Petició a "deviza" és lakáshitelesekért

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

a Legfelsőbb Bíróság itélete kapcsán

2011-09-29 20:02:30

A sajtóhírek, a beszámolók a Legfelsőbb Bíróság részítéletéről egyoldalúak, félrevezetőek voltak. Ítéld meg magad!

Idézetek a részítéletből, kommentálás nélkül:

 „A Legfelsőbb Bíróság osztotta a másodfokú bíróságnak azt az álláspontját, hogy az általános szerződési feltételek, a blanketta szerződések alkalmazása

háttérbe szorítja a tényleges piaci alku érvényesülésének lehetőségét,

ezzel összefüggésben sérülhet a szerződő felek egyenjogúságának és mellérendeltségének elve,

egyensúly eltolódások következhetnek be a szerződő felek jogai és kötelezettségei tekintetében,

a fogyasztó kiszolgáltatottá válhat a professzionális szereplővel szemben,

és mindezek miatt fokozott jelentősége van a fogyasztók védelmének.”

 

„Nem ért egyet a Legfelsőbb Bíróság a másodfokú ítélet azon megállapításával, miszerint az alperes az ügyfélre kedvezőtlenül és egyoldalúan csak ugyanazon feltételek fennállása esetén változtathatja meg a szerződés tartalmát, mely feltételeket a Ptk. 241. §-a a bíróság általi szerződésmódosításhoz meghatároz.”

 

„….nem a Ptk. szabályai az elsődlegesek a hitel/kölcsön és pénzügyi lízingszerződés érvényességének megítélése tekintetében, hanem a Ptk-val azonos szintű jogforrásnak, a Hpt-nek mint lex speciálisnak a rendelkezései. A Ptk. rendelkezései mögöttes jogszabályi rendelkezéseknek minősülnek e körben és csak a Hpt. speciális rendelkezései hiányában irányadók.”

 

„…az egyoldalú szerződésmódosítás jogát a hitelező akkor jogosult gyakorolni, ha a módosításra okot adó objektív körülmények tételes meghatározását a szerződés tartalmazza, valamint a hitelező árazási elveit írásban rögzítette.”

 

„A jogszabályhely….kimondja,

hogy módosítás csak a kamat, díj vagy költség mértékére ténylegesen hatást gyakorló ok alapján történhet ,

hogy a kamat-, díj- vagy költségelem csökkentését is érvényesíteni kell, ha valamely feltétel változása ezt indokolttá teszi,

hogy tényleges hatásuk arányában, együttesen kell figyelembe venni a kamat, díj vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételeket, továbbá

hogy a díjat vagy költséget évente legfeljebb a KSH által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékében lehet emelni.”

 

„Objektív okként a nyelvtani értelmezés szerint is csak olyan külső körülmény vehető figyelembe, melynek előidézésében a felek sem külön-külön, sem együttesen semmilyen szerepet nem játszhatnak, melynek bekövetkeztére a feleknek semmiféle befolyása nem lehet.”

 

„A tételes meghatározás követelményének csak akkor felel meg a szerződés, ha az ok-lista teljeskörűen és nem példálózva jelöli meg az egyoldalú szerződésmódosításra alapot adó körülményeket, tehát ha az ok-lista egy olyan zárt rendszer, amely a figyelembe vehető tények és körülmények taxatív felsorolását tartalmazza.”

 

„A bekövetkezett változásnak meg kell haladnia a normálisan vállalható üzleti kockázat mértékét, jelentéktelen, érdemi hatást nem kiváltó változás nem adhat alapot a szerződés módosítására. A módosítás mértékének arányban kell állnia a bekövetkezett változás hatásával.”

 

A Legfelsőbb Bíróság megítélése szerint nem lehet tételes vizsgálat nélkül azt kimondani, hogy az ok-listákban foglaltak "formai" szempontból megfelelnek a törvényi előírásoknak.

 

„A Legfelsőbb Bíróság megítélése szerint a fent kifejtettekre tekintettel a megalapozott döntés meghozatalának alapfeltétele az ok-listákban felsoroltak egyenkénti megvizsgálása abból a szempontból, hogy azok a Hpt. 210. § /3/ bekezdésében meghatározott, jelen részítéletben részletezett követelményeknek megfelelnek-e. Erre a vizsgálatra a per során nem került sor.”

 

„Sem az első, sem a másodfokú bíróság nem vizsgálta tételesen az ok-listában foglaltakat.”

„Az új eljárásban a feleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy álláspontjuk szerint a vitatott szerződési feltételek megfelelnek-e a Legfelsőbb Bíróság jelen határozatában megfogalmazott követelményeknek.”

 

„Amennyiben a megismételt eljárás során bebizonyosodna, hogy egy vagy több, esetleg valamennyi feltétel nem felel meg a Hpt. rendelkezéseinek, és ezért érvénytelen, akkor ez a körülmény önmagában kizárja, hogy az adott ok alapján jogszerűen sor kerülhetett, illetve sor kerülhessen egyoldalú szerződésmódosításra.”

 

„Az azonnali hatályú felmondás jogát egyéb okból biztosító ÁSZF rendelkezésekkel összefüggésben a Legfelsőbb Bíróság álláspontja a következő: Az ÁSZF…. a)-j) pontjai, az alperes azonnali hatályú felmondásának és a kölcsöntartozás - ehhez kapcsolódó - lejárttá tételének további okait jelölik meg. E felsorolásból a másodfokú bíróság a b)-f) pontokban felsoroltak érvénytelenségét állapította meg és a Legfelsőbb Bíróság ezt a döntést is helyesnek találta.”

 

„A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint is sérti az arányosság elvét, ha az alperes bármely összegű fizetési kötelezettség elmulasztása esetén, vagy bármely kötelezettség nemteljesítése, illetve nem szerződésszerű teljesítése esetén élhet az azonnali hatályú felmondás jogával…”

 

„Arra is helyesen mutatott rá a másodfokú bíróság, hogy az e) és f) pontban írt felmondási okok nem objektív körülményektől, hanem az alperes szubjektív értékítéletétől teszik függővé a felmondási ok bekövetkeztét…”

 

„Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, akkor a biztosítási összeg az alperest illeti meg, abból az alperes kielégíti követeléseit, csak az ezt meghaladó összeg illeti meg a felperest.”
„A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint e rendelkezés azért minősül tisztességtelennek, mert bármely biztosítási esemény bekövetkezte esetén lehetőséget ad arra, hogy a biztosítási összeg egésze az alperes számlájára kerüljön átutalásra.”

 

„Amennyiben a fedezetül szolgáló vagyontárgy javítható, indokolt, hogy a biztosítási összeget - rendeltetésének megfelelően - a javításra fordítsák és tisztességtelen, ha a biztosítási összeget ettől eltérő célra, az alperes használja fel.”

 

 

A Per:

 

„A Legfelsőbb Bíróság mint felülvizsgálati bíróság a

Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó u. 26., ügyintéző: dr. Tőröcsik László legfőbb ügyészségi ügyész) által képviselt Csongrád Megyei Főügyészség (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) felperesnek,

dr. Gyenge Zoltán ügyvéd (6725 Szeged, Alföldi u. 32.) által képviselt PARTISCUM XI. Takarékszövetkezet (6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/B.)

alperes ellen

általános szerződési feltételek megtámadása iránt

a Csongrád Megyei Bíróság előtt 6.G.40.208/2010. szám alatt indult és másodfokon

a Szegedi Ítélőtábla Gf.I.30.720/2010/2. számú ítéletével befejezett perében

az említett jogerős ítélet ellen az alperes által benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán

a 2011. szeptember 20-án megtartott tárgyalás alapján meghozta és 2011. szeptember 27-én kihirdette…”

 A teljes szöveg:

http://www.lb.hu/ehatarozat/G3022111.html

 

Üdvözlettel: Szabó József a petíció elindítója


aktív deviza lakáshitelesek

Értesítés az első petíció beadás után 11.08.26

2011-08-30 19:12:27

 

Köszönettel megkaptuk Kövér László elnök úrnak küldött petícióját, melyben követeléseket fogalmaz meg a deviza és lakáshitelesek megsegítése érdekében.

Elnök úr meghatalmazása alapján tájékoztatom, hogy levelét illetékességből továbbítottam Rogán Antal úrnak, a Magyar Országgyűlés Gazdasági és Informatikai bizottsága elnökének, valamint Sneider Tamás úrnak, a Magyar Országgyűlés Ifjusági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága elnökének.

Budapest, 2011. augusztus. 26.

 

Tisztelettel: 

Ágostházy Szabolcs hivatalvezető helyettes

Magyar Országgyűlés Társadalmi Kapcsolatok Hivatala

 

ikt. sz. TKH/945-1/2011

 

 


aktív deviza lakáshitelesek

Az első petíció átadás: 2011. augusztus 10.

2011-08-10 18:54:13

Sok szeretettel köszöntöm sorstársaimat !

Ma délután egy lelkes csapat jelenlétével a Parlament bejáratánál átadtuk a petíciónkat 1.079 aláíró támogatásával.

A Miniszterelnöki titkárságtól Török Kristóf vette át.

Az Országgyűlés elnőkének címzettet pedig Németh Kálmán, a Közönségszolgálati Főosztály vezetője vette át.

Amint elérjük a 2.000 támogatót, ismét átadjuk.

Többen jelezték, hogy szívesen gyűjtenék az aláírást ismerősei körében "élőben", hamarosan elkészítem ezt a változatot is.

Üdvözlettel: Szabó József

 

 

 

 

 

 

 

 


aktív deviza lakáshitelesek

mikor visszük el a petíciókat ? - és ajánlott olvasmány

2011-07-25 20:23:05

megj: elvileg minden aláírónak meg kell kapnia ezt e-mailban

 

Sziasztok !

Köszöntöm az első 410 aláírót és a 84 hozzászólót !

AMINT ÖSSZEJÖTT EZER ALÁÍRÁS – MÁR VISSZÜK IS !

ÉS ÚJRA

A KÖVETKEZŐ EZERNÉL

ÉS ÚJRA ÉS ÚJRA

MINDEN EZERNÉL

 - én már most hétfőn ráérek, és még van két nap addig -

 - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  -- - - -- -

tájékoztatásul:

A Magyar nemzeti Bank 2010. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója (részlet)

"Az MNB hosszas előkészítő munka után 2010 szeptemberében tette nyilvánossá a honlapján a Nemzetgazdasági Minisztérium számára megküldött, az ügyfelek érdekeit védő, a banki transzparenciát (-átláthatóság-) erősítő szabályozási kezdeményezéseit.

A kezdeményezés fő eleme szerint a fogyasztók számára kétféle hiteltermék lenne kínálható a jövőben:

- nem növelhető felárral referenciakamathoz kötött, vagy

- hosszabb (években mérhető) kamatperiódusra rögzített kamatozású termék.

Az MNB javaslatának értelmében megfelelő jogi megoldás esetén a fennálló hitelállományra is kiterjedhetne a javaslat hatóköre.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a kezdeményezésre vonatkozó válaszában azt jelezte, hogy a jegybank által megfogalmazott célokkal egyetért, és ígéretet tett arra, hogy a jogszabály-alkotási folyamat során egyeztetni kíván a pénzügyi szektor képviselőivel az MNB javaslatairól.

Végül a törvény nem tartalmazta az MNB javaslatait.

A lakossági hitelezésre vonatkozó átláthatósági javaslatokat a kormány, illetve az Országgyűlés nem építette bele a szabályozási változásokba, így a lakossági hitelek átláthatósága csak csekély mértékben növekedett, nem segítve ezzel a lakosságot a megalapozott hitelfelvételi döntéshozatalban."

http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_evesjel/eves_jelentes_2010_hu.pdf

 - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  -- - - -- -

a fészbukon megtaláltok minket

http://www.facebook.com/home.php#!/event.php?eid=124500264307503

 

sikeres hetet: jozef

 


aktív deviza lakáshitelesek

mikor visszük a petíciókat ?

2011-07-22 21:16:37

Sziasztok !

Köszöntöm az első 320 aláírót és a 70 hozzászólót !

AMINT ÖSSZEJÖTT EZER ALÁÍRÁS – MÁR VISSZÜK IS !

ÉS ÚJRA

A KÖVETKEZŐ EZERNÉL

ÉS ÚJRA ÉS ÚJRA

MINDEN EZERNÉL

 - én már most hétfőn ráérek, és még van két nap addig -

 - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  -- - - -- -

tájékoztatásul:

A Magyar nemzeti Bank 2010. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója (részlet)

"Az MNB hosszas előkészítő munka után 2010 szeptemberében tette nyilvánossá a honlapján a Nemzetgazdasági Minisztérium számára megküldött, az ügyfelek érdekeit védő, a banki transzparenciát (-átláthatóság-) erősítő szabályozási kezdeményezéseit.

A kezdeményezés fő eleme szerint a fogyasztók számára kétféle hiteltermék lenne kínálható a jövőben:

- nem növelhető felárral referenciakamathoz kötött, vagy

- hosszabb (években mérhető) kamatperiódusra rögzített kamatozású termék.

Az MNB javaslatának értelmében megfelelő jogi megoldás esetén a fennálló hitelállományra is kiterjedhetne a javaslat hatóköre.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a kezdeményezésre vonatkozó válaszában azt jelezte, hogy a jegybank által megfogalmazott célokkal egyetért, és ígéretet tett arra, hogy a jogszabály-alkotási folyamat során egyeztetni kíván a pénzügyi szektor képviselőivel az MNB javaslatairól.

Végül a törvény nem tartalmazta az MNB javaslatait.

A lakossági hitelezésre vonatkozó átláthatósági javaslatokat a kormány, illetve az Országgyűlés nem építette bele a szabályozási változásokba, így a lakossági hitelek átláthatósága csak csekély mértékben növekedett, nem segítve ezzel a lakosságot a megalapozott hitelfelvételi döntéshozatalban."

http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_evesjel/eves_jelentes_2010_hu.pdf

 - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  -- - - -- -

a fészbukon megtaláltok minket

http://www.facebook.com/home.php#!/event.php?eid=124500264307503

 

szép hétvégét: jozef

 

 

 


aktív deviza lakáshitelesekPetíció megosztása

Segítsd ezt a petíciót, hogy több aláírást érjen el.

Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Facebook