Petíció a verőcei Duna-partért

Címzettek: Verőce község polgármestere, Grauszmann György és Verőce község képviselő testülete
Tárgy: 89/2020/11.23-án kelt önkormányzati határozat
Mi, a verőcei Duna-parti ingatlantulajdonosok és lakosok, állampolgári jogainkkal élve, aláírásainkkal
tiltakozunk, Polgármester Úr, Grauszmann György, 478/2020(XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben felruházott döntési jogkörében meghozott 89/2020.(XI.23.) számú határozatának 4.
pontja ellen. Mely szerint: „Sétány létesítése az 1500 m hosszú Ybl Miklós által tervezett támfal tövében
a település teljes hosszában. Ez az attrakció lehetővé tenné, hogy a jelenleg 12 úton haladó kerékpárosok
biztonságos környezetben tudjanak keresztül haladni Verőcén és a kialakítandó pihenőkben meg
tudjanak állni. Akik a Duna-parton sétálni szeretnének azok is gyönyörködni tudjanak a település és a
Duna látványában. Becsült költség 290 millió Ft.”
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Duna- parton Ybl Miklós által tervezett támfalak magántulajdonban lévő,
árvízvédelmi fővédvonali funkciót ellátó létesítmények. A támfalak kő, tégla, illetve ezekből vegyesen
épült súlytámfalak, amelyek állékonyságát minden, az előterében történő talajmegmozgatással járó
építési beavatkozás veszélyeztethet. A támfalak tulajdonosaiként tájékoztatjuk Önöket, hogy a támfalak
előterében mindennemű építési munka csak a támfalak alapfeltárással történő statikai
állékonyságvizsgálata után, és csak a támfalak tulajdonosainak hozzájárulásával végezhető. Kérjük,
hogy a támfalak 10 méteres előterében tervezett bárminemű építési munkáról előzetesen, még a tervezés
megkezdése előtt írásban egyeztessenek a támfalak tulajdonosaival.
1. A beruházással érintett terület a turizmust és a helyiek kikapcsolódását éppen a jelenlegi állapotával
szolgálja, hiszen olyan járműforgalomtól mentes, közvetlen vízparti terület, ahol gyermekek, sétálók,
kutyák, lovak a közlekedésből eredő veszélyek, por, zaj, mérgező anyagok belélegzésének veszélye
nélkül tartózkodhatnak. Amely jelenleg is kiváló natív sétány azoknak, akik a századelő hangulatát,
valamint a túlpart természeti szépségét akarják élvezni.
2. A mellékelt 89/2020/11.23-án kelt önkormányzati határozatban sétány létesítéséről van szó, azonban
a Polgármester Úr szóbeli tájékoztatása gyalog- és kerékpárút létesítéséről szólt. Amennyiben ez nem
áll fent, véleményünket a gyalogsétány létesítésével kapcsolatban fogalmazzuk meg. Egyébként a Duna
parton vezetendő kerékpárútra vonatkozóan korábban is készültek tervek, de ezt a véleményező
országos hatáskörű engedélyező szervezetek elutasították, a Duna elöntésének gyakorisága, - az ezt
követő rendbetételek miatti üzemeltetési gondok miatt, valamint a Dunaparti kőfal és part természeti
állapot településképi, örökségvédelmi megőrzésének védelme érdekében. Még egy szempont, hogy
kerékpárutat közvilágítás nélkül, közbiztonsági szempontból nem engedélyeznek építeni, a közvilágítás
a Duna-parton való megjelenése fényszennyezést okozna.
3. A gyalog- és vélhetően -kerékpárút létesítésének műszaki lehetőségei sem állnak fenn, hiszen a
tervezet nemhogy árterületen, hanem a Duna medrében vezetné el az utat. A támfalakig terjedő terület
ugyanis egyértelműen a folyómeder részét képezi, ezért nem az Önkormányzat, hanem a Magyar Állam
tulajdonában és a Közép Magyarországi Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. A létesítendő kerékpárút
szélessége alapozással együtt minimum 3 méter, ezen szélesség megépítésével az Önkormányzatnak
nem lenne lehetősége megakadályozni, hogy ezen autók, motorkerékpárok, robogók stb. közlekedjenek,
szennyezve a Duna medrét.
4. Az építendő burkolt sétány vagy kerékpárút a Duna medrében történő építési munkáit a Duna Ipoly
Nemzeti Park,- valamint a Vízügyi Igazgatóság, továbbá Műemlékvédelmi Felügyelet előzetes
hozzájárulása alapján nem szabad megvalósítani.
5. A gyalog és kerékpárút elképzelés szerinti, támfal mellé építése nem valósítható meg az
ingatlanonként a Dunához való lejutást segítő lépcsők szükségszerű kerülgetése miatt. Az építés
engedélyezéséhez a szomszédos ingatlanok tulajdonosi nyilatkozata szükséges, amelynek
Oldal: 2 / 4
Peticio.pdf
beszerezhetősége kérdéses, tekintettel arra, hogy az építésével járó alapozási munkák a tulajdonosok
alapvető ún. szomszédjogát sértenék meg, amikor a földtámasz jogát venné el tőlük a part fizikai
szerkezetének megváltoztatásával. A parti telkek 3-5 méterrel az átlagos vízszint felett helyezkednek el.
A parti telkeket egyedül a jellemzően a XIX. században épült támfalak tartják. Ezek sérülésével a telken
épített- jellemzően ugyancsak műemlék, vagy műemlék jellegű és újépítésű- lakó és nyaralóépületek is
megsüllyedhetnek. Vagyis a telektulajdonosok alapvető vagyoni érdekeit a tervezett intézkedés
jelentősen veszélyeztetné. Mivel az érintett ingatlanok egyenkénti értéke akár a 100.000.000.-forintot is
meghaladja, a kivitelezési munkáknak a tiltakozásunk ellenére, de a szükséges engedélyek birtokában
történő megkezdése is többmilliárd forint értékű felelősség biztosítás meglétét feltételezné, mivel a
tervezett beruházásokkal veszélyeztetett vagyon értéke, az Önkormányzat teljes vagyonát meghaladja.
6. A kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tétele más, egyszerűbb módon is megoldható a közúti
közlekedés szabályozásának eszközrendszerén belül. Ez Verőcén megvalósult a 12. jelű másodrendű
főút kiszélesítésével elhelyezett kerékpársávok létesítésével. A változtatás Verőce kerékpáros
közlekedését egész évben, biztonságosan megoldja, nincs szükség párhuzamosságra.
Szentendre és a Budapest I. kerület példája is azt mutatja, hogy a sétány és a kerékpárút funkcióját el
lehet- és el is kell egymástól választani. Szentendrén a kerékpáros forgalmat a Duna-part korábbi
gátjának lebontása és a mobilgát-rendszer kiépítése során úgy szabályozták, hogy a parti sétányról
kitiltották a kerékpárosokat, a kerékpáros forgalmat a közútra terelték át, ahol az autósforgalmat a
forgalom csillapításával ritkították és lelassították. Budapest I. kerületében a budai felsőrakparton és a
villamossínek közötti sétányon a sétálók és a kerékpárosok közötti ellentéteket úgy szüntették meg, hogy
ahol lehetséges volt hosszabb szakaszon a kerékpárforgalmat a közútra vitték le- sávszűkítéssel-,
illetőleg parkolóhelyek részbeni megszüntetésével. Verőcén az a szerencsés helyzet áll fenn, ma is az
Árpád út menti kerékpár forgalom és a partot igénybeveendő sétálók útvonala egymástól különválik.
Vagyis a partban gyönyörködni kívánó kerékpáros előtt nincs akadálya, hogy megközelítse a partot, de
az átmenő forgalom nem zavarja a natív sétány forgalmát és a lakók nyugalmát. Ennek a kedvező
helyzetnek megszüntetése kifejezetten indokolatlan.
Összefoglalva, álláspontunk szerint a Duna- part fenn említett szakaszán lakók viselik a faluba áramló
turisztikai dömping legnagyobb súlyát, egyrészt az ingatlanjaink mellett haladó 12-es főút gépjárművek
által és a Dunaparton, a Dunán gépi erővel hajtott kishajók, csónakok és motoros vízi sporteszközök
által keltett hang- és környezetszennyező hatását. Ezért megkérjük a Tisztelt Polgármester Urat és a
Képviselő testületet, hogy a sétány és kerékpárút Duna-parti kivitelezésével ne rójanak ránk további
terheket.
Szeretnénk továbbá, hogy a Duna-part a kötetlen séták, vízi sportok, napozás, pihenés, kikapcsolódás
helyszíne maradjon. Ehhez nem szükséges burkolt felületek létesítése, úgyis életterünk minden
színhelye burkolt.
Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület!
A történelem során a Duna-parton lakók sokat tettek a település „brandjének” kialakulásához. Saját
forrásból megépítették és karban tartják a történelmi támfalakat, melyek a falu Duna felőli látképét
alapvetően meghatározzák, továbbá közös adakozásból rendbe hozattak és tisztán tartanak több Duna
lejárót, korlátot és lépcsőt építtettek és munkalehetőséget biztosítanak több falubelinek.
Az Önök tervének megvalósulása jelentősen megváltoztatná a Duna part természetes jellegét, jelenlegi
látképét, eredeti funkcióját, így lakókörnyezetünket is, ezért határozottan tiltakozunk a 89/2020.(XI.23.)
számú határozatban is felmerülő duna parti sétány és kerékpárút mindenkori megvalósulása ellen.
Kérjük a Tisztelt Címzetteket, hogy a fentiek figyelembe vételével tárgyalják újra a kívánt kerékpárút
és sétány nyomvonalának megjelölt lehetséges helyeit és ennek eredményéről tájékoztassák írásban a
verőcei Duna-parti lakosokat!


Verőcei Duna-parti lakók közössége    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Verőcei Duna-parti lakók közössége petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGY

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...