deviza alapú csalás ellen

gabriel

/ #128

2013-08-01 14:57

Csak, mert mivel a nép bűnös életmódot folytat, és nem akarja Istent, ezért engedi Isten a gonosznak (sátán, ördög), hogy tombolja ki magát, addig, míg a népe fel nem ébred, ÉS SZÍVÉBŐL MEG NEM TÉR!
Viszont Istennel minden lehetséges! Csak Ő tudja megváltoztatni gyökerestől a dolgokat, Imák által!
ISTENHEZ IS, CSAK A NÁZÁRETI ÚR JÉZUS KRISZTUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK!
Istennél más Ima nem elfogadható! A Biblia is írja; járuljunk elé, Jézus nevében.

Efézus levél 5,20
Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.
Kolosse levél 3,17
És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.
Zsidó levél 4,16
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

Sokat gondolkodtam, jól tettem-e, hogy aláírtam a petíciót én is, mert hiszek, és bízok Istenben, és TUDOM, HOGY ELJÖN A MEGSZABOTT IDŐ, AMIKOR MINDENT MEGFORDÍT AZ ÚR, ÉS AKIK ŐT KERESTÉK, ÉS IGAZÁN HITTEK BENNE, AZOK MEGNYERIK A BŰNÖSÖK MARHÁJÁT!
Mert az Ige mondja: Példabeszédek 13,22
A jó örökséget hagy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára.
Viszont én nem szeretnék semmi polgárháborút, fegyvert, és ilyesmit!
Mert testvérek vagyunk mindahányan, csak sokan nem értik, és nem is akarják megérteni, hogy csendben, és Szeretettel is el lehet intézni mindent, valóban Istenben bízva!
Zsolt 37,5
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.
De, jogos, hogy nem szereti Isten sem a kamatos kamatot, és uzsorát!
III. Mózes 25:35-37,
35.
Ha a te atyádfia elszegényedik, és keze erőtlenné lesz melletted, segítsd meg őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy megélhessen melletted.
36.
Ne végy ő tőle kamatot vagy uzsorát, hanem félj a te Istenedtől, hogy megélhessen melletted a te atyádfia.
37.
Pénzedet ne add néki kamatra, se uzsoráért ne add a te eleségedet.
Ezékiel 18:5,8,13.
5.
És ha valaki igaz lesz, és törvény szerint igazságot cselekszik;
8.
Uzsorára nem ad, kamatot nem vesz, megvonja kezét az álnokságtól, igaz ítéletet tesz a felek közt;
13.
Uzsorára adott és kamatot vett: és az ilyen éljen? Nem él! Mindezeket az utálatosságokat cselekedte, halállal haljon meg, az ő vére legyen ő rajta!

Igaz, itt halált ír a Biblia, viszont Jézus Krisztus azért jött, és halt meg értünk, és támadott fel, hogy nekünk már NE KELLJEN, HANEM AKI MEGTÉR EZEKBŐL, VISSZAFORDUL, ÉS MEGBÁNJA BŰNEIT, Örök életet nyerhessen!
Mert Jézus visszajön!!!!!
És mindenki, jó- és gonosz is meg lesz ítélve!
Én csak azt várom ettől az egésztől, hogy MEGFORDULJANAK A DOLGOK, és KIMONDJÁK, HOGY TÉVEDTEK!!!
Hogy ez az ország is megmeneküljön Isten Ítéletétől, mert ha a vezetőink vétkeznek, és bűnöket követnek el, magukkal rántanak közel 6.000.000 védtelen embert!
Nem is tudom miért írtam ezt a levelet, csak KIÁLTANI SZERETNÉK ÉN IS, HOGY VAN KIÚT! JÉZUS KRISZTUS!!! CSAK EL KELL, HOGY EZ A NÉP FOGADJA ŐT, MERT A HIMNUSZT IS ŐHOZZÁ AKARTUK ÉNEKELNI, CSAKHOGY BÁLVÁNYT CSINÁLTUNK BELŐLE, PEDIG Ő FÉLTŐN SZERETŐ ISTEN!!!
2Móz 20,5
Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, a kik engem gyűlölnek.
2Móz 34,14
Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, a kinek neve féltőn szerető, féltőn szerető Isten ő.
5Móz 4,24
Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő.
5Móz 5,9
Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, a kik engem gyűlölnek;
5Móz 6,15
(Mert az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten te közötted), hogy az Úrnak, a te Istenednek haragja fel ne gerjedjen reád, és el ne törüljön téged a föld színéről.

"Csak, mert mivel a nép bűnös életmódot folytat, és nem akarja Istent, ezért engedi Isten a gonosznak (sátán, ördög), hogy tombolja ki magát, addig, míg a népe fel nem ébred, ÉS SZÍVÉBŐL MEG NEM TÉR!" Isten ugyan a bűnöst szereti, de a BŰNT GYŰLÖLI!!!
Ezt valóban így is gondolom, mert az 'Ó' Szövetség szerinti Izrael népét is sok bűne miatt nem hallgatta meg Isten, DE HÁLA NEKI, CSAK EGY MEGSZABOTT IDEIG, MERT IZRAEL FOG GYŐZNI, és ezt a gonosz (sátán, ördög) ő is tudja, ő volt a fényes Lucifer, Istennek jobbkeze, aki fellázadt Isten ellen, és az embereket is magával akarja rántani.
Minden más, ami a világosságon JÉZUS KRISZTUSON kívül van, az sötétség! A Biblia világosan írja;
János evangéliuma 17,3
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
János evangéliuma 14,6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam.
Zsolt 36,10
Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.
Zsolt 37,6
Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.
János evangéliuma 8,12
Ismét szól azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

Az a valóságos helyzet, hogy magában a természetes világban is már eleve el van rejtve Istennek teremtő ereje. Megmutatkozik mindenben!

Kívánok sikeres további életet, és hogy megismerje Ön is személyesen az Úr Jézus Krisztust! Ahhoz viszont hinnie kell, hogy valóban meghalt, feltámadott, és él, közbenjár értünk az Atyánál. Mi pedig az Ő Szelleme (Szent Szellem) által kijelentést kaphatunk az Ő valóságáról, létéről.

Apostolok Cselekedetei 2,38
Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát!