem készült video felvételnél általam elmondottakra, akkor jól látható az, hogy a riporter és 47 bank szövetségének vezető jogtanácsosa félretéve az objektív és tárgyilagos tájékoztatás alapvető követelményét a valóságot eltorzítva mindent elkövetett azért, hogy a luxemburgi Európa Bírósági döntés ne hasson ki a magyar bankoknak valamennyi  devizaalapu hitelszerződéseiben megfogalmazott és a bíróság által kifogásolt szerződési feltételeinek bírósági vizsgálatára.

 

A vezető jogtanácsosnak utolsó mondata

– Valóban, egy távközlési társaság ügyében született ez a döntés.”

 

pedig olyan felelőtlenre sikerült a  nagy igyekezetben, hogy ha a vezető jogtanácsos ismeri az ítélet alapjául szolgáló 93/13. EU Irányelvének alábbi rendelkezését,

 

2. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) "tisztességtelen feltételek": a 3. cikkben meghatározott szerződési feltételek;

b) "fogyasztó": minden olyan természetes személy, aki az ezen irányelv hatálya alá tartozó szerződések keretében olyan célból jár el, amely kívül esik saját szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körén;

c) "eladó vagy szolgáltató": minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az ezen irányelv hatálya alá tartozó szerződések keretében saját szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körében cselekszik, függetlenül attól, hogy az köz- vagy magánjellegű.

 

akkor a fogyasztók szándékos megtévesztésével csalás bűncselekménye kísérlete elkövetési magatartás vizsgálata is felvethető, ha pedig nem tudott erről a 93/13. EU Irányelvi rendelkezésről, akkor pedig talán mégsem kellene 47 bank szövetsége vezető jogtanácsosának lennie.

 

A valódi oka annak, hogy ez a két ember össze-vissza beszélt a rádióban nem más, mint amit a szövegben az alábbiak szerint olvashatunk:

– Az a bankrendszer összeomlásához is vezethetne nem?

– Az egész gazdasági rendszer összeomlásához vezethet, ha az alapvető jogviszonyok egy országban nem működnek.

 

Ebből kiindulva előttem nem kétségesen most kell eldönteni azt, hogy hazám marad egy olyan hazug világban, ahol a bankok az EU Intézményeket, Európa Bírósági ítéleteket, és mindenféle alapvető erkölcsi alapszabályokat semmibe véve megtarthatják-e a jogtalanul, tisztességtelenül elszedett, vagy még elszedni kívánt, magyar emberek millióinak anyagi helyzetét, életét tönkre tevő pénzt, vagy

 

mégsem üres maszlag egy Európa Bírósági ítélet, vagy EU Irányelv hazámban még számukra sem, és ezért

 

k é r e m

 

T. Professzor Asszonyt arra, hogy a Magyar Kormányt vegye rá arra, hogy felvállalva azt a következményt, hogy a bankok gazdasági összeomlással rémisztgetnek – az Európa Bíróság ítéletét úgy tartassák be elsősorban a bankokkal, ahogy az elő van írva:

1. Előzetes döntéshozatali eljárás

Az egyes uniós tagállamokban a nemzeti bíróságok feladata annak biztosítása, hogy az uniós jogot az adott országban megfelelően alkalmazzák. Fennáll azonban annak a kockázata, hogy más-más ország bíróságai másképpen értelmezik az uniós jogot.

Ennek megakadályozását szolgálja az előzetes döntéshozatali eljárás. Ha valamely nemzeti bíróságnak kételyei vannak egy uniós jogszabály értelmezését vagy alkalmazandóságát illetően, tanácsot kérhet - egyes esetekben kell kérnie - a Bíróságtól. Ezt a tanácsot előzetes döntéshozatalnak nevezik.

3. Az európai jogszabályok végrehajtása

A Bizottság a Szerződések őreként ellenőrzi, hogy minden tagállam megfelelően alkalmazza-e az uniós jogot.

Ha álláspontja szerint egy nemzeti kormány elmulasztja az uniós jog alkalmazását, akkor a Bizottság először hivatalos levélben szólítja fel az érintett tagállamot a probléma kiigazítására. Végső soron a Bizottság az ügyet a Bíróság elé utalhatja. A Bíróság szankciókat állapíthat meg, és határozatai kötelezik az uniós országokat és intézményeket.

Valamint arra is

 

k é r e m

 

T. Professzor Asszonyt, hogy az Európa Bíróság által hozott ítélet alapján indítandó több ezer bírósági peres eljárást fokozottan kísérje figyelemmel azért, hogy még csak a látszata se merülhessen annak fel, hogy akár a magyar kormány a gazdasági összeomlástól való félelmében, vagy egyéb oknál fogva a bíróságot tisztességtelen módszerekkel ráveszik az EU-s jogszabályokkal és ítéletekkel, illetve belső jogszabályokkal ellentétes döntésre.

 

A bankok vezető jogtanácsosának nyilatkozata, valamint a riporteri megnyilvánulások számomra arra utalnak, hogy a rendkívüli kapcsolataikban bízva a bankok még mindig úgy gondolják, hogy nekik mindent lehet hazámban. A törvény, a tisztesség úgy gondolják, hogy még a bíróság előtt sem számít, csak a pénz.

 

Egy kétségbeejtő helyzetben lévő országnak kétségbe esett egyik polgáraként kívánok Önhöz fordulni.”

 

========================

 

Tisztelt Professzor Asszony!

 

Az elmult napokban birtokomba került, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete – PSZÁF – szóvivőjének mellékletben olvasható iratából ellenben kiderült az, hogy annak a szervezetnek, amelyiknek a 2007. évi CXXXV. törvény alábbi rendelkezései szerint elsősorban kötelessége lenne a pénzügyi tevékenységgel kapcsolatba kerülő fogyasztók védelme,

 

„A törvény célja, hogy a pénzügyi piacok zavartalan és eredményes működése, a piaci viszonyok átláthatósága, a tisztességes piaci verseny fenntartása, illetve a pénzügyi piacokkal szembeni bizalom erősítése érdekében szabályozza a piaci szereplők felügyeletét.”

 

igazodva 47 bank képviseletében tevékenykedő Bankszövetség vezető jogtanácsosának korábban idézett állásfoglalásához, hamis adatok és következtetések közlésével igyekszik félrevezetni a fogyasztókat és a PSZÁF kötelezettségének vétkes megszegését törekszik logikátlanul megmagyarázni.

 

Tekintettel arra, hogy T. Professzor Asszony a fentiekkel kapcsolatos minden tudás birtokában sértőnek veheti azt, ha jogszabályokat, irányelveket ismertetek, ezért a PSZÁF szóvivőnek iratából csupán a szándékos félrevezetésre és logikátlan magyarázkodásokra kívánok az alábbiak szerint utalni:

----------------------------

 

„Az ügy előzményei, illetőleg az ítélet tartalma alapján megállapítható tehát, hogy NINCS ÖSSZEFÜGGÉSBEN VALAMELY PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGGEL, AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG DÖNTÉSE UGYANIS EGY ELEKTRONIKUS HÍKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELE TISZTESSÉGTELENSÉGE VONATKOZÁSÁBAN A NEMZETI BÍRÓSÁG ÁLTAL FELVETETT ELVI KÉRDÉST TÁRGYAL.” (első oldal 2. bekezdés)

 

AZ ITÉLETBEN NINCS ARRÓL SZÓ, HOGY EGY TISZTESSÉGTELENSÉGET KIMONDÓ ÍTÉLET OLYAN SZEMPONTBÓL IS AKÁR GENERÁLISAN KÖTELEZŐ, HOGY ANNAK SZEKTOROKON ÁT IS ÉRVÉNYESÜLNIE KELL, ÉS MONDJUK AKÁR A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK AUTOMATIKUSAN A MÁS SZEKTORBAN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNNYEL SZEMBEN HOZOTT ÍTÉLETET MINDEN TOVÁBBI VIZSGÁLÓDÁS NÉLKÜL ÁT KELLENE VENNIE A GYAKORLATÁBAN. A TISZTESSÉGTELENSÉGET UGYANIS ESETRŐL ESETRE KELL MEGITÉLNI.

 

Mivel az ítélet az NFH hatáskörbe tartozó ügyben született, javasoljuk az ítélet mikénti értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatosan az említett hatóság megkeresését.” (második oldal 2. bekezdés)

 

Ezekből az idézett mondatokból következően tehát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének álláspontja szerint azért nincs szándékában a vizsgált Luxemburgi Bírósági ítélet alapján a pénzügyi szervezetek szerződéseit vizsgálni, mert az ítélet alapjául szolgáló kérdést feltevő Pest Megyei Bíróság előtti peres eljárás elektronikus hírközlési szolgáltató ellen van folyamatban. Valamiféle „szektor” szó használatával azt közli a szóvívő, hogy az Európa Bíróságnak fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ítéleteit szektorokra lebontva kell figyelembe venni attól függetlenül, hogy valamennyi tisztázatlan jelentésű „szektor”-ban fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos a vizsgálódás tárgya.

 

Ezért indokolt ezek után megtekinteni a C-472/10. számú ítélethez beszerzett, mellékletben szintén látható, Verica Trstenjak főtanácsnok által készített szakértői véleménynek azt a részét, ahol meghatározza az Európa Bíróság által elbírált kérelmet:

 

3. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésnek, amely tulajdonképpen két részkérdésből tevődik össze, a célja lényegében az, hogy a Bíróság adjon iránymutatást arra vonatkozólag, hogy az uniós jogalkotó által a fogyasztók védelme érdekében a 93/13 irányelvvel bevezetett szabályozást miképpen kell a tagállami jogrendszerekben kialakítani annak érdekében, hogy ez a célkitűzés teljesüljön.

 

A középpontban az a kérdés áll, hogy a 93/13 irányelv milyen előírásokat tartalmaz a fogyasztóvédelmi szervezetek azon lehetőségével kapcsolatban, hogy a fogyasztók érdekében a tisztességtelen feltételekkel szemben ők maguk lépjenek fel bírósági úton. Ezt követően az a kérdés merül fel, hogy milyen joghatása lehet a nemzeti jogrendszeren belül egy nemzeti bíróság olyan ítéletének, amely megállapítja egy adott szerződési feltétel tisztességtelen jellegét.

 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdés tárgyát tekintve abban különbözik a fent említett kérdésektől, hogy annak tárgya a vitatott feltételnek a 93/13 irányelv értelmében vett esetleges „tisztességtelenné ”nyilvánítása.

 

Egyértelműen megállapítható ezekből a szakértői megállapításokból is az, hogy a vizsgált C-472/10. számú ítélet meghozatala során sem a bíróság, sem a szakértő semmiféle szektort nem emlegetett, senki semmiféle speciális elektronikus hírközlő szervekre igen, de pénzügyi szervekre nem alkalmazható ítéleti rendelkezéseket nem óhajtott az Európa Bírósághoz előterjeszteni, hanem minden európai fogyasztói szerződéssel kapcsolatba hozható jogalanyra alkalmazandóan azzal a céllal kívántak ítéletet kérelmezni, hogy az ítélet alapján el lehessen dönteni minden magyar bíróságnak a fogyasztói szerződés vizsgálata során azt, hogy   a fogyasztók védelme érdekében a 93/13 irányelvvel bevezetett szabályozást miképpen kell a tagállami jogrendszerekben kialakítani annak érdekében, hogy ez a célkitűzés teljesüljön.

 

Ennél világosabban fogalmazni nem lehet sem az Európa Bíróságnak, sem annak Szakértőjének, melyből következőenmeg lehet állapítani azt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szóvivőjének szavaiból, hogy a Magyar Állam és annak minden Hivatala brutálisan szembe kíván szállni az Európai Bíróság döntésével.

 

Patyomkin falut kívánnak létrehozni az országból olyképpen, hogy a jogállamiságra utaló rendelkezésekből akkor, ha a bankok tisztességtelenségével kapcsolatos eljárás egyébként Európa minden országában természetes, Magyarországon csak nyelvtani, szofisztikai bűvészmutatványok valósuljanak meg.

======================

 

Visszatérve a PSZÁF szóvivőjének közleményére, figyelmet érdemelnek az alábbi kijelentései is:

 

„Az Európai Bíróság nem ítélte tisztességtelennek a Pest Megyei Bíróság előtt folyó ügyben vitatott általános szerződési feltételt, csupán annak tisztességtelenségének megítélésével kapcsolatosan adott iránymutatást a nemzeti bíróságnak.(Tulajdonképpen visszaküldte a kérdést.”) (1. pont zárómondata)

 

„Tehát az Európai Bíróság nem ítélte tisztességtelennek a kikötést, hanem lényegében a feltett kérdés megítélését „visszaadta” a nemzeti bíróság jogkörébe, és a nemzeti bíróságnak kell a kérdést megítélnie a szerződési feltételek összességének és a nemzeti jognak a figyelembe vételével” (31.pontnál)

 

Ezzel szemben a mellékletben látható Európai Bírósági ítélet rendelkező része a következő:

 

„Rendelkező rész

A fenti indokok alapján a Bíróság (első tanács) a következőképpen határozott:

1) A nemzeti szabályozás által kijelölt szervezet által a fogyasztók nevében közérdekből indított, jogsértő magatartás abbahagyására való kötelezés iránti eljárásban döntést hozó nemzeti bíróság feladata, hogy a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5‑i 93/13/EGK irányelv 3. cikkének (1) és (3) bekezdése tekintetében értékelje a fogyasztói szerződések általános feltételei között szereplő olyan kikötés tisztességtelen jellegét, amelyben az eladó vagy szolgáltató a nyújtandó szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak egyoldalú módosítását teszi lehetővé, anélkül azonban, hogy e költségek kiszámításának módját egyértelműen meghatározná, és anélkül, hogy e módosítás érvényes indokát megjelölné. Ezen értékelés keretében e bíróságnak a fogyasztói szerződésekben foglalt általános feltételek között – amelyeknek a vitatott kikötés részét alkotja – szereplő valamennyi kikötés, valamint a szóban forgó általános feltételekben előírtakat esetleg meghaladó jogokat és kötelezettségeket előíró nemzeti szabályozás fényében azt kell megvizsgálnia, hogy a nyújtandó szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak változtatásának okait vagy módját egyértelműen és érthetően fogalmazták‑e meg, illetve – adott esetben – azt, hogy a fogyasztók jogosultak‑e a szerződés felmondására.

2) A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését ezen irányelv 7. cikkének (1) és (2) bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy

– azzal nem ellentétes az, hogy a fogyasztói szerződésekben szereplő általános feltételek részét alkotó tisztességtelen kikötés érvénytelenségének a nemzeti szabályozás által kijelölt szervezet által a fogyasztók nevében közérdekből, valamely eladóval vagy szolgáltatóval szemben indított, a szóban forgó irányelv 7. cikke szerinti, jogsértő magatartás abbahagyására való kötelezés iránti eljárásban történő megállapítása a hivatkozott szabályozás értelmében valamennyi, ugyanezen általános feltételeket alkalmazó szerződést megkötő fogyasztóval szemben – a jogsértő magatartás abbahagyására való kötelezés iránti eljárásban részt nem vevő fogyasztókat is beleértve – keletkeztet joghatásokat;

– ha a fogyasztói szerződésekben szereplő általános feltételek részét alkotó kikötés tisztességtelen jellege ilyen eljárásban megállapításra kerül, a nemzeti bíróságok a jövőre nézve is kötelesek hivatalból alkalmazni valamennyi, a nemzeti jog által előírt következményt a célból, hogy az említett kikötés ne jelentsen kötelezettséget az ugyanezen általános feltételeket tartalmazó szerződést az érintett eladóval vagy szolgáltatóval megkötő fogyasztóra nézve.”

-----------------------------

Ennek az ítéletnek ismeretében két oka lehetett annak, hogy a PSZÁF szóvivője erről az ítéletről azt állapította meg, hogy döntés helyett a feltett kérdést megválaszolatlanul hagyva elbírálásra visszaadta az Európa Bíróság.

 

Vagy fogalma sem volt a szóvivőnek arról, hogy mit, és miről beszél, vagy valamiféle előttem rejtélyes ok akadályozza őt az igazmondásban.

=====================

 

Tisztelt Professzor Asszony!

 

Nem bizonyos az, hogy kérelmem elfogadható lépés részemről azok szemében, akik készek voltak hónapokkal ezelőtt Budapesten azért vonulni, hogy ezzel hazám szuverenitásáért kinyilvánítsák véleményüket. De a kérdés nálam akként fogalmazódik meg, hogy hajlandó-e vagyok a rendelkezésemre álló minden eszközzel néhány millió honfitársam jogaiért tőlem telhetően mindent megtenni és vállalom ezért a vonulóktól azt, hogy akár hazaárulónak nevezhetnek, vagy elkerülöm a hazaárulás vádját és hallgatok úgy, ahogy a vonulók feltehetően ezt tőlem is elvárnák.

 

Az előző megoldást választom, és ezért a PSZÁF szóvivőjének nyilatkozatával kiegészítve megismételem az alábbiakban korábbi levelem záró sorait.

 

=====================

 

Előttem nem kétségesen most kell eldönteni azt, hogy hazám marad egy olyan hazug világban, ahol a bankok az EU Intézményeket, Európa Bírósági ítéleteket, és mindenféle alapvető erkölcsi alapszabályokat semmibe véve megtarthatják-e a jogtalanul, tisztességtelenül elszedett, vagy még elszedni kívánt, magyar emberek millióinak anyagi helyzetét, életét tönkre tevő pénzt, vagy

 

mégsem üres maszlag egy Európa Bírósági ítélet, vagy EU Irányelv hazámban még számukra sem, és ezért

 

k é r e m

 

T. Professzor Asszonytarra, hogy a MagyarKormányt vegye rá arra, hogy felvállalva azt a következményt, hogy a bankok gazdasági összeomlással rémisztgetnek – az Európa Bíróság ítéletét úgy tartassák be elsősorban a bankokkal, ahogy az elő van írva:

1. Előzetes döntéshozatali eljárás

Az egyes uniós tagállamokban a nemzeti bíróságok feladata annak biztosítása, hogy az uniós jogot az adott országban megfelelően alkalmazzák. Fennáll azonban annak a kockázata, hogy más-más ország bíróságai másképpen értelmezik az uniós jogot.

Ennek megakadályozását szolgálja az előzetes döntéshozatali eljárás. Ha valamely nemzeti bíróságnak kételyei vannak egy uniós jogszabály értelmezését vagy alkalmazandóságát illetően, tanácsot kérhet - egyes esetekben kell kérnie - a Bíróságtól. Ezt a tanácsot előzetes döntéshozatalnak nevezik.

3. Az európai jogszabályok végrehajtása

A Bizottság a Szerződések őreként ellenőrzi, hogy minden tagállam megfelelően alkalmazza-e az uniós jogot.

Ha álláspontja szerint egy nemzeti kormány elmulasztja az uniós jog alkalmazását, akkor a Bizottság először hivatalos levélben szólítja fel az érintett tagállamot a probléma kiigazítására. Végső soron a Bizottság az ügyet a Bíróság elé utalhatja. A Bíróság szankciókat állapíthat meg, és határozatai kötelezik az uniós országokat és intézményeket.

 

Valamint arra is

 

k é r e m

 

T. Professzor Asszonyt, hogy az Európa Bíróság által hozott ítélet alapján indítandó több ezer bírósági peres eljárást fokozottan kísérje figyelemmel azért, hogy még csak a látszata se merülhessen annak fel, hogy akár a magyar kormány a gazdasági összeomlástól való félelmében, vagy egyéb oknál fogva a bíróságot tisztességtelen módszerekkel ráveszik az EU-s jogszabályokkal és ítéletekkel, illetve belső jogszabályokkal ellentétes döntésre.

 

A bankok vezető jogtanácsosának nyilatkozata, valamint a riporteri megnyilvánulások számomra arra utalnak, hogy a rendkívüli kapcsolataikban bízva a bankok még mindig úgy gondolják, hogy nekik mindent lehet hazámban. A törvény, a tisztesség úgy gondolják, hogy még a bíróság előtt sem számít, csak a pénz.

 

Egy kétségbeejtő helyzetben lévő országnak kétségbe esett egyik polgáraként kívánok Önhöz fordulni.

 

Kérem arra, hogy segítsen.

 

----------------------------------

 

 

Tisztelettel:

Siófokon 2012. június 17. napján

 

Dr. Léhmann György

Magyarország - Siófok – Szűcs u. 1.sz.a. kérelmező

 

 

 

===========================================

 

 

 

European Court of Justice ruling in the prior C-472/10. No judgment under EU law, the Hungarian national government's failure to implement due to the application.

 

Viviane REDING

European Commission Vice-President for Justice, Fundamental Rights and Citizenship Commissioner

Brussels

 

Respected Professor Mary!

 

C-472/10 European Court of Justice in Luxembourg. number of preliminary ruling on the 2012th On April 26 judgment when handling applications for the following:

 

1st The preliminary ruling of the contracts concluded with consumers on unfair terms, the 1993rd April 5 of Council Directive 93/13/EEC (OJ L 95, 29 p. Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 2 of the 288th p. hereinafter Directive) 3 (1) and (3), 6 (1) and Article 1 of the Annex to this Directive point j) and 2 Point d) of the interpretation applies.

 

The European Court's judgment in part as follows:

 

The operative part:

 

On those grounds, the Court (First Chamber) hereby rules:

1)       The national legislation by the organization designated by the collective action on behalf of consumers, the obligation to cease the offending conduct decision-making process for the national court to consumers on unfair terms in contracts, the 1993rd Council Directive 93/13/EEC of 5 April 3rd (1) and (3) shall be evaluated in terms of consumer contracts in general conditions in a clause is unfair, in which the seller or supplier to provide service-related fees unilateral modification makes it possible, without, however, that these costs will be calculated clearly define and without a valid reason for this amendment megjelölné. In that assessment, this court in consumer contracts, general conditions - in which the disputed clause is part of - all the clause and the question in general conditions provided for any excess of the rights and obligations of national legislation laying down the light to examine that provide services related charges changes or the rationale for a clear and understandable way to a formulated, and - where appropriate - the fact that consumers are entitled to whether the termination of the contract.

2)       2) The 93/13 6 of Directive (1) paragraph 7 of this Directive (1) and (2) thereof shall be construed to - It does not preclude that in general terms in consumer contracts is part of an unfair clause invalid by national law designated by the organization on behalf of consumers in the public interest, a seller or service provider, launched in question 7 of Directive Article, the obligation to cease the offending conduct proceedings to determine the referenced regulations, all using the same general conditions of contract of consumer, - the obligation to cease the infringement proceedings, including non-participating consumers - produce legal effects; - When the consumer contracts in general terms is part of clause unfair nature of such a procedure is established by the national courts for the future is bound to apply any national law provides consequences for the purpose of the clause does not present a liability to the same general conditions the contract covering the binding vis-à-consumer.

 

Of this judgment appropriate legal proceedings in Hungary, the following possibilities of television interview I have given information on the country's population,

 

EchoTV - Kiút több szemközt - 2012.05.19 - Ami az EchoTV-ből kimaradt: Menekülési út a devizacspdából - dr. Léhmann György interjú - 2012.05.29 ...

polidili által | 2 héttel ezelőtt | 101.224 megtekintés

 

however, the Hungarian government, or any state consumer protection institutions in more than a million Magyars decisively influencing the fate of victims' bank information is still completely lost.

 

The problem is the question of media freedom was not a single newspaper reported on the national tragedy in our country be regarded as foreign currency denominated bank lending behavior, called the Grand Court of the assessment.

With one exception. In fact, on June 5 radio conversations with a country can be considered radio - Radio Club - 47 Hungarian banking association formed due to the Hungarian Banking Association, the leading counsel on this subject, and senior legal counsel, among other things the students said in the report:

 

"The Luxembourg court's judgment did not bank on foreign exchange contracts Catherine Auer, manager of the Association of Bank Counsel

 

Catherine Auer:Well the problem is quite complex. First of all you want to add that this is not some European court proceedings relating to foreign currency loans was born, but the national consumer protection authorities and Invitel Telecommunications Ltd. between the trial court for a preliminary ruling procedure in the European court. And in this trial have led to certain conclusions that are not directly applicable to a foreign lawsuit.

 

-          In other words this is a European Court ruling, which is not a credible currency, bank contracts, but relates to an entirely different matter, is not to justify it, according to you that any legal action against the banks make it possible for the foreign authentic.

 

-          Maybe this will then affect the domestic case law, but now we do not see this directly from a novelty, which the legal proceedings to determine foreign exchange loans. I would like to draw your attention that this has not been, we can not any final court judgment, which had found that the foreign currency loan contracts are unfair and violative of good morals, just because of the accounts in foreign currency.

 

-          - I have tried to estimate that if such an accident, say, a European court decision after departing for the mass of lawsuits against banks that originally declared null and void contracts that, then what would occur? So I tried to imagine the unexpected, but who knows, as we live in times, but may occur due to events that occur hundreds of thousands to court and say that it is not worth, here brand new contracts with us.

 

-          No numerical surveys were carried out, but it is quite obvious that such a massive contract discipline actions are usually in the civil law would be an extremely bad influence. The financial institutions providing credit commitment made in the timeliness of performance, but in general all types of civil legal transactions of the contract is very important. If masses of people in a country begin to meet their contractual obligations are not met, it is very, very much directional ripple effect.

 

-To the collapse of  the banking system it can not lead?

 

-          The whole economic system to collapse, if the fundamental relationships in one country may not work.

 

-          All words, all the encouragement or the assumption that n is now the currency may fall to her authentic feel to the banks, because you see, is a European court decision, which would allow this irresponsible incitement? Because there is no basis, neither the European Court of Justice judgment, not from the standpoint of what would follow from this?

 

-          - I think that this is not a responsible behavior. Nobody can talk me out of that lawsuit, but we advise everyone to be very careful, proceed with caution. Seek advice from experts, whether parallel többtől well. These procedures will be short, expensive, very high risk. And in the outcome of these lawsuits, it is very doubtful. The current legal basis of the results, we believe, can not be assumed with that now these lawsuits are successful, these masses.

 

 

- And once more to record clearly, the European court in Luxembourg is not a credible case led foreign bank decided that the unilateral contract modification is not permitted.

 

-          Indeed, a telecommunications company, this case was decided."

 

 

Honorable Professor Mary!

 

If this report was a response to me a video recording has told you clearly that the reporter and 47 banking association leading counsel aside for objective and unbiased information is a fundamental requirement of reality distorted everything he has, that the Luxembourg European Court decision not to out of the Hungarian banks devizaalapu any credit agreement as outlined by the court and objected to terms and conditions of judicial examination.

 

The last sentence of Counsel

 

„Indeed, a telecommunications company, this case was decided."

 

was a high sense of responsibility was the desire to know if the Principal Legal Adviser to the judgment underlying the 93/13. Of the following provisions of the EU Directive,

 

Second article

For the purposes of this Directive:

a) 'unfair terms' means the third terms and conditions set out in Article;

b) "consumer" means any natural person who, in contracts covered by this Directive, is acting for purposes, which are outside his trade, business or profession;

c) 'seller or supplier' means any natural or legal person who or which contracts covered by this Directive within his trade, business or profession is acting, whether in public or private.

 

the consumers intentionally deceiving fraud offense conduct, examination of proposed experiments, if it is not aware of this 93/13. EU Directive provision, it was perhaps should be not the 47 bankers' associations  leading Counsel.

 

The real reason that these two men talking on the radio back-up is none other than the text we read as follows:

 

-To the collapse of  the banking system it can not lead?

 

-          The whole economic system to collapse, if the fundamental relationships in one country may not work.

 

Against this backdrop in front of me, beyond doubt, now we have to decide that my country remains in a lying world where the banks of the EU Institutions, European Court judgments, and all kinds of fundamental moral ground rules ignored may keep any of the unlawfully, unfairly elszedett or even elszedni desired, Hungarian economic situation of millions of people, ruined the lives of money or  Europe is not an empty bunk in a court judgment, or even their own country or the EU Directive, and therefore

 

please

 

Honorable Professor Womanto persuade the Government of Hungary to the consequences assuming that the economic collapse rémisztgetnek banks - the European Court of Justice enforce the judgment it is primarily the banks, as it is provided:

 

1st The preliminary ruling procedure In some EU Member States, national courts to ensure that EU law is properly applied in the country. However, there is a risk that courts in different countries differently interpret EU law. This serves to prevent the preliminary ruling procedure. If a national court has doubts about a European law or interpretation regarding the applicability of, ask for advice - in some cases must apply - the Court. This council is called a preliminary ruling.

 

3rd The implementation of European legislation Guardian of the Treaties, the Commission verifies that all Member States apply in accordance with EU law. If it considers that a national government fails to apply EU law, the Commission's first official letter calls on the Member State concerned to correct the problem. Ultimately, the Commission may refer the matter to the Court. The Court impose sanctions, and decisions are binding on EU countries and institutions.

 

and also please

 

Honorable Professor Woman to the European Court of Justice judgment of the initiation of thousands of legal action in court to strictly monitor so that's just the appearance of not arise able to assume that the Hungarian government in the economic collapse, fear, or any other reason the court is unfair methods persuades the EU legislation and rulings, legislation, and internal conflict resolution.

 

Statement of the bank leading Counsel, and the reporter expressions I suggest that the extreme left to the banks' relations still think that they will all be in my country. The act of honesty believe that even the court does not matter, only money.

 

In a country desperate despair I wish you a citizen of advice.

 

I Please You to help.

 

Siófok 10. June 2012.

 

Sincerely,

Dr. Léhmann György

Hungary - Siófok –

Szűcs u.1.

applicants

 


Léhmann csoport

A teljes levél szövege + kérés

2012-06-10 20:52:19

Az alábbi levelet küldtem meg az Európai Bizottsága jogérvényesülésért,alapvető jogokért felelős biztosa részére, valamint levelem másolatát a Köztársasági Elnök Úr részére is megküldtem.
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ez a levelem is ugyanugy nemkerül Vivien Reding EU biztos kezébe, mint ahogy a levélben írt Európai Bírósági ügyben előterjesztett szakértői véleménnyel kapcsolatos kérelmemsem jutott fél évvel ezelőtt a véleményt előterjesztő főtanácsnokhoz.
Hanem helyette az EU-s vonalon egy magyar adminisztrátor semmitmondó értesítésben tájékoztatott arról, hogy levelem miért nem juthat el a főtanácsnokhoz.
Ebből tanulva kérem azt, hogy akinek módja van - elsősorban külföldön éló magyar honfitársaimra gondolok - ugyanezt a levelet ha egyet ért vele küldje el nevemben tartózkodási helye szerint országból az EU biztoshoz azt feltételezve, hogy mindenféle kioktatás mellőzésével eljuthatunk oda, ahol még talán segítségre számíthatunk.
Egyébként pedig azoknak, akik önzetlenül, mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül a banki károsultaknak segítségére voltak akár hozzám társulva, akár anélkül, kifejezem ezennel őszinte tiszteletemet és köszönetemet.
Az jár most a fejemben, hogy talán Viviane Reding Professzor Asszonynál sem célszerű most magamra hagyni, és ezért valamiféle olyan aláírásgyűjtésen alapuló tájékoztatására gondolok a Professzor Asszonynak, mellyel jelezni tudja hazám azt, hogy mekkora a baj a bankoknak és hatalmon lévőknek összefonódása által az Európában már 19 éve irásba is foglaltan *tiltott* banki magatartás miatt.
Valamint arra is gondoltam, hogy mivel segítséget kérünk a Professzor Asszonytól, tiszteljük meg azzal, hogy német, vagy angol nyelvre is fordítsuk le a kérelmet részére.
Amennyiben tudnak, segítsenek akár az aláírásgyűjtéssel, akár a fordítással kapcsolatosan, mivel sem egyikhez, sem másikhoz nem értek.
Léhmann György
------------------------------

*From:* Dr. Léhmann György [mailto:lehmann@invitel.hu]

*Sent:* Sunday, June 10, 2012 2:03 PM

*To:* 'viviane.reding@ec.europa.eu'

*Subject:* Magyarországi könyörgés

*

*
*DR. LÉHMANN GYÖRGY ügyvéd *(*8600* Siófok Szűcs u. l. - tel. *84/313-176  és06-20/49-39-85l)  e-mail: ** lehmann@invitel.hu

==========================================================================*
* * Európai Bizottság**** ** ** Rue de la Loi / Wetstraat 200BE-1049 Bruxelles/Brussel,Belgique/België**** Tel: +32 2 299 11 11****
* *
*Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásában *
*C-472/10.* számú ügyben hozott ítélet szerinti *uniós jognak a magyarnemzeti kormány általi alkalmazásának elmulasztása miatti kérelem.***
-------------------------------****
* *
*Viviane REDING*
** **
*Európai Bizottság alelnöke, a jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős biztosa részére ***
* *
részére****
* *
*B r ü s s z e l *
* *
-------------------------------****
* *
*Tisztelt Professzor Asszony!*
* *
* *
*Luxemburgi Európa Bíróság C-472/10. számú, előzetes döntéshozatalieljárásban* 2012. április 26-án hozott ítéletet a következő kérelemelbírálása során:****
** **
1. Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a fogyasztókkal kötöttszerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993.április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 95., 29. o.; magyar nyelvűkülönkiadás: 15. fejezet 2. kötet 288. o.; a továbbiakban: irányelv)3. cikke (1) és (3) bekezdésének, 6. cikke (1) bekezdésének, valamint ezenirányelv melléklete 1. pontja j) alpontjának és 2. pontja d) alpontjánakértelmezésére vonatkozik.****
* *
Az Európa Bíróság ítéletének rendelkező része a következő:****
** **Rendelkező rész****
** **
A fenti indokok alapján a Bíróság (első tanács) a következőképpenhatározott:****
1) **A nemzeti** szabályozás által kijelölt szervezet által a fogyasztóknevében közérdekből indított, jogsértő magatartás abbahagyására valókötelezés iránti eljárásban döntést hozó nemzeti bíróság feladata, hogy afogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelenfeltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK irányelv 3. cikkének (1)és (3) bekezdése tekintetében értékelje a fogyasztói szerződések általánosfeltételei között szereplő olyan kikötés tisztességtelen jellegét, amelybenaz eladó vagy szolgáltató a nyújtandó szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakegyoldalú módosítását teszi lehetővé, anélkül azonban, hogy e költségekkiszámításának módját egyértelműen meghatározná, és anélkül, hogy emódosítás érvényes indokát megjelölné. Ezen *értékelés keretében ebíróságnak a fogyasztói szerződésekben foglalt általános feltételekközött *- amelyekneka vitatott kikötés részét alkotja -* szereplő valamennyi kikötés, valaminta szóban forgó általános feltételekben előírtakat esetleg meghaladó jogokatés kötelezettségeket előíró nemzeti szabályozás fényében azt kellmegvizsgálnia, hogy a nyújtandó szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakváltoztatásának okait vagy módját egyértelműen és érthetően fogalmazták-emeg, illetve - adott esetben - azt, hogy a fogyasztók jogosultak-e aszerződés felmondására. *
2) A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését ezen irányelv 7. cikkének(1) és (2) bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy ****
- azzal nem ellentétes az, hogy a fogyasztói szerződésekben szereplőáltalános feltételek részét alkotó tisztességtelen kikötésérvénytelenségének **a nemzeti** szabályozás által kijelölt szervezet általa fogyasztók nevében közérdekből, valamely eladóval vagy szolgáltatóvalszemben indított, a szóban forgó irányelv 7. cikke szerinti, jogsértőmagatartás abbahagyására való kötelezés iránti eljárásban történőmegállapítása a hivatkozott szabályozás értelmében valamennyi, ugyanezenáltalános feltételeket alkalmazó szerződést megkötő fogyasztóval szemben- a jogsértő magatartás abbahagyására való kötelezés iránti eljárásbanrészt nem vevő fogyasztókat is beleértve - keletkeztet joghatásokat; ****
-        ha a fogyasztói szerződésekben szereplő általános feltételekrészét alkotó kikötés tisztességtelen jellege ilyen eljárásbanmegállapításra kerül, **a nemzeti** bíróságok a jövőre nézve is kötelesekhivatalból alkalmazni valamennyi, **a nemzeti** jog által előírtkövetkezményt a célból, hogy az említett kikötés ne jelentsenkötelezettséget az ugyanezen általános feltételeket tartalmazó szerződéstaz érintett eladóval vagy szolgáltatóval megkötő fogyasztóra nézve.
****
*Ennek az ítéletnek megfelelő bírósági eljárás lehetőségeirőlMagyarországon az alábbi televíziós interjúban adtam tájékoztatást azország lakosságának,*
* *
1. [image: Indexkép]*23:28*Megnézendő videók Hiba   <http://www.youtube.com/watch?v=-Yh8GX09O8c>****
*Kiút a devizahitelezés tragédiájából - LéhmannGyörgy<http://www.youtube.com/watch?v=-Yh8GX09O8c>*
EchoTV - Kiút több szemközt - 2012.05.19 - Ami az EchoTV-ből kimaradt:Menekülési út a devizacspdából - dr. *Léhmann* György interjú - 2012.05.29 *...*****
polidili <http://www.youtube.com/user/polidili> által | 2 héttelezelőtt | 101.224megtekintés
** **
ellenben **a magyar** kormány, vagy bármelyik fogyasztóvédelemmelfoglalkozó állami intézmény részéről a több mint egy millió magyar bankikárosultak sorsát döntő mértékben befolyásoló tájékoztatás a mai napigteljes egészében elmaradt. ****
** **
A médiaszabadság problémáját is felvetve pedig egyetlen sajtótermék semszámolt be a hazánkban nemzeti tragédiának tekintendő devizaalapúhitelezésnek nevezett banki magatartásnak a Luxemburgi Bíróság általtörtént értékeléséről.****
** **
Egy kivételével. Ugyanis június 5-én rádióbeszélgetést folytatott egyországosnak mondható rádió - Klub Rádió - 47 magyarországi bank szövetségefolytán létrejött Magyar Bankszövetség vezető jogtanácsosával erről atémáról, és a vezető jogtanácsos többek között a következőket közölte ariportban a hallgatókkal:****
** **
--------------------------------****
*"A luxemburgi bíróság ítélete nem a banki devizaszerződésekről szóltAuer Katalin, a Bankszövetség vezető jogtanácsosa***
*Auer Katalin**: - Hát elég összetett problémáról van szó. Elöljáróbanannyit érdemes hozzátenni, hogy ez a bizonyos európai bírósági ítélet nemdevizahitellel kapcsolatos eljárásban született, hanem anemzetifogyasztóvédelmi hatóság és az Invitel távközlési Zrt. közöttiperben azeljáró bíróság kért előzetes döntéshozatali eljárást az európai bíróságtól.És ebben a perben születtek bizonyos megállapítások, amiket közvetlenül nembiztos hogy egy devizaperben alkalmazni kell.*
*-----------------------------*
*- Magyarán ez az európai bírósági döntés, amely nem devizahiteles, bankkalkötött szerződésekre vonatkozik, hanem egy egészen más ügyre, nemszolgálhat alapul arra, Önök szerint arra, hogy a bankok ellen bármilyenjogi fellépést lehetővé tegyen a devizahitelesek számára.***
*- Lehet, hogy ez majd befolyásolni fogja a hazai joggyakorlatot is, deközvetlenül most nem látunk ebben olyan nóvumot, ami a deviza hitelekkelkapcsolatos bírósági eljárásokat meghatározná. Arra szeretném felhívni afigyelmet, hogy ez idáig nem volt, nem tudunk olyan jogerős bíróságiítéletről, amelyik azt állapította volna meg, hogy adevizahitel-szerződések tisztességtelenek és jó erkölcsbe ütközőek, pusztánazért, mert devizában történt meg az elszámolás.*
*- Azt megpróbálták megbecsülni, hogy ha véletlenül egy ilyen, mondjukeurópai bírósági döntés után tömegével indulnának perek a bankok ellen,hogy nyilvánítsák semmisnek az eredetileg megkötött szerződéseket, akkor mikövetkezne be? Tehát megpróbálták elképzelni azt a nem várt, de ki tudja,amilyen időket élünk, esetleg mégis bekövetkezhető eseményt, hogy százezrekfordulnak bíróságokhoz, és azt mondják, hogy nem ér, tessék teljesen újszerződéseket kötni velünk.***
*- Számszaki felméréseket nem végeztünk, de az teljesen nyilvánvaló, hogyegy ilyen tömeges keresetindítás a szerződéses fegyelemre általában apolgári jogban rendkívül rossz hatással lenne. A hitelnyújtópénzintézetekkel szemben vállalt kötelezettségeknek a határidőben történőteljesítése, de általában mindenfajta polgári jogügyletben a szerződésszerűteljesítés az nagyon fontos dolog. Ha tömegesen egy országban az emberekelkezdik a szerződéses kötelezettségeiket nem teljesíteni, annaknagyon-nagyon sok irányú tovagyűrűző hatása lehet.*
*- Az a bankrendszer összeomlásához is vezethetne nem?***
*- Az egész gazdasági rendszer összeomlásához vezethet, ha az alapvetőjogviszonyok egy országban nem működnek.*
*- Magyarán minden olyan feltételezés vagy minden olyan biztatás, hogy naakkor most a devizahitelesek nyugodtan nekieshetnek a bankoknak, mert lám,van egy olyan európai bírósági határozat, amelyik ezt lehetővé tenné,felelőtlen bujtogatás? Mert nincs alapja, sem az európai bíróságiítéletben, sem abból a szempontból, hogy mi következne ebből?***
*- Úgy gondolom, hogy ez nem egy felelős magatartás. Senkit nem tudunklebeszélni arról, hogy pert indítson, de azt tanácsoljuk mindenkinek, hogynagyon gondosan, körültekintően járjon el. Kérjen szakértőktől tanácsot,akár párhuzamosan többtől is. Ezek az eljárások nem rövidek, költségesek,nagyon jelentős kockázatot hordoznak. És ezeknek a pereknek a kimeneteleazért nagyon is kétséges. Az eddigi bírósági eredmények alapján úgygondoljuk, nem lehet okkal azt feltételezni, hogy most ezek a perek ezektömegesen sikerre vezetnek.*
*- És hogy még egyszer érthetően rögzítsük, az európai bíróság Luxemburgbannem egy banki devizahiteles ügy kapcsán döntött úgy, hogy az egyoldalúszerződés módosítás nem megengedhető. ***
*- Valóban, egy távközlési társaság ügyében született ez a döntés."*
** **
----------------------------****
*Tisztelt Professzor Asszony!*
** **
Amennyiben ez a riport válasz volt a velem készült video felvételnéláltalam elmondottakra, akkor jól látható az, hogy a riporter és 47 bankszövetségének vezető jogtanácsosa félretéve az objektív és tárgyilagostájékoztatás alapvető követelményét a valóságot eltorzítva mindentelkövetett azért, hogy a luxemburgi Európa Bírósági döntés ne hasson ki **amagyar** bankoknak valamennyi  devizaalapu hitelszerződéseibenmegfogalmazott és a bíróság által kifogásolt szerződési feltételeinekbírósági vizsgálatára. ****
** **
A vezető jogtanácsosnak utolsó mondata ****
** **
*- Valóban, egy távközlési társaság ügyében született ez a döntés."*
** **
pedig olyan felelőtlenre sikerült **a  nagy** igyekezetben, hogy ha avezető jogtanácsos ismeri az ítélet alapjául szolgáló 93/13. EUIrányelvének alábbi rendelkezését,****
* *
2. cikk****
Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:****
a) "tisztességtelen feltételek": a 3. cikkben meghatározott szerződésifeltételek;****
b) "fogyasztó": minden olyan természetes személy, aki az ezen irányelvhatálya alá tartozó szerződések keretében olyan célból jár el, amely kívülesik saját szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körén;****
c) "eladó vagy szolgáltató": minden olyan természetes vagy jogi személy,aki vagy amely az ezen irányelv hatálya alá tartozó szerződések keretébensaját szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körében cselekszik,függetlenül attól, hogy az köz- vagy magánjellegű.****
* *
akkor a fogyasztók szándékos megtévesztésével csalás bűncselekményekísérlete elkövetési magatartás vizsgálata is felvethető, ha pedig nemtudott erről a 93/13. EU Irányelvi rendelkezésről, akkor pedig talán mégsemkellene 47 bank szövetsége vezető jogtanácsosának lennie. ****
* *
A valódi oka annak, hogy ez a két ember össze-vissza beszélt a rádióban nemmás, mint amit a szövegben az alábbiak szerint olvashatunk:****
** **
*- Az a bankrendszer összeomlásához is vezethetne nem?***
*- Az egész gazdasági rendszer összeomlásához vezethet, ha az alapvetőjogviszonyok egy országban nem működnek.*
** **
Ebből kiindulva előttem nem kétségesen most kell eldönteni azt, hogy hazámmarad egy olyan hazug világban, ahol a bankok az EU Intézményeket, EurópaBírósági ítéleteket, és mindenféle alapvető erkölcsi alapszabályokatsemmibe véve megtarthatják-e a jogtalanul, tisztességtelenül elszedett,vagy még elszedni kívánt, magyar emberek millióinak anyagi helyzetét,életét tönkre tevő pénzt, vagy ****
** **
mégsem üres maszlag egy Európa Bírósági ítélet, vagy EU Irányelv hazámbanmég számukra sem, és ezért****
** **
*k é r e m   *
** **
*T. Professzor Asszonyt* arra, hogy **a *Magyar**** Kormányt* vegye ráarra, hogy felvállalva azt a következményt, hogy a bankok gazdaságiösszeomlással rémisztgetnek - az Európa Bíróság ítéletét úgy tartassák beelsősorban a bankokkal, ahogy az elő van írva:
****
*1. Előzetes döntéshozatali eljárás*
Az egyes uniós tagállamokban **a nemzeti** bíróságok feladata annakbiztosítása, hogy az uniós jogot az adott országban megfelelőenalkalmazzák. Fennáll azonban annak a kockázata, hogy más-más országbíróságai másképpen értelmezik az uniós jogot.****
Ennek megakadályozását szolgálja az előzetes döntéshozatali eljárás. Havalamely nemzeti bíróságnak kételyei vannak egy uniós jogszabályértelmezését vagy alkalmazandóságát illetően, tanácsot kérhet - egyesesetekben kell kérnie - a Bíróságtól. Ezt a tanácsot előzetesdöntéshozatalnak nevezik.****
*3. Az európai jogszabályok végrehajtása*
A Bizottság a Szerződések őreként ellenőrzi, hogy minden tagállammegfelelően alkalmazza-e az uniós jogot.****
Ha álláspontja szerint egy nemzeti kormány elmulasztja az uniós jogalkalmazását, akkor a Bizottság először hivatalos levélben szólítja fel azérintett tagállamot a probléma kiigazítására. Végső soron a Bizottság azügyet a Bíróság elé utalhatja. A Bíróság szankciókat állapíthat meg, éshatározatai kötelezik az uniós országokat és intézményeket.****
* *
Valamint arra is ****
** **
*k é r e m *
** **
*T. Professzor Asszonyt*, hogy az Európa Bíróság által hozott ítéletalapján indítandó több ezer bírósági peres eljárást fokozottan kísérjefigyelemmel azért, hogy még csak a látszata se merülhessen annak fel, hogy **a magyar** kormány a gazdasági összeomlástól való félelmében, vagy egyéboknál fogva a bíróságot tisztességtelen módszerekkel ráveszi az EU-sjogszabályokkal és ítéletekkel, illetve belső jogszabályokkal ellentétesdöntésre. ****
* *
A bankok vezető jogtanácsosának nyilatkozata, valamint a riporterimegnyilvánulások számomra arra utalnak, hogy a rendkívüli kapcsolataikbanbízva a bankok még mindig úgy gondolják, hogy nekik mindent lehet hazámban.A törvény, a tisztesség úgy gondolják, hogy még a bíróság előtt sem számít,csak a pénz. ****
** **
Egy kétségbeejtő helyzetben lévő országnak kétségbe esett egyik polgárakéntkívánok Önhöz fordulni. ****
** **
Kérem arra, hogy segítsen.****

Tisztelettel:****
Siófokon 2012. június 10. napján*Dr. Léhmann György*****

Magyarország - Siófok - Szűcs u. 1.sz.a. *kérelmező*****
* *


Léhmann csoportPetíció megosztása

Segítsd ezt a petíciót, hogy több aláírást érjen el.

Hogyan lehet népszerűsíteni egy petíciót?

  • Ossza meg a petíciót a Facebook oldalán és a petíció témájához kapcsolódó csoportokban.
  • Vegye fel a kapcsolatot a barátaival.
    1. Írjon egy üzenetet, melyben részletezi, miért írta alá ezt a petíciót. Ez segít másoknak megérteni, hogy milyen fontos ez a téma, így valószínűbb, hogy ők is aláírják a petíciót.
    2. Másolja ki és illessze be a petíció webcímét az üzenetbe.
    3. Küldje el az üzenetet e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram és LinkedIn használatával.