Földtörvény_társadalmi-vitája

A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség (TAHSZ, www.tahsz.com) 2012.május 5-én elindította a földtörvény társadalmi vitáját!

Az alábbi Közindítványt postáztuk illetve elküldtük a SAJTÓ képviselőinek is és a Magyar Közjogi Méltóságok, Országgyűlési Képviselők és illetékes, felelős közhatalmi, közszolgálati, népképviseleti döntéshozók részére is.

Erre a Közindítványra nem néhány ezer aláírást várunk csupán!

Csatlakozzék

Magyar Nemzet- és Földvédelmi Közindítvány a nemzeti földalap kezeléséhez és a földtörvény érdemi társadalmi vitájához – Törvényes Közérdekű Javaslat és Magyar Népképviseleti Közkezdeményezés Magyarország illetékességgel, jog-, hatás-, felelősségi-, és feladatkörrel rendelkező, eskü-hű Legfőbb Közjogi Méltóságai, Államfője, Kormányfője, Házelnöke, Legfőbb Ügyésze, Kúriaelnöke, Kormánya, Miniszterei, Magyar Országgyűlési Képviselői, Alkotmánybíróság Elnöke, Állami Számvevőszék Elnöke, valamint az EU Parlamenti Magyar Képviselők részére.

Tisztelt Magyar Közjogi Méltóságok, Országgyűlési Képviselők és illetékes, felelős közhatalmi, közszolgálati, népképviseleti döntéshozók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mintegy száz szervezet által 2011-ben megalakult Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség 2012. május 5-én (szombaton) délelőtt 10 órától 17 óráig mintegy 200 fő részvételével Budapesten, a Magyarok Házában rendezte meg V. Országos Értekezletét, amelynek egyetlen napirendje „Nem én kiáltok, a föld dübörög – a földtörvény társadalmi vitája” címmel a földkérdés volt.

Fetzer János TAHSZ főszervező köszöntője és Dr. Boór Ferenc TAHSZ szóvivő megnyitó beszéde után az értekezletre meghívott előadók, sorrendben Rácz Sándor, a Magyarok Világszövetsége örökös tiszteletbeli elnöke, a Magyar Földvédő Mozgalom elnöke, Tamási Béláné, a Fejér Szövetség – Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnök asszonya, Dr. Tanka Endre nyugalmazott egyetemi tanár és Dr. Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő foglalták össze mintegy 20-25 perces előadásban a magyar földkérdéssel összefüggő és tovább már nem halogatható teendőket, követeléseket és javaslatokat. A földkonferencián több gazdaszervezet és közismert közéleti személyiség is kifejtette álláspontját és támogatta a TAHSZ kezdeményezését.

A TAHSZ földkonferenciáról írta a Nemzeti InternetFigyelő, (http://fejerszovetseg.blogspot.com/2012/05/tahsz-foldkonferenciarol-irta-nemzeti.html), Lezajlott a TAHSZ V. Országos Értekezlete és megkezdődött a földtörvény társadalmi vitája (9 felvétel), (http://fejerszovetseg.blogspot.com/2012/05/lezajlott-tahsz-v-orszagos-ertekezlete.html)

A TAHSZ V. Országos Értekezlete teljes támogatásáról biztosította az e levélhez csatolt és alább olvasható Magyar Nemzet- és Földvédelmi Közindítványt, amellyel legfőképpen a földtörvény érdemi, valós és széleskörű társadalmi vitáját elősegítendő fordulunk a közjogi méltóságokhoz, s különösen az Államelnök, Házelnök és Miniszterelnök felé.

Kérjük, hogy a bennfoglalt csatolt Közindítványt az Országgyűlés következő ülésének első napirendjeként a Házelnök, Miniszterelnök vagy Államelnök az ülés megnyitása után olvassa, avagy olvastassa fel. A honi Alaptörvény értelmében kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés a földtörvény közérdekű előkészítésének során (az érdemi társadalmi vita előmozdítására) tartson parlamenti vitanapot a készítendő földtörvényről. E parlamenti vitanapon az Országgyűlés biztosítsa a magyar gazdatársadalom hiteles képviselőinek, szövetségeseinek érdemi részvételét!

Kérjük, hogy a TAHSZ megbízásából működő Közindítvány-szerkesztőbizottsági küldöttséget mielőbb fogadni és – észrevételeiket a földtörvény elkövetkezendő társadalmi vitájának megkezdése előtt – meghallgatni szíveskedjenek! Időpont egyeztetés érdekében kérjük, hogy a TAHSZ szóvivőjeként, engem, vagy a TAHSZ főszervezőjét, Fetzer János urat (fetzerjanos@gmail.com; +36303612213) keressék!

Budapest, 2012. május 16.
Tisztelettel:
Dr. Boór Ferenc, TAHSZ szóvivő (8000 Székesfehérvár, Udvardi utca 34.) +36302038648; fejerszovetseg@gmail.com

Magyar Nemzet- és Földvédelmi Közindítvány
12 pont
a nemzeti földalap kezeléséhez és a földtörvény érdemi társadalmi vitájához!

Magyarország Alaptörvényének (2011. április 25.) és a 2004. évi XXIX. törvény 141., 142., 143. szakaszának Önökre nézve magyar közhivatali és/vagy állampolgári jogállásukban idevonatkozóan kötelező és/vagy feljogosító erejű törvényi rendelkezéseire is figyelemmel, a magyar nemzet, élet, haza, család, anyaföld és vízkészlet, önfenntartás védelmében, „a Történeti Alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát” tisztelve közérdekből javasoljuk és törvényesen számon kérjük a Közindítványban foglaltakat.

Alulírottak messzemenőkig egyetértünk a Százak Tanácsa 2012. április 5-én közzétett állásfoglalásában megfogalmazottakkal, miszerint „amikor a hatalmasok egy szűk köre kisajátítja az egész nemzetet, a társadalmat megillető földet, nemcsak a nemzet, hanem a termőföld, a természet is, szinte végzetesen és jóvátehetetlenül elpusztul. A nagyüzem, a város nem tudja megőrizni a népességet számszerűen sem, a nép és föld együtt pusztul el”.

Az értekezlet megállapította, hogy a Nemzeti Földalap kezelő szervei által véghezvitt eddigi pályázati és elbírálási gyakorlat, mint „csepp a tengerben” tárja fel, hogy a Kormány érvényben tartott földprogramja és annak végrehajtása között óriási ellentmondások feszülnek. A nagybirtokrendszer visszaszorítására és a családi gazdálkodás támogatására vállalt kötelezettséggel ellentétben mindennapos jogalkotási gyakorlat az állami és az önkormányzati föld- és ingatlantulajdon üzleti vagyonná minősítése, s ezzel azok felvásárlása a tőketulajdonosok által. A Nemzeti Földalap a földprogram alapelveivel ellentétes gyakorlatot folytat, amikor a családi gazdálkodók földhöz juttatásával szemben tovább növeli a nagybirtokrendszer földalapját.

Az értekezlet egyetért a magyar gazdák azon követeléseivel, melyben a Kormány közérdekű földprogramjának következetes végrehajtását kérik számon. Egyetért a Százak Tanácsának véleményével, hogy „a föld ’nemzeti hatáskörben megtartásához’ … az állami földtulajdont forgalomképtelen kincstári vagyonná … az önkormányzatok termőföld- és ingatlantulajdonát pedig kizárólagos önkormányzati tulajdonú, forgalomképtelen törzsvagyonná kell minősíteni.” Egyetért azzal is, hogy „a mezőgazdasági üzemekről kötelező törvényt kell alkotni, amely a teljes földalapra és az összes árutermelőre, gazdaságra kiterjed, közérdekből korlátozza az üzemméretet, továbbá az agrártámogatás feltételévé teszi az üzemtörvény előírásainak a teljesítését.”

Tekintettel arra, hogy a kormányzat közismert előterjesztés és írott, vagy bármilyen más formában nyilvánosan elérhető javaslat nélkül hirdette meg a földtörvény társadalmi vitáját, a Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetségbe tömörült szervezetek V. Országos Értekezlete – élve a kezdeményezés lehetőségével – a meghirdetett társadalmi vitát e Közindítványban megfogalmazott javaslatokkal megnyitotta.

A fentiek szellemében a közcélú honi termőföld és vízkincs kizárólagos magyar nemzetállami hatáskörbe vételét, tartását, örökös elidegenítési tilalmát és magyar anyaföldünk szabad tőkeáramlási, árupiaci besorolásának, eladhatóságának, átjátszhatóságának megszüntetését a Magyar Közhatalom erős nemzetvédő magyar Alaptörvénnyel, Földtörvénnyel, Honvédséggel biztosíthatja. Az elrettentő erőt életfogytig szabadságvesztéssel, teljes vagyon-elkobzással fenyegető büntetőjogi szankciókkal és ütőképes Magyar Honvédséggel, Nemzeti Vagyonőrséggel is garantálhatja a magyar jogállamiság keretei között.

A TAHSZ 2012. május 5.-i Országos Értekezlete Dr. Tanka Endre közcélú javaslatát teljes mértékben támogatva a következő 12 pontos felhívással, követeléssel fordul a gazdatársadalom képviselőihez, a magyar közélet közszereplőihez és minden illetékes, felelős közjogi méltósághoz és közhatalmi döntéshozóhoz, hogy ezek alapján kezdjék meg és folytassák a földtörvény és a mezőgazdasági törvény érdemi társadalmi vitáját. Ezért Önöket az alábbi 12 pontban foglaltak szerinti honi és nemzetközi jogalkotási, jogalkalmazási, intézkedési közfeladat-ellátásra, köz-, és magánjogi aktusokra, törvényesség-, törvény-, és szerződés-felülvizsgálatokra, törvényesség-helyreállításra kérjük föl.

A magyar nemzet érdekében megerősített törvényes gazdakövetelések a föld „nemzeti hatáskörben tartásáért”, az új föld- és mezőgazdasági törvényekért és azok érdemi, valós társadalmi vitájáért

 1. A Kormány a jogalkotással és a Nemzeti Földalap földjuttatásaival teljesítse a 2010. nyarán közzétett eredeti földprogramját, amely kötelezettséget vállalt a nagybirtokrendszer visszaszorítására és a családi gazdálkodás támogatására.
 2. A Nemzeti Földalapról szóló 2001: CXIV. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011: CXCVI. törvény módosításával szüntessék meg az állami földtulajdon „üzleti vagyonná” minősítését, ami helyett azt – mint nemzeti vagyont – forgalomképtelen kincstári vagyonná kell nyilvánítani.
 3. Az Önkormányzatok termőföld- és ingatlantulajdonát ki kell vonni az „üzleti vagyon” köréből és – a nemzeti vagyonról szóló 2011: CXCVI. tv. 5. § módosításával – kizárólagos önkormányzati tulajdonú, forgalomképtelen törzsvagyonná kell minősíteni.
 4. A „zsebszerződések” sikeres felszámolása érdekében a földtörvény (1994: LV. tv. - Ftv) módosításával vissza kell állítani az Ftv 25/A-25/D. szakaszaiból – a Gyurcsány kormány által kiiktatott – szankciókat, amelyek 1994. VII. 27.-re visszamenő hatállyal kizárják a külföldi és gazdálkodó jogi személyek jogellenes földtulajdonszerzését. A Kormány „föld-amnesztiát”, vagyis az erkölcsi és jogi felelősség alóli mentesülést hirdethet a földet külföldieknek átjátszó hazai földtulajdonosok javára azzal, hogy segítsék a jogellenes ügylet felderítését. Az állam éljen elővásárlási jogával, hogy a külföldiek birtokába jogellenesen került, közel egy millió hektár termőföld állami közvagyon legyen.
 5. Gátat kell vetni annak a gyakorlatnak, amely – a honi EU Csatlakozási Szerződésben 2014. IV. 30-ig kikötött és az Ftv 7. §-ban írt tulajdonszerzési tilalom ellenére – a külföldi jogi személy (beruházó) kívánságára bármely rendeltetésű és forgalomképtelen külterületi termőföldet ingatlanná minősít, amivel korlátlan (a föld nagyságát sem korlátozó) forgalomképességet biztosít a föld külföldi tulajdonba adásához.      
  Ezért az Ftv 6. § módosításával ki kell mondani, hogy ”az Önkormányzat termőföld tulajdonjogát csak lekötött célvagyonként, törvényes elidegenítési és terhelési tilalom mellett szerezheti meg. Az önkormányzati föld- és ingatlantulajdon – mint forgalomképtelen törzsvagyon – nemzeti vagyonnak minősül. Az Önkormányzat meglévő termőföld- és ingatlantulajdonát ilyen törzsvagyonná kell minősíteni. E rendelkezések kizárásával vagy korlátozásával ellentétes rendelkezés semmis.”
 6. Az Ftv a földbérletnél a nagyüzemi tőketulajdonosnak kiváltságokat nyújt, amikor az elő-haszonbérleti jog törvényi rangsorával szavatolja, hogy a helyi gazdák kizárásával, a nagyüzemi haszonbérlő cégtulajdonosai és tőkeberuházói szerezzék meg a földbérletet. Ennek megváltoztatására – az Ftv 21. § módosításával – meg kell szüntetni az ültetvényt telepítő vagy halastavat létesítő beruházó javára, továbbá az állattartó telep és halastó üzemeltetője részére biztosított, elsőbbségi elő-haszonbérleti jogot.
 7. Az Ftv 22. § (1) módosításával a földhaszonbérletnél meg kell szüntetni a gazdasági társaság és a szövetkezet térmértéki kiváltságát, amelynek fenntartása súlyosan sérti a földbérleti piac szereplőinek egyenjogúságát és a közösségi jogba ütközik.
 8. A nagybirtokrendszer lebontása, a külföldi földspekuláció kizárása és a családi gazdálkodás térnyerése érdekében a mezőgazdasági üzemekről közcélú kötelező törvényt kell alkotni, amely a teljes földalapra és az összes árutermelőre, gazdaságra kiterjed, továbbá az agrártámogatás feltételévé teszi az üzemtörvény előírásainak a teljesítését.
 9. A hatályos földvédelmi törvény (2007: CXXIX. tv.) helyett új törvényt kell alkotni, amely – az értékalapú földpolitika erre irányadó alapelvei szerint – intézményi biztosítékokkal teljesíti a termőföld mennyiségi és minőségi védelmét.
 10. A Nemzeti Földalap a kormányprogram alapelveivel ellentétes gyakorlatot folytat: földbérleti juttatásai nem a családi gazdálkodást és nem a demográfiai földprogramot (a magyar népességzuhanás mérséklését és az elöregedő agrárnépesség fiatalokkal való utánpótlását) szolgálják, hanem tovább növelik a nagybirtokrendszer földalapját. Meg kell változtatni az NFA pályáztatási rendszerét és felül kell vizsgálni a jogsértőnek tűnő nagyüzemi földjuttatásokat.
 11. Egyetértünk az Élőlánc Magyarországért Mozgalom, a Családi Gazdaságok Országos Tanácskozása petíciójában és a kajászói és váli gazdák közössége nyílt levelében megfogalmazott követelésekkel, miszerint a Magyar Kormány

(1)      a földhaszonbérleti pályázati rendszer átalakításába érdemben vonja be a családi gazdaságok képviselőit,

(2)     mérje fel és érvénytelenítse az eddigi illegális földszerzéseket,

(3)     dolgozza ki a törvényi kereteket, hogy megakadályozzák a magyar föld külföldi tulajdonba kerülését,

(4)     kezdjen haladéktalanul tárgyalásokat az Európai Unióval a magyar földvásárlási moratórium meghosszabbításáról és arról, hogy vegyék ki a földet a szabad tőkeáramlásba vont árucikkek közül.

12.  Minthogy a Kormány által meghirdetett társadalmi vita a földtörvényről már az utolsó lehetőség arra, hogy a magyar földvagyon  védelme érdekében a kormány 2010-ben nyilvánosságra hozott földprogramjának célkitűzései valósulhassanak meg, e Közindítványban kinyilvánítjuk, hogy a MAGOSZ nem tekinthető a gazdatársadalmat kizárólagosan képviselő szervezetnek, s különösen nem a földtörvény kérdésében meghirdetett társadalmi vita bázisának. Követeljük a Magyar Kormánytól a földtörvény társadalmi vitájának közcélú szakmai-közéleti alapokra helyezését, melyben Ángyán József és Tanka Endre mellett a gazdák valós érdekvédelmét ellátó hiteles, együttműködő szervezetek, közösségek képviselői jussanak szóhoz, kapjanak érdemi szerepet.

A fenti törvényes közérdekű javaslatban, Magyar Nemzet- és Földvédelmi Közindítványban foglaltakat elfogadó, támogató, érvényesítő magyar állampolgárok, szervezetek, mozgalmak:

http://tahsz.com/web/viewpage.php?page_id=20